Ano ang anti-natalism?

Ano ang anti-natalism? SagotAnti-natalism (na-spell din antinatalismo ) ay isang pilosopiya na naghihikayat sa pagsilang ng tao bilang imoral. Ang mga anti-natalists ay nagtatalaga ng negatibong halaga sa pagpapalaki ng tao, na sinasabing ang pagdadala ng mas maraming bata sa mundo ay mali. Isa sa mas vocal na tagapagtaguyod ng anti-natalism ay si David Benatar, isang propesor sa pilosopiya na ang aklat ay Better Never to Have been: Ang Kapinsalaan ng Pag-iral ay inilathala noong 2006. Ang anti-natalismo ay direktang sumasalungat sa pananaw ng Bibliya sa buhay ng tao. Nilikha ng Diyos ang mga tao ayon sa Kanyang larawan at inutusan sina Adan at Eva na punuin ang mundo ng kanilang mga inapo (Genesis 1:26–28).Karaniwang nahahati ang mga anti-natalists sa tatlong kategorya: misanthropic, philanthropic, at ecocentric. Nakikita ng mga misanthropic anti-natalist ang sangkatauhan bilang problema sa mundo, na nagdudulot ng krimen at kawalang-katarungan at sakit at paghihirap. Ang kanilang posisyon ay ang mundo at iba pang mga anyo ng buhay ay magiging mas mabuti kung wala ang mga tao. Ang mga misanthropic anti-natalist ay ebolusyonaryo sa kanilang pag-iisip at walang tunay na layunin sa buhay. Ang mga tao ay isang sakit na kailangang kusang huminto sa pagkalat.

Iginiit ng mga pilantropiko na anti-natalists na ang pagpapaanak ay malupit sa mga batang dinadala sa mundo. Ang ganitong uri ng anti-natalism ay nakikita ang mundo na puno ng sakit na likas na mali na gumawa ng isa pang tao. Ang pagdadala ng isang sanggol sa mundo ay katumbas ng paghatol sa batang iyon sa isang buhay ng pagdurusa at kasawian. Bagama't tila mas makatwiran ang philanthropic anti-natalism kaysa sa misanthropic na uri, kailangan pa rin ang pesimistikong pananaw na ang pag-iral sa lupa ay karamihan sakit at paghihirap. At sumasalungat ito sa paghahayag ng Banal na Kasulatan tungkol sa isang Manlilikha na nakakaalam tungkol sa sakit at pagdurusa ngunit nagnanais ng mas maraming tao na ipakita ang Kanyang kaluwalhatian.Ang Ecocentric anti-natalism, na kadalasang pinaghalo sa iba pang dalawang uri, ay nakatutok sa kaligtasan ng planeta. Ang mga tao ay nakikita bilang mga maninira ng mundo. Kung walang mga tao, ang mundo ay magiging utopia. Ang pilosopiyang ito ang dahilan kung bakit pinipili ng maraming mga environmentalist at aktibista sa pagbabago ng klima na magkaroon ng mas kaunting mga anak. Dinadala lang ito ng anti-natalism sa susunod na hakbang, na nagsusulong ng a hindi patakaran ng mga bata. Ang mga anti-natalists ng lahat ng mga guhit ay sumusuporta sa pagpapalaglag kapag hinihiling.Ang Bibliya ay patuloy na naghahayag na ang Diyos ay may layunin para sa bawat tao at lahat tayo ay nilikha ayon sa Kanyang larawan (Genesis 1:26). Ang mga bata ay gantimpala mula sa Diyos, hindi sumpa (Awit 127:3). Ang Diyos ay may personal na interes sa bawat tao at nais na makita ang Kanyang larawan na makikita sa kanila (Awit 139:13–16). Umiiral tayo upang salamin ang kaluwalhatian ng Diyos pabalik sa Kanya at sa lahat ng iba pa sa Kanyang sansinukob. Ginagawa namin ito sa pamamagitan ng pagsuko ng ating buhay sa Kanya at araw-araw na pamumuhay na naaayon sa Kanyang plano para sa atin. Bahagi ng pamumuhay na naaayon sa Kanya ay ang pagpapahalaga at pangangalaga sa Kanyang lupa (Genesis 1:28; 2:15), ngunit hindi sa kapinsalaan ng buhay ng tao.Ang Bibliya ay nagbibigay ng maraming halimbawa ng positibong pangmalas ng Diyos sa pagsilang. Kapag binasbasan Niya ang isang tao o isang bansa, kadalasan ay kinabibilangan ito ng pagpaparami ng bilang ng mga anak at apo (Genesis 30:22; 1 Samuel 1:19–20; Exodo 23:25–26). Ipinangako ng Diyos kay Abraham na siya ang magiging ama ng isang dakilang bansa: Gagawin kong gaya ng alabok ng lupa ang iyong supling, upang kung mabibilang ng isa ang alabok ng lupa, mabibilang nga ang iyong mga supling (Genesis 13:16). . Binuksan ng Diyos ang sinapupunan ng maraming babae na sumigaw sa Kanya para sa mga anak, at maging ng ilang hindi nagtanong (Genesis 30:22; 1 Samuel 1:11–20; Jeremias 1:4–5; Hukom 13:3).

Nilikha ng Diyos ang mga indibidwal para sa Kanyang sariling mga layunin. Bagama't ang ama at ina ay mga instrumento na ginagamit ng Diyos upang lumikha ng mas maraming tao, ang gawaing iyon ay nasa Kanyang mga kamay sa huli, at nalulugod Siya sa mga taong Kanyang ginawa (Awit 37:23). Anuman ang mga kalagayan ng paglilihi ng isang bata, ang bawat tao ay isang espesyal na nilikha mula sa Diyos. Ginagawa nitong sagrado ang buhay ng tao. Tinanggap ni Jesus ang maliliit na bata, at, upang maging katulad Niya, kailangan din nating tanggapin sila (Mateo 19:14).

Ang anti-natalism ay isang walang diyos na pilosopiya na may negatibong pananaw sa isa sa mga pinakadakilang pagpapala ng Diyos: ang regalo ng buhay. Ang mundo ay may mga problema, ngunit ang sagot sa mga problemang iyon ay hindi upang sirain ang mga tao sa pamamagitan ng pagpapalaglag o ganap na ihinto ang pagpapaanak. Ang sagot ay si Jesucristo, ang Tagapaglikha, Tagapagtaguyod, at Manunubos; Siya ang Isa na balang araw ay magtatama ng lahat ng mali at magsasauli ng lahat ng bagay sa perpektong pamantayan ng Diyos.Top