Ano ang Aaronic Blessing?

Ano ang Aaronic Blessing? SagotAng Pagpapala ni Aaron ay ang pagpapalang sasabihin ni Aaron at ng kanyang mga anak sa mga tao ng Israel, na nakatala sa Mga Bilang 6:23–27:Sinabi ng Panginoon kay Moises, ‘Sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak, Ganito ninyo pagpapalain ang mga Israelita. Sabihin sa kanila:

‘‘Pagpalain ka ng Panginoon at ingatan ka; Paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at maging mapagbiyaya sa iyo; Iharap sa iyo ng Panginoon ang kanyang mukha at bigyan ka ng kapayapaan.’’Kaya't ilalagay nila ang aking pangalan sa mga Israelita, at pagpapalain ko sila.Dahil sa simpleng kagandahan at malalim na sentimyento na ipinahayag sa pagpapalang ito, ginamit ito sa loob ng maraming siglo pagkaraan ng mga sakripisyo ng Aaronic priesthood. Ito ay karaniwang ginagamit ngayon sa Hudaismo at kilala bilang Priestly Blessing, ang Priestly Benediction ( birkat kohanim ), ang Dukhanen , o ang pagtataas ng mga kamay, bagaman ang tiyak na oras at paraan ng pagpapahayag ay naiiba sa loob ng iba't ibang grupo ng Judaismo. Ang Aaronic Blessing ay ginagamit din sa Katoliko, Anglican, at Lutheran na liturhiya. Regular din itong sinasalita sa kongregasyon sa hindi gaanong liturhikal na serbisyo ng maraming kongregasyong Protestante.Ang mas malapit na pagsusuri sa pagpapala ay nagpapakita na ang diin ay nasa Diyos. Pinagmulan ng Diyos ang pagpapala—ang Diyos ang nagturo kay Aaron sa wastong anyo ng pagpapala at nagbigay ng mga tagubilin para ito ay sabihin sa mga tao sa simula. Ang pagpapala mismo ay nagbibigay-diin na ang Panginoon ang nagpapala sa mga tao at ginagawa para sa kanila ang hindi nila magagawa para sa kanilang sarili.

Pagpalain ka at ingatan ng Panginoon . Isang pagpapala mula sa Panginoon ang hinihiling; ito ay hindi lamang isang pangkalahatang pagpapala kundi ang tiyak na proteksyon ng Panginoon habang hinihiling namin sa Kanya na panatilihin ka, mga salita na may kahulugan ng pagbabantay o pagbabantay sa isang tao. Para sa Israel, ito ay may napakapraktikal na aplikasyon dahil napapalibutan sila ng mga kaaway, at nangako ang Diyos na poprotektahan sila hangga't sila ay tapat sa Kanya. Para sa mananampalataya sa Bagong Tipan, ang proteksyon ng Diyos ay may medyo ibang kahulugan. Habang umaasa at nananalangin ang mga mananampalataya para sa pisikal na proteksyon mula sa mga kaaway, alam natin na hindi ito ipinangako ng Diyos. Sa katunayan, ipinangako Niya ang pag-uusig (2 Timoteo 3:12). Gayunpaman, nangako rin ang Diyos na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Cristo Jesus (Roma 8:36–38). Si Paul, na nakaupo sa isang kulungan ng Roma na naghihintay sa kanyang pagbitay, ay nagtitiwala na ililigtas siya ng Diyos at dadalhin siyang ligtas sa makalangit na kaharian (2 Timoteo 4:18). Ang paraan kung paano ligtas na dinala si Paul sa kahariang iyon ay sa pamamagitan ng talim ng berdugo!

Paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at maging mapagbiyaya sa iyo . Ang linyang ito ng pagpapala ay may kinalaman sa pagdanas ng pabor ng Diyos. Kapag ang isang tao ay nakakita ng isang mahal sa buhay, ang kanyang mukha ay nagliliwanag. Ang mukha ng Diyos ay nagniningning ng banal na pabor. Maaasahan ng sinaunang Israel ang maibigin at mapagbiyayang tugon ng Diyos sa kanilang mga panawagan para sa tulong. Ang mga mananampalataya sa Bagong Tipan ay may pangako ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos (Roma 8:26–38, binanggit sa itaas) at naranasan na nila ang magiliw na tugon ng Diyos upang iligtas tayo mula sa ating pinakadakilang mga kaaway—kasalanan at kamatayan (1 Corinto 15:56–57). .

Iharap sa iyo ng Panginoon ang kanyang mukha at bigyan ka ng kapayapaan . Ang linyang ito ng Aaronic na Pagpapala ay nagpapatuloy sa tema ng mukha ng Diyos at may ideya na ang Kanyang mga tao ay tumatanggap ng Kanyang buong atensyon. Ang mga bansang nakapalibot sa Israel ay naniniwala sa mga diyos na maaaring magambala ng ibang mga bagay (katulad ng mga tao) at kailangang tawagin, gisingin, o pukawin upang kumilos. (Ito ang pinanggalingan ng mga panunuya ni Elias sa mga propeta ni Baal sa 1 Hari 18:27–28.) Maraming paganong relihiyosong ritwal ang idinisenyo upang maakit ang atensyon ng mga diyos at ilagay sila sa tamang kalooban upang kumilos alang-alang sa kanilang mga mananamba. . Lahat ito ay banyaga sa relihiyong Israelita. Nang ang mga tao ay tapat sa Diyos, ang Kanyang mukha ay nakaharap sa kanila na ang resulta ay magkakaroon sila ng kapayapaan. kapayapaan ( shalom ) ay higit pa sa kawalan ng pakikidigma kundi pagiging ganap o kabuuan at kapanahunan. Ang Hukom 2 ay nakatala kung ano ang nangyari nang italikod ng Diyos ang Kanyang mukha mula sa Kanyang mga tao sa loob ng ilang panahon at sila ay natalo shalom , ngunit mabilis Siyang bumaling muli sa kanila nang sila ay magsisi.

Ang mananampalataya sa Bagong Tipan ay pinagkalooban ng kapayapaan sa Diyos kahit na si Jesu-Kristo (Roma 5:1), at maaari din nating maabot ang kapayapaan ng Diyos sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Kanya na pangangalagaan tayo. Ang panalangin ang aktibong paraan upang maranasan natin ang kapayapaang ito (Filipos 4:6–7).

Para sa sinaunang Israel, ang Aaronic na Pagpapala ay nagpahayag ng pinakamataas na kalagayan ng pagpapala na matatamasa ng bansa kapag sila ay tapat sa Diyos. Ang aplikasyon ay bahagyang naiiba para sa mananampalataya sa Bagong Tipan. Ibinigay na sa atin ni Jesu-Kristo ang lahat ng mga bagay na hinihiling sa Aaronic na Pagpapala, at ipinagkaloob ang mga ito nang permanente. Ang aming direktang karanasan sa mga bagay na ito ay maaaring magbago sa paglipas ng panahon. Para sa mananampalataya, ang pagpapalang ito ay dapat na isang paalala kung ano ang mayroon ang isang tao kay Kristo. Ito rin ay dapat na isang panalangin para sa isang mas ganap na pagkaunawa sa mga pagpapala ng Diyos kay Kristo at para sa mga katumbas na damdamin na dapat kasama ng pang-unawang iyon.Top