Ano ang agnostisismo?

Ano ang agnostisismo? SagotAng agnostisismo ay ang pananaw na ang pagkakaroon ng Diyos ay imposibleng malaman o mapatunayan. Ang ibig sabihin ng salitang agnostic ay walang kaalaman. Ang agnosticism ay isang mas intelektwal na tapat na anyo ng ateismo. Inaangkin ng ateismo na walang Diyos—isang hindi mapapatunayang posisyon. Ang agnostisismo ay nangangatwiran na ang pag-iral ng Diyos ay hindi mapapatunayan o hindi mapapatunayan—na imposibleng malaman kung umiiral ang Diyos o wala. Dito, tama ang agnostisismo. Ang pag-iral ng Diyos ay hindi maaaring patunayan o pabulaanan ng empirikal.Sinasabi sa atin ng Bibliya na dapat nating tanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya na may Diyos. Sinasabi sa Hebreo 11:6 na kung walang pananampalataya ay imposibleng kalugdan ang Diyos, sapagkat ang sinumang lalapit sa kanya ay dapat maniwala na siya ay umiiral at na ginagantimpalaan niya ang mga marubdob na naghahanap sa kanya. Ang Diyos ay espiritu (Juan 4:24) kaya hindi Siya nakikita o mahipo. Maliban kung pinili ng Diyos na ihayag ang Kanyang sarili, Siya ay hindi nakikita ng ating mga pandama (Roma 1:20). Ipinapahayag ng Bibliya na ang pag-iral ng Diyos ay malinaw na makikita sa sansinukob (Awit 19:1-4), nadarama sa kalikasan (Roma 1:18-22), at pinagtitibay sa ating sariling puso (Eclesiastes 3:11).

Ang mga agnostiko ay hindi gustong gumawa ng desisyon para sa o laban sa pag-iral ng Diyos. Ito ang pinakahuling pag-straddling sa posisyon ng bakod. Naniniwala ang mga Theist na may Diyos. Naniniwala ang mga ateista na walang Diyos. Naniniwala ang mga agnostic na hindi tayo dapat maniwala o hindi maniwala sa pag-iral ng Diyos, dahil imposibleng malaman ang alinmang paraan.Para sa kapakanan ng argumento, itapon natin ang malinaw at hindi maikakaila na mga ebidensya ng pag-iral ng Diyos. Kung ilalagay natin ang mga posisyon ng teismo at agnostisismo sa pantay na katayuan, alin ang pinakamahalagang paniwalaan patungkol sa posibilidad ng buhay pagkatapos ng kamatayan? Kung walang Diyos, ang mga theist at agnostics ay hindi na umiral kapag sila ay namatay. Kung may Diyos, parehong theist at agnostics ay may masasagot kapag sila ay namatay. Mula sa pananaw na ito, tiyak na mas makatuwirang maging isang theist kaysa isang agnostic. Kung ang alinmang posisyon ay hindi mapapatunayan o mapasinungalingan, tila matalino na gawin ang lahat ng pagsisikap upang lubusang suriin ang posisyon na maaaring magkaroon ng walang hanggan at walang hanggan na mas kanais-nais na resulta.Normal na magkaroon ng pagdududa. Maraming bagay sa mundong ito ang hindi natin maintindihan. Kadalasan, nagdududa ang mga tao sa pag-iral ng Diyos dahil hindi nila naiintindihan o sumasang-ayon sa mga bagay na Kanyang ginagawa at pinahihintulutan. Gayunpaman, bilang mga taong may hangganan ay hindi natin dapat asahan na mauunawaan ang isang walang katapusang Diyos. Ang Roma 11:33-34 ay bumulalas, Oh, ang lalim ng kayamanan ng karunungan at kaalaman ng Diyos! Anong di-masaliksik ang kaniyang mga paghatol, at ang kaniyang mga landas na hindi matunton! ‘Sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? O sino ang naging tagapayo niya?’Dapat tayong maniwala sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya at magtiwala sa Kanyang mga paraan sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang Diyos ay handa at handang ihayag ang Kanyang sarili sa mga kamangha-manghang paraan sa mga maniniwala sa Kanya. Ipinapahayag ng Deuteronomio 4:29, Ngunit kung mula roon ay hahanapin mo ang Panginoon mong Diyos, makikita mo Siya kung hahanapin mo Siya nang buong puso at buong kaluluwa.Top