Ano ang nangyari sa daan patungong Emmaus?

Ano ang nangyari sa daan patungong Emmaus? SagotAng mga pangyayari sa daan patungo sa Emmaus ay tinalakay sa Lucas 24. Sa huling kabanata na ito ng Ebanghelyo ni Lucas, mababasa natin ang tungkol sa dalawang disipulo (si Cleopas at isang hindi pinangalanan) ni Jesus na naglalakad mula sa Jerusalem patungong Emmaus noong araw na si Jesus ay bumangon mula sa mga patay . Habang sila ay naglalakbay, isang lalaki ang sumama sa kanila—ang muling nabuhay na si Jesus, bagaman hindi nila Siya nakilala. Nagtanong ang lalaki, Ano itong pag-uusap na ito na hawak ninyo sa isa't isa habang naglalakad kayo? ( Lucas 24:17 ).Nagulat ang dalawang alagad na hindi narinig ng lalaki ang kamakailang mga pangyayari na nagpagulo sa Jerusalem. Ipinagpatuloy nilang sabihin sa estranghero ang pagpapako kay Hesus sa krus at ang ulat ng Kanyang walang laman na libingan. Sumagot si Jesus, ‘Napakamangmang mo, at napakabagal ng pusong maniwala sa lahat ng sinabi ng mga propeta! Hindi ba’t ang Kristo ay kailangang magdusa ng mga bagay na ito at pagkatapos ay pumasok sa kaniyang kaluwalhatian?’ At simula kay Moises at sa lahat ng mga Propeta, ipinaliwanag niya sa kanila ang sinabi sa buong Kasulatan tungkol sa kaniyang sarili. ( Lucas 24:25-27 ).

Kaya, habang naglalakad sila, itinuro ni Jesus kung ano ang inihula ng Lumang Tipan tungkol sa Kanyang sarili. Pagdating nila sa Emmaus nang gabing iyon, huminto ang dalawang alagad upang kumain, at hiniling nila kay Jesus na sumama sa kanila. Ginawa Niya ito, at nang Kanyang pinagputolputol ang tinapay at binabasbasan ang pagkain, nabuksan ang kanilang mga mata (talata 31), at nakilala nila Siya. Si Jesus pagkatapos ay naglaho.Ang kanilang tugon? Iniulat ni Lucas, Tumindig sila at bumalik kaagad sa Jerusalem. Doon ay nasumpungan nila ang Labing-isa at ang mga kasama nila, na nagkakatipon at nagsasabi, ‘Totoo! Ang Panginoon ay muling nabuhay’ (mga talata 33–34).Sa daan patungong Emmaus, nagbigay si Jesus ng aral sa mga propesiya ng Lumang Tipan na natupad sa Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Anong aral iyon! Ipinapaliwanag ng May-akda ng Aklat ang Kanyang gawain, na gumagawa ng mga koneksyon mula sa Banal na Kasulatan sa mga kaganapan na kanilang naranasan kamakailan.Ang reaksyon ng mga disipulo sa aral ni Jesus ay isa sa malalim na pananalig sa katotohanan ng Kanyang itinuturo. Hindi ba't nag-aapoy ang ating mga puso sa loob natin habang nagsasalita siya? nagtatanong sila sa isa't isa (talata 32). Ang kanilang pisikal na mga mata ay nabulag sa pagkakakilanlan ni Jesus, ngunit ang kanilang mga mata ng pananampalataya ay nabuksan nang buksan ni Jesus ang mga Kasulatan sa kanila.

Kasunod ng salaysay na ito, nagpakita si Jesus sa Kanyang iba pang mga disipulo, inalis ang lahat ng pagdududa na Siya ay buhay. Nangako si Jesus na ipapakita Niya ang Kanyang sarili sa mga nagmamahal sa Kanya (Juan 14:21), at ito mismo ang Kanyang ginagawa sa daan patungong Emmaus.

Ang kwento ng mga disipulo sa Daang Emmaus ay mahalaga sa maraming kadahilanan. Nagbibigay ito ng isang diin sa mga propesiya sa Lumang Tipan na may kaugnayan kay Hesus, ebidensya tungkol sa karagdagang pagpapakita ni Jesus, at isang koneksyon tungkol sa marami mga nakasaksi ng muling nabuhay na si Hesus. Ang Lucas 24 ay madalas na nakikita bilang isang modelo ng paglalakbay na ginagawa ni Jesus kasama ng marami sa atin ngayon, habang idinilat Niya ang ating mga mata, itinuturo sa atin ang Salita, at inihahayag ang Kanyang sarili sa paglalakbay sa buhay bilang ang nabuhay na mag-uling Tagapagligtas at Panginoon.Top