Ano ang avatar sa Hinduismo?

Ano ang avatar sa Hinduismo? Si Jesus ba ay isang avatar? SagotSa Hinduismo, ang avatar ay ang pagkakatawang-tao ng isang diyos sa lupa. Ang diyos ay maaaring magkatawang-tao sa isang lugar sa isang pagkakataon bilang isang buong avatar o sa maraming lugar nang sabay-sabay sa pamamagitan ng mga bahagyang avatar na tinatawag amshas , na ang pangunahing anyo ng diyos ay maaari pa ring makipag-usap sa mga bahagyang materyalisasyon. Maaaring tingnan ng isa ang mga avatar bilang naglalaman ng mga konsepto ng pantheism (ang diyos ay lahat) at polytheism (maraming mga diyos).Ang paniniwala sa mga avatar ng Hindu ay katulad ng Kristiyanong maling pananampalataya ng Docetism, na ang paniniwala na si Hesukristo lamang lumitaw upang maging tao. Itinuturo ng Docetism na ang katawan ni Jesus ay espirituwal, sa halip na pisikal; kaya, hindi Niya nagawang magdusa ng pisikal na sakit. Sa Hinduismo, ang avatar ay lumilitaw sa deboto sa anumang anyo na nakikita ng mananamba, na, ayon sa paniniwala ng Hindu ay maaaring Mohammed, Krishna, Jesus, Buddha, o anumang iba pang personal na diyos. Ang isang hindi kwalipikadong tao ay kukuha ng avatar upang maging isang ordinaryong tao.

Ang layunin ng pagpapakita ng avatar ay upang maibalik dharma , o katuwiran, sa kaayusan ng kosmiko at panlipunan. Dharma sumasaklaw sa mga pag-uugali tulad ng tungkulin, ritwal, batas, moralidad, etika, mabubuting gawa, atbp—anumang itinuturing na kritikal sa pagpapanatili ng natural na kaayusan. Yaong hindi likas o imoral ay tinatawag adharma .Ang mga avatar ay kadalasang nauugnay sa diyos na si Vishnu, isa sa mga miyembro ng Hindu Great Trinity o Trine (bagaman ang sinumang diyos ng Hindu ay maaaring magpakita bilang isang avatar). Si Vishnu ay itinuturing na tagapagpanatili o tagapag-ingat, kumpara sa iba pang mga miyembro, si Brahma ang lumikha at si Shiva ang maninira. Ayon sa Ang Bhagavata Purana , isang aklat ng mga tradisyong Vedic Sanskrit, si Vishnu ay nagkatawang-tao bilang hindi mabilang na mga avatar sa walang limitasyong mga uniberso, kahit na mayroong sampung pangunahing pagkakatawang-tao, na kilala bilang Dashavatara .Itinuturing ng ilang Hindu na si Hesus ay isang avatar at, higit na partikular, bilang ang muling pagkakatawang-tao ni Krishna. Gayunpaman, si Jesus ay hindi muling nagkatawang-tao; Siya ay muling nabuhay. Si Jesus ay hindi isang avatar; Siya ay ganap na tao at ganap na Diyos. Mangyaring basahin ang aming artikulo sa Trinity upang mas maunawaan ang relasyon sa pagitan ng mga miyembro ng Christian Godhead. Pagkatapos ng Kanyang pagpapako sa krus, si Hesus ay muling nabuhay sa katawan.Sa ilang mga paraan, si Jesus ay tila nababagay sa Hindu avatar theism; halimbawa, sa pamamagitan ng pagdadala ng panunumbalik ng katuwiran, si Jesus ay, sa katunayan, ang tanging landas tungo sa walang hanggang kaligtasan. Sa Juan 14:6, sinabi ni Hesus, Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama maliban sa pamamagitan ko. Ang pagdating sa Ama ay naisasakatuparan sa pamamagitan ng paniniwala (Juan 3:18) at pagsisisi (Lucas 13:3). Ang mga kahihinatnan ng kawalan ng pananampalataya ay malupit at walang hanggan (Apocalipsis 21:8). Sinasabi sa atin ng 1 Tesalonica 1:9-10 na talikuran ang mga diyus-diyosan upang maglingkod sa buhay at tunay na Diyos, at maghintay sa kanyang Anak mula sa langit, na kanyang ibinangon mula sa mga patay—si Jesus, na nagligtas sa atin mula sa paparating na poot.

Upang malaman kung paano ka makakatakas sa poot ng Diyos at mabubuhay nang walang hanggan, pakibasa ang aming artikulong Paano ako maliligtas? Para sa isang kawili-wiling talakayan tungkol sa mga tiyak na pagkakaiba sa pagitan ng Kristiyanismo at Hinduismo, mangyaring mag-click dito.Top