Ano ang mga epekto ng mga kondisyon tulad ng autism sa buhay Kristiyano?

Ano ang mga epekto ng mga kondisyon tulad ng autism sa buhay Kristiyano?

Ang autism spectrum disorder (ASD) ay isang komplikadong kondisyon ng neurobehavioral na kinabibilangan ng mga kapansanan sa pakikipag-ugnayan sa lipunan at komunikasyon, at mga pinaghihigpitan, paulit-ulit na mga pattern ng pag-uugali, interes o aktibidad. Maaaring nahihirapan ang mga Kristiyanong may ASD sa pag-unawa o pagbibigay-kahulugan sa mga social cues, gaya ng body language at facial expression. Maaari rin silang nahihirapan sa pag-unawa sa mga pananaw ng iba, na ginagawang mahirap na makisali sa mga kapalit na pag-uusap. Ang mga Kristiyanong may ASD ay maaari ding makaranas ng mahigpit at paulit-ulit na pag-uugali, na maaaring kabilang ang paulit-ulit na paggalaw ng mga kamay o katawan, paggigiit sa pagkakapareho o mahigpit na mga pattern ng pag-iisip. Ang mga sintomas ng ASD ay maaaring magpakita ng mga hamon para sa mga Kristiyano sa kanilang pang-araw-araw na buhay at sa kanilang espirituwal na buhay. Gayunpaman, maraming paraan na ang mga simbahan at mga organisasyong Kristiyano ay maaaring magbigay ng suporta at akomodasyon para sa mga taong may ASD.

Sagot

Ang autism spectrum disorder (ASD) ay isang neurodevelopmental disorder. Bilang isang spectrum disorder, iba-iba ang karanasan at kalubhaan ng mga sintomas ng mga apektado. Ang mga pangunahing sintomas na nauugnay sa ASD ay mga kapansanan sa komunikasyon at pakikipag-ugnayan sa lipunan pati na rin ang mahigpit o paulit-ulit na pag-uugali at interes. Kadalasan, ang mga may ASD ay nakikipagpunyagi sa mga isyu sa pandama, mga pagkagambala sa gastrointestinal, mga karamdaman sa pagtulog, at mga isyu sa kalusugan ng isip tulad ng pagkabalisa. Ang mga pakikibaka na nauugnay sa autism ay maaaring magkaroon ng epekto sa buhay Kristiyano.Una, linawin natin na hindi kasalanan ang magkaroon ng ASD. Ang iba't ibang mga teorya, kabilang ang isang genetic link, ay iminungkahi tungkol sa sanhi ng autism, ngunit walang isa, tiyak, napagkasunduan na dahilan. Kung ituturing nating isang sakit ang autism, masasabi nating ito ay karaniwang resulta ng pagbagsak ng sangkatauhan . Ibig sabihin, nang magkasala sina Adan at Eva, ang kamatayan at ang mga epekto nito ay pumasok sa mundo. Nangangahulugan ito na ang katawan ng tao ay napapailalim sa sakit at sakit. Ang karaniwang sipon ay resulta ng pagkahulog, ngunit hindi kasalanan ang magkaroon ng sipon. Ang mga tao ay nakakaranas ng mga pisikal at sikolohikal na abnormalidad, na marami sa mga ito ay nagpapahirap sa buhay. Ngunit, muli, hindi kasalanan ang magkaroon ng developmental disorder o abnormality.Sa katunayan, kung iisipin lang natin na ang autism ay nasa kategorya ng neuro a tipikal kumpara sa neurotypical, maaari pa nga nating makita ang mga posibleng benepisyo na maaari nitong makuha. Halimbawa, ang mahigpit na pokus ng mga may ASD ay maaaring ituro upang bumuo ng mga kapaki-pakinabang na remedyo sa mga pandaigdigang isyu tulad ng kahirapan at kagutuman. O ang katotohanan na ang mga taong may autism ay may posibilidad na mag-isip nang iba kaysa sa mga neurotypical ay maaaring humantong sa kanila na makabuo ng mga malikhaing solusyon sa mga mapanghamong problema o sa mga bagong ideya na nakikinabang sa lahat ng kasangkot.

Iyon ay sinabi, mayroong, siyempre, napakaraming hamon na nauugnay sa autism. Bilang isang spectrum disorder, ang mga partikular na hamon ay mag-iiba sa bawat tao. Halimbawa, maraming may autism ang hindi kayang mabuhay nang mag-isa, ngunit hindi iyon totoo sa lahat ng may ASD. Ang ilan sa mga hamon na nauugnay sa autism ay maaaring magpahirap sa ilang mga bagay tungkol sa buhay Kristiyano. Halimbawa, sinabi ni Jesus sa Kanyang mga alagad, Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, na kayo ay mag-ibigan sa isa't isa: kung paanong inibig ko kayo, kayo rin ay dapat mag-ibigan sa isa't isa. Sa pamamagitan nito malalaman ng lahat ng tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo ay may pag-ibig sa isa't isa (Juan 13:34–35; cf. Juan 15:12, 17; 1 Juan 4:7). Ang Bagong Tipan ay puno ng mga tagubilin kung paano natin partikular na minamahal ang isa't isa. Dapat nating pasanin ang mga pasanin ng isa't isa (Galacia 6:2), magsalita ng katotohanan sa pag-ibig (Efeso 4:15, 25), maging mabait sa isa't isa (Efeso 4:32), magpatawad sa isa't isa (Efeso 4:32), regular na nagtitipon (Hebreo 10:25), at pukawin ang isa't isa sa pag-ibig at mabubuting gawa (Hebreo 10:25). Ang utos sa pag-ibig ay hindi limitado sa pagmamahal sa ibang mananampalataya kay Hesus. Tinawag din tayong mahalin ang lahat ng tao, kabilang ang ating mga kaaway (Mateo 5:43–48), gumawa ng mabuti sa lahat (Galacia 6:10; cf. Mateo 5:16), pangalagaan ang mga itinapon ng lipunan (Santiago 1:27). ), at magpasakop sa ating mga awtoridad (Roma 13:1–7). Dahil ang mga may ASD ay madalas na nahihirapan sa pakikipag-ugnayan sa lipunan, ang ilan ay nagtataka kung nasusunod nila ang mga utos na ito.Walang dahilan kung bakit ang isang taong nahihirapan sa pakikipag-ugnayan sa lipunan ay hindi maaaring magpakita ng pagmamahal. Para sa bawat mananampalataya kay Kristo, ang pagmamahal sa iba nang may pag-ibig ng Diyos sa huli ay isang gawa ng Banal na Espiritu (1 Juan 4:8–12; Filipos 2:12–13). Ang maka-Diyos na pag-ibig ay agape pag-ibig —isang disposisyon sa kapwa na kumikilos para sa iba, kahit na ito ay nagsasangkot ng personal na sakripisyo, gaya ng malinaw na ipinakita kay Jesus (Roma 5:8). Ang mga naglagay ng kanilang pananampalataya kay Jesus ay maaaring magmahal sa iba tulad ng pag-ibig ni Jesus sa kanila dahil natanggap nila ang pag-ibig ni Jesus at dahil ang Banal na Espiritu ay nananahan sa loob nila. Ito ay mga katotohanan para sa lahat ng mananampalataya anuman ang anumang abnormalidad sa utak o iba pang mga sakit.

Ang mga Kristiyano ay tinawag din na iwaksi ang kasalanan (Efeso 4:17–32; Colosas 3:1–17). Ang pakikibaka laban sa mga pagnanasa ng ating makasalanang laman ay isang katotohanan para sa lahat ng mananampalataya. Muli, ang tagumpay laban sa kasalanan sa huli ay naging posible sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Sinabi ni Pablo sa mga taga-Filipos, Patuloy na sikapin ang inyong kaligtasan nang may takot at panginginig, sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo sa kalooban at pagkilos upang matupad ang kanyang mabuting layunin (Filipos 2:12–13). Tayo ay tinawag upang sumuko sa gawain ng Espiritu at kusang-loob na patayin (Colosas 3:5) ang mga bagay na bahagi ng ating makasalanang kalikasan. Hinihikayat ng Hebreo 12:1–2, Iwaksi natin ang lahat ng humahadlang at ang kasalanang madaling nakakasagabal. At tumakbo tayo nang may tiyaga sa takbuhan na itinakda para sa atin, itinuon ang ating mga mata kay Hesus, ang pioneer at tagapagsakdal ng pananampalataya. Dahil sa kagalakang inilagay sa harap niya ay tiniis niya ang krus, nililibak ang kahihiyan nito, at naupo sa kanang kamay ng trono ng Diyos. Kahit na ang mga taong may autism ay maaaring magkaroon ng mas mahirap na oras na bitawan ang ilang mga pag-iisip o pattern ng pag-uugali, walang dahilan na hindi sila makaranas ng tagumpay laban sa kasalanan .

Siyempre, bahagi ng buhay Kristiyano ang ating personal na kaugnayan sa Diyos. Para sa bawat mananampalataya, ito ay isang relasyon na lumalaki sa buong buhay. Kung paanong ang ating relasyon sa iba ay iba sa iba't ibang panahon ng ating buhay, gayundin, ang ating relasyon sa Diyos. At, kung paanong ang ating relasyon sa iba ay natatangi, gayundin ang ating kaugnayan sa Diyos. Halimbawa, maaaring madama ng isang tao ang pagiging malapit sa Diyos sa kalikasan samantalang ang isa naman ay lubhang naapektuhan ng tradisyonal na liturhiya . Na ang isang taong may autism ay maaaring mahirapan sa pakikipag-ugnayan sa ibang mga tao ay hindi nangangahulugang mahihirapan siya sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. Muli, ang tiyak na kaugnayan ng bawat mananampalataya sa Diyos ay iba. Bilang Tagapaglikha, ang Diyos ay tiyak na may kakayahang kumonekta sa bawat tao. Makikilala ng bawat isa sa atin ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang nilikha, Kanyang Salita, at Kanyang Espiritu (Roma 1:18–20; Hebreo 1:2–3; 2 Timoteo 3:16–17; 1 Corinto 2:10–16). Ang mga may ASD ay maaaring makilala ang Diyos sa pamamagitan ng pagtingin kay Jesus, pag-aaral ng Banal na Kasulatan, pakikipag-usap sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin, pagsunod sa Kanya, at pagiging bahagi ng isang lokal na simbahan. Ang kanilang mga pakikibaka ay hindi humahadlang sa kanila na mamuhay ng isang ganap na buhay Kristiyano na nagpaparangal at lumuluwalhati sa Panginoon (Juan 10:10; 1 Corinto 10:31).

Hinihikayat ng Hebreo 10:23–25 ang lahat ng mananampalataya, Panghawakan nating walang pag-aalinlangan ang pag-asa na ating ipinahahayag, sapagkat ang nangako ay tapat. At isaalang-alang natin kung paano tayo mag-uudyok sa isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa, na hindi humihinto sa pagtitipon, gaya ng nakaugalian ng ilan, kundi nagpapatibay-loob sa isa't isa—at lalo na habang nakikita ninyong papalapit na ang Araw. Ang katawan ni Kristo ay puno ng iba't ibang personalidad, mga tao sa iba't ibang antas ng Kristiyanong kapanahunan, at mga taong may iba't ibang pakikibaka. Anuman ang ating pansariling pakikibaka, tayo ay tinatawag na ibigin ang isa't isa at patibayin ang isa't isa (Efeso 4:29). May lugar sa katawan ni Kristo para sa bawat uri ng tao na naglagak ng kanyang o pananampalataya kay Hesus (1 Corinto 12:7–27; Galacia 3:28).Top