Ano ang isang offertory?

Ano ang isang offertory?

Ang offertory ay isang relihiyosong pag-aalay ng mga materyal na bagay o pera sa Diyos, isang templo, o isang indibidwal na pari o ministro. Ang termino ay nagmula sa Latin na offerre, na nangangahulugang 'mag-alok.' Ang offertory ay madalas na nagaganap sa panahon ng isang serbisyo sa simbahan at itinuturing na bahagi ng liturhiya.

Sagot

Sa mga evangelical circle, ang offertory ay karaniwang ang musikal na seleksyon na tinutugtog sa panahon ng pagpasa ng plato habang tinatanggap ang mga handog sa simbahan. Ang salita offertory maaari ding sumangguni sa oras sa panahon ng serbisyo kung saan ibinibigay ang mga donasyon o sa mismong mga donasyon. Sa Katolisismo, ang pag-aalay ay bahagi ng paglilingkod ng Eukaristiya. Ang oras sa seremonya kung kailan ang tinapay at alak ay dinadala at inilalagay sa altar ay tinatawag na pag-aalay. Ang offertory ay madalas na ipinares sa pagbibigay ng limos.Ang iba't ibang simbahan ay may iba't ibang pamamaraan para sa pag-aalay. Kadalasan, ang pagtanggap ng handog ay sinasabayan ng musika o panalangin o pareho. Ang ilang mga denominasyon ay nagtataglay ng offertory sa pagtatapos ng serbisyo, at ang ilan sa gitna. Walang tagubilin sa Bibliya na pamahalaan ang seremonya ng pag-aalay, kaya ang mga simbahan ay malayang tumanggap ng mga regalo sa paraang kanilang pinili. Ang pagbibigay ng ikapu ay iniutos sa Lumang Tipan, at ang looban ng templo noong panahon ni Jesus ay may mga lalagyan na nakalagay upang tumanggap ng mga ikapu at kusang-loob na mga alay (Marcos 12:41). Sa ilalim ng Bagong Tipan, ang utos ay magbigay ng bukas-palad. Sa unang iglesya sa Jerusalem, dinala ng mga mananamba ang kanilang mga kusang-loob na kaloob sa mga apostol at inilagay sa paanan ng mga apostol (Mga Gawa 4:35, 37). Ang mga simbahan sa Macedonia at Achaia ay kumuha ng mga koleksyon para sa kanilang mga kapatid sa Jerusalem (Roma 15:26). Tila, mula sa 1 Corinto 16:2, na ang mga handog ay karaniwang kinokolekta sa unang araw ng bawat linggo. Ang pormal na pamamaraan ng paghahandog, gayunpaman, ay hindi binanggit sa Kasulatan.Iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay (2 Corinto 9:7), at, kapag nagbibigay tayo nang may galak at bukas-palad na puso, mapupunta man ang pera sa isang plato ng pag-aalay, isang supot sa isang poste, isang kahon sa likod, o sa kamay ng sinuman. sa pangangailangan, ito ay nakalulugod sa paningin ng Diyos.Top