Ano ang ibig sabihin na ang karunungan ay inaaring-ganap ng kanyang mga anak (Mateo 11:19)?

Ano ang ibig sabihin na ang karunungan ay inaaring-ganap ng kanyang mga anak (Mateo 11:19)?

Pagdating sa karunungan, madalas sabihin na 'alam mo ito kapag nakita mo ito.' At bagaman maaaring totoo iyan sa ilang lawak, sinasabi rin sa atin ng Bibliya na ang karunungan ay inaaring-ganap ng kaniyang mga anak. Sa madaling salita, ang bunga ng karunungan ang siyang nagpapatunay sa kahalagahan nito. Ito ay makikita sa Mateo 11:19, kung saan mababasa natin na ipinahayag ni Jesus, 'Ang karunungan ay inaaring-ganap sa pamamagitan ng kanyang mga gawa.' Ang sinasabi ni Jesus dito ay ang karunungan ay mapapatunayan o ipapakita na tama sa pamamagitan ng kung ano ang kanyang ilalabas. Ito ay makabuluhan dahil nangangahulugan ito na ang karunungan ay hindi lamang isang bagay ng opinyon o pansariling interpretasyon. Sa halip, may mga layuning pamantayan kung saan masusukat natin ang karunungan. At ano ang mga pamantayang iyon? Sa huli, sila ang bunga ng karunungan - ibig sabihin, katuwiran, kapayapaan, at kagalakan (tingnan ang Galacia 5:22-23). Ito ang mga bagay na bunga ng pamumuhay ayon sa Salita ng Diyos - na siyang mismong kahulugan ng karunungan. Kaya kapag nakita natin ang isang taong namumuhay sa isang buhay na nailalarawan sa mga bagay na ito - katuwiran, kapayapaan, at kagalakan - malalaman natin na sila ay matalino. At habang sila ay patuloy na nagbubunga sa kanilang buhay, sila ay patuloy na bigyang-katwiran ang tatak ng 'matalino.'

Sagot

Nakatala sa Mateo 11 ang isang kahanga-hangang larawan ni Juan Bautista at nagbibigay ng mahalagang paalala ng biyaya at pang-unawa ng Diyos kahit na tayo ay nagdurusa sa pagdududa. Ang seksyon ay nagtatapos sa kakaibang pahayag na ang karunungan ay inaaring-ganap ng kanyang mga anak (Mateo 11:19, NKJV).Si Juan ay tapat na naglingkod bilang nangunguna sa Mesiyas, na naghahayag ng darating na kaharian ni Jesus, gayunpaman, sa halip na tamasahin ang mga bunga ng kanyang pagpapagal at ang mga kaluwalhatian na maaaring asahan ng isang tao sa isang bagong itinalagang kaharian, si Juan ay nasa bilangguan na malapit nang patayin— wala pang kaharian ang dumating. Tila na dahil sa kanyang mga kalagayan ay nagdusa siya ng ilang pag-aalinlangan at nagpadala ng mga mensahero upang tanungin si Jesus kung Siya ang inaasahan o kung si Juan ay dapat maghanap ng iba (Mateo 11:3).Tumugon si Jesus sa tanong ni Juan nang may pagtitiis at biyaya, na ipinaalala kay Juan ang mga himalang ipinropesiya tungkol sa Mesiyas na ginagawa ni Jesus (Mateo 11:5–6). Pagkatapos ng makapangyarihan ngunit magiliw na paninindigan, nagpatuloy si Jesus, na nagpapaalala sa mga tagapakinig ng kahalagahan ni Juan at ng kaniyang ministeryo. Si Juan ay isang makapangyarihang propeta, ngunit siya ay higit pa sa isang propeta (Mateo 11:7–9)—tinupad niya ang propesiya ng Malakias 3:1 at tapat na naglingkod bilang tagapagpauna sa Mesiyas, na nagpahayag ng darating na kaharian. Si Juan ay magiging isang mahalagang bahagi sa kahariang iyon kahit na hindi ito darating kaagad.

Ang tugon sa mensahe ni Jesus at ni Juan ay napakalaki: Mula sa mga araw ni Juan Bautista hanggang ngayon ang kaharian ng langit ay dumaranas ng karahasan, at ito ay kinukuha ng mga marahas sa pamamagitan ng puwersa (Mateo 11:12, NKJV). Ibig sabihin, nagkaroon ng pambihirang pagmamadali ng mga tao na dumagsa upang marinig ang ebanghelyo, at ang kanilang pananabik na malaman ang tungkol sa kaharian ay napakatindi na para bang sinasalakay nila ang isang lungsod at binubugbog ang mga pintuan para makapasok. Tinukoy ni Jesus si Juan bilang ang katuparan ng Malakias 4:6—Si Juan ang Elias na mauuna sa dakila at kakila-kilabot na araw ng Panginoon (Mateo 11:14). Pagkatapos ay pinarusahan ni Jesus ang henerasyong iyon para sa kanilang hindi pantay-pantay na pagtrato kay Juan at sa Kanyang sarili, at napansin Niya na ang karunungan ay inaaring-ganap ng kanyang mga anak (Mateo 11:19, NKJV) o ang karunungan ay napatunayang tama sa pamamagitan ng kanyang mga gawa (NIV).Ang henerasyong iyon ay hindi naaayon sa kanilang mga paghatol. Sila ay kumilos na parang mga bata na gusto ngunit hindi makontrol ang ibang mga bata (Mateo 11:16–17). Pinuna nila si Juan sa hindi pagkain at pag-inom ng ibang tao (Mateo 11:18), ngunit nang dumating si Jesus na kumakain at umiinom kasama ng mga tao, pinuna nila Siya sa paggawa nito (Mateo 11:19). Ang henerasyong iyon ay mapagmataas, iniisip na mayroon silang karunungan na humatol nang tama, ngunit inilarawan nila ang kawalang-katarungan ng kanilang mga paghatol. Sa paggawa nito ay nabigo silang makilala ang nangunguna sa Mesiyas at sa gayon ay nabigo nilang tanggapin ang Mesiyas at ang Kanyang kaharian.

Nang hamunin ni Jesus ang Kanyang mga tagapakinig na ang karunungan ay inaaring-ganap ng kanyang mga anak, sinasabi Niya na ang kagalingan ng karunungan ay maaaring hatulan sa pamamagitan ng bunga ng karunungan na iyon. Inakala ng mga tao sa henerasyong iyon na sila ay may mahusay na karunungan at mapagmataas sa kanilang sariling kakayahang umunawa at humatol. Ngunit hinamon ni Jesus ang kanilang karunungan sa pamamagitan ng pagtingin sa mga anak ng kanilang karunungan—ano ang ginawa ng kanilang karunungan? Ang kanilang mga gawa ay nakalulungkot, dahil hindi nila nakilala kapwa ang tagapagpauna ng Mesiyas at ang Mesiyas Mismo.

Kapansin-pansin na ang mga may espirituwal na pagmamataas at pagtitiwala sa kanilang sarili ay sinaway ni Jesus nang maayos, habang ang isa na nakikipagpunyagi sa pagdududa ay pinagtibay at pinasigla ni Jesus. Ipinaalala ni Jesus kay Juan na si Jesus ang Hari at si Juan ang nangunguna, ngunit mahalagang hindi matisod sa Hari at sa Kanyang mga pamamaraan (Mateo 11:6). Sa kabilang banda, pinarusahan ni Jesus ang mga gumawa ng mapagmataas at maling paghatol laban kina Juan at Jesus. Ito ay isang mahalagang paalala na ang Diyos ay matiyaga sa Kanyang mga anak kahit na sila ay nag-aalinlangan, ngunit ang Diyos ay sumasalungat sa mga palalo at nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba (Santiago 4:6). Hindi tayo kailanman dapat maging mayabang sa ating mga paghatol ngunit dapat nating buuin ang ating mga konklusyon nang mapagpakumbaba at sa pamamagitan ng paghahanap sa karunungan ng Diyos na ipinahayag sa Kanyang Salita, kung paanong pinasisigla ni Jesus si Juan na gawin.Top