Ano ang animismo?

Ano ang animismo? SagotAng animismo ay ang paniniwala na ang lahat ay may kaluluwa o espiritu, an naghihikayat sa Latin, kabilang ang mga hayop, halaman, bato, bundok, ilog, at mga bituin. Naniniwala ang mga animista sa bawat isa naghihikayat ay isang makapangyarihang espiritu na maaaring tumulong o makasakit sa kanila at dapat sambahin o katakutan o sa anumang paraan ay alagaan. Ang animismo ay isang primitive na relihiyon na ang mga tagasunod ay sa loob ng libu-libong taon ay nagdiyos ng mga hayop, bituin, at anumang uri ng mga diyus-diyosan, at nagsagawa ng espiritismo, pangkukulam, panghuhula, at astrolohiya. Gumagamit sila ng mahika, mga engkanto, mga pamahiin, mga anting-anting, mga anting-anting, mga anting-anting, o anumang bagay na pinaniniwalaan nilang makakatulong upang maprotektahan sila mula sa masasamang espiritu at mapatahimik ang mabubuting espiritu na matatagpuan sa lahat ng dako sa lahat ng bagay.Ang mga elemento ng animismo ay naroroon sa maraming huwad na relihiyon kabilang ang Hinduismo, Mormonismo at lahat ng mga kultong Bagong Panahon. Ang huwad na relihiyon ay palaging nagtuturo sa ilang paraan na ang espiritu sa loob ng tao ay talagang Diyos at ang mga gawain ng relihiyon ay tutulong sa atin na matanto ito at paunlarin ang diyos-diwa upang tayo rin ay maging Diyos. Ito ang parehong lumang kasinungalingan na ipinalaganap ni Satanas mula pa sa hardin ng Eden nang tuksuhin niya sina Adan at Eva sa pagsasabi sa kanila, 'Kayo ay magiging gaya ng Diyos' (Genesis 3:5).

Walang alinlangan na sinasabi ng Bibliya na may isang Diyos at lahat ng iba pa, mula sa mga anghel sa langit hanggang sa mga butil ng buhangin sa dalampasigan, ay nilikha Niya (Genesis 1:1). Anumang relihiyon na nagtuturo na mayroong higit sa isang diyos ay nagtuturo ng kasinungalingan. Bago sa Akin ay walang diyos na inanyuan, at walang susunod sa Akin (Isaias 43:10). Ako ang Panginoon at wala nang iba; maliban sa Akin ay walang diyos (Isaias 45:5). Ang pagsamba sa mga huwad na diyos, na talagang hindi mga diyos, ay isang kasalanang lalo na kinasusuklaman ng Diyos dahil inaagaw nito sa Kanya ang kaluwalhatian na nararapat sa Kanya. Ang pagsusuri sa anumang konkordans ng Bibliya sa paksa ng idolatriya ay magpapakita kung ilang beses ipinagbawal ng Diyos ang pagsamba sa huwad na mga diyos.Karagdagan pa, mahigpit na ipinagbabawal ng Bibliya ang mga gawain ng mga animista. 'Ang isang lalaki o isang babae na isang espiritista o isang wizard ay papatayin; sila'y babatuhin ng mga bato, ang kanilang dugo ay sasa kanila' (Levitico 20:27). Ang pagsasagawa ng animismo ay nagbubukas ng pinto para makapasok ang mga demonyo sa buhay ng mga taong nalinlang ng kasinungalingan na animismo. Kinondena ng Bibliya ang mga nagsasagawa ng espiritismo sa napakalakas na mga salita: mga kasuklamsuklam sa Diyos, batuhin sila hanggang sa mamatay, susunugin sila ng apoy (Deuteronomio 18; Levitico 20; Isaias 47).Gaya ng lahat ng huwad na relihiyon, ang animismo ay isa lamang pakana ni Satanas, ang ama ng kasinungalingan. Ngunit marami sa buong mundo ang nalinlang ng kaaway, ang diyablo, [na] lumalakad na parang leong umuungal, na naghahanap ng masisila niya (1 Pedro 5:8).

Top