Ano ang nangyari sa silid sa itaas?

Ano ang nangyari sa silid sa itaas? SagotAng mga pangyayaring naganap sa silid sa itaas, na kilala rin bilang Cenacle, ay inilarawan sa Mateo 26:1–29, Marcos 14:12–25, Lucas 22:7–20, at Juan 13:1–38. Sa mga huling oras na ito na ginugol ni Jesus kasama ang Kanyang minamahal na mga kaibigan, kumain Siya kasama nila, itinatag ang Bagong Tipan sa Kanyang dugo, binigyan sila ng mga huling tagubilin at panghihikayat, at nanalangin ng Kanyang mataas na saserdoteng panalangin para sa kanila. Pagkatapos Siya ay lumabas upang harapin ang kalungkutan, pagkakanulo, pagtanggi, at kamatayan kung saan Siya ay naparito sa mundo.Ang nakaaantig na huling pagkikitang ito sa Kanyang mga disipulo, na Kanyang minamahal, ay nagsisimula sa isang bagay na aral mula kay Jesus. Ang mga disipulo ay nagtatalo kung sino sa kanila ang pinakadakila (Lucas 22:24), na nagpapakita ng isang tiyak na hindi makadiyos na pananaw. Tahimik na bumangon si Jesus at nagsimulang maghugas ng kanilang mga paa, isang gawaing karaniwang ginagawa ng pinakamababa, pinakamababang alipin. Sa simpleng gawaing ito, pinaalalahanan sila ni Jesus na ang Kanyang mga tagasunod ay yaong naglilingkod sa isa't isa, hindi yaong mga umaasang paglilingkuran. Ipinaliwanag niya na, malibang linisin ng Kordero ng Diyos ang kasalanan ng isang tao, hinding-hindi magiging malinis ang taong iyon: Maliban kung huhugasan kita, wala kang bahagi sa akin (Juan 13:8).

Sa Huling Hapunan, tinukoy din ni Jesus ang taksil, si Judas, na magtatraydor sa Kanya sa mga awtoridad at magpapadakip sa Kanya. Ito ay nagpapahiwatig ng mahinang pananampalataya ng mga alagad na ang bawat isa sa kanila ay nag-isip ng posibilidad na siya ang taksil. Ngunit kinumpirma ni Jesus na ito ay walang iba kundi si Judas, na Kanyang inutusang umalis at gawin kaagad ang dapat niyang gawin.Matapos ang pag-alis ni Judas, itinatag ni Jesus ang Bagong Tipan sa Kanyang dugo, isang bagong utos na ang mga sumusunod sa Kanya ay dapat magmahalan sa isa't isa at mamuhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Naaalala natin ang gawaing ito sa tuwing sinusunod natin ang Kristiyanong ordenansa ng komunyon, ipinagdiriwang ang katawan ni Kristo na nasira para sa atin at ang Kanyang dugo na ibinuhos para sa atin. Pagkatapos nito, ginawa ni Hesus ang Kanyang unang hula sa pagdating ni Pedro na pagtanggi (Lucas 22:31-38).Si apostol Juan ay nagbibigay sa atin ng napakakaunting impormasyon tungkol sa mga pangyayari noong gabi sa silid sa itaas. Sinasabi niya sa atin na si Jesus ay nanalangin para sa mga disipulo sa tinatawag na Kanyang mataas na saserdoteng panalangin sa Juan 17 dahil ang susunod na kabanata ay nagsisimula sa pagsasabing pagkatapos Niyang sabihin ang mga salitang iyon, Siya at ang mga disipulo ay nagtungo sa Halamanan ng Getsemani, kung saan Siya naroon. pinagtaksilan. Ang panalangin ni Hesus para sa mga alagad ay ang kasukdulan ng Kanyang pakikitungo sa kanila at ito ay isang matinding paalala ng Kanyang malalim na pagmamahal at pagmamalasakit sa kanila. Dahil alam na malapit na Niyang iiwan sila, ipinagkatiwala Niya sila sa pangangalaga ng Kanyang Ama, hinihiling na sila ay maging isa at hinihiling na ingatan sila ng Ama sa pangalan ni Jesus (talata 11). Hinihiling Niya sa Kanyang Ama na ilayo sila sa masama (talata 15) at pabanalin sila sa pamamagitan ng katotohanan, na Kanyang Salita (talata 17). Inilapat niya ang parehong panalangin sa mga mananampalataya sa lahat ng panahon, na sinasabi, Hindi ko hinihiling ang mga ito lamang, kundi pati na rin ang mga mananampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita (talata 20).Marami sa mga kaganapan sa silid sa itaas ay umaalingawngaw sa amin ngayon. Nabubuhay tayo sa ilalim ng Bagong Tipan na itinatag noong panahong iyon, tinutupad natin ang ordenansa ng Hapunan ng Panginoon bilang pag-alala sa gabing iyon (1 Mga Taga-Corinto 11:23–26), at nabubuhay tayo sa ilalim ng pagpapala ng Kanyang panalangin para sa lahat ng nagmamahal at sumusunod. Siya.Top