Ano ang Angelology?

Ano ang Angelology? SagotAng Angelology ay ang pag-aaral ng mga anghel. Maraming hindi biblikal na pananaw sa mga anghel ngayon. Ang ilan ay naniniwala na ang mga anghel ay mga tao na namatay. Ang iba ay naniniwala na ang mga anghel ay hindi personal na pinagmumulan ng kapangyarihan. Ang iba naman ay lubusang itinatanggi ang pagkakaroon ng mga anghel. Ang pag-unawa sa Bibliya tungkol sa angelology ay magwawasto sa mga maling paniniwalang ito. Sinasabi sa atin ng Angelology kung ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa mga anghel. Ito ay isang pag-aaral kung paano nauugnay ang mga anghel sa sangkatauhan at naglilingkod sa mga layunin ng Diyos. Narito ang ilang mahahalagang isyu sa angelology:Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa mga anghel? Ang mga anghel ay isang ganap na naiibang pagkakasunud-sunod ng pagiging mula sa mga tao. Ang mga tao ay hindi nagiging anghel pagkatapos nilang mamatay. Ang mga anghel ay hindi kailanman magiging, at hindi kailanman magiging, tao. Nilikha ng Diyos ang mga anghel, kung paanong nilikha Niya ang sangkatauhan.

Ang mga anghel ba ay lalaki o babae? Hindi naman sinusuportahan ng Bibliya ang kasarian ng mga anghel bilang lalaki o babae. Sa tuwing ang kasarian ay itinalaga sa isang anghel sa Kasulatan, ito ay lalaki (Genesis 19:10,12; Apocalipsis 7:2; 8:3; 10:7), at ang tanging pangalan na itinalaga sa mga anghel ay sina Michael at Gabriel, na karaniwang itinuturing na panlalaki. mga pangalan.Mayroon ba tayong mga anghel na tagapag-alaga? Walang alinlangan na ang mabubuting anghel ay tumutulong na protektahan ang mga mananampalataya, ihayag ang impormasyon, gabayan ang mga tao, at, sa pangkalahatan, maglingkod sa mga anak ng Diyos. Ang mahirap na tanong ay kung ang bawat tao o ang bawat mananampalataya ay may itinalagang anghel sa kanya.Sino / Ano ang anghel ng Panginoon? Ang tiyak na pagkakakilanlan ng anghel ng Panginoon ay hindi ibinigay sa Bibliya. Gayunpaman, maraming mahahalagang 'clues' tungkol sa kanyang pagkakakilanlan.Ano ang mga kerubin? Ang mga kerubin ba ay mga anghel? Ang mga kerubin ay mga anghel na nilalang na kasangkot sa pagsamba at papuri sa Diyos. Bilang karagdagan sa pag-awit ng mga papuri sa Diyos, nagsisilbi rin sila bilang isang nakikitang paalala ng kadakilaan at kaluwalhatian ng Diyos at ang Kanyang nananatiling presensya sa Kanyang mga tao.

Ano ang seraphim? Ang mga serapin ba ay mga anghel? Ang Isaias kabanata 6 ay ang tanging lugar sa Bibliya na espesipikong binanggit ang mga serapin. Ang mga seraphim ('nagniningas, nagniningas') ay mga anghel na nilalang na nauugnay sa pangitain ni propeta Isaias tungkol sa Diyos sa templo.

Ang Angelology ay nagbibigay sa atin ng pananaw ng Diyos sa mga anghel. Ang mga anghel ay mga personal na nilalang na sumasamba at sumusunod sa Diyos. Minsan nagpapadala ang Diyos ng mga anghel upang 'manghimasukan' sa takbo ng sangkatauhan. Tinutulungan tayo ng Angelology na makilala ang digmaang umiiral sa pagitan ng mga anghel ng Diyos at ni Satanas at ng kaniyang mga demonyo. Ang wastong pag-unawa sa angelology ay napakahalaga. Kapag naunawaan natin na ang mga anghel ay nilikhang mga nilalang, tulad natin, napagtanto natin na ang pagsamba o pagdarasal sa mga anghel ay ninanakawan ang Diyos ng kaluwalhatian na sa Kanya lamang. Ang Diyos, hindi mga anghel, ang nagpadala ng Kanyang Anak upang mamatay para sa atin, ang nagmamahal at nagmamalasakit sa atin, at siya lamang ang karapat-dapat sa ating pagsamba.

Ang isang mahalagang talata sa angelology ay ang Hebreo 1:14, 'Hindi ba't ang lahat ng mga anghel na naglilingkod ay mga espiritung isinugo upang maglingkod sa mga magmamana ng kaligtasan?'Top