Ano ang ibig sabihin na sa pamamagitan ng karunungan ay itinayo ang isang bahay (Kawikaan 24:3)?

Ano ang ibig sabihin na sa pamamagitan ng karunungan ay itinayo ang isang bahay (Kawikaan 24:3)? SagotSi Haring Solomon ay isa sa pinakamaraming nag-develop ng ari-arian sa kasaysayan ng Bibliya at higit sa kuwalipikadong sabihin, Sa pamamagitan ng karunungan ay itinayo ang isang bahay (Kawikaan 24:3). Itinayo niya ang bahay ng Panginoon, o ang templo sa Jerusalem sa Bundok Moria (2 Cronica 3:1), isang napakalaking proyekto na tumagal ng pitong taon at naging isa sa mga kamangha-manghang sinaunang mundo. Nagtayo rin siya ng sarili niyang maringal na palasyo—ang Bahay ng Kagubatan ng Lebanon (1 Hari 7:1–3, ESV)—pati na rin ang mga hardin, kalsada, pader, imprastraktura, at maraming gusali ng pamahalaan.Ngunit ang pisikal na tirahan ay hindi lamang ang istrakturang nasa isip ni Solomon nang sabihin niya, Sa pamamagitan ng karunungan ay itinayo ang isang bahay, at sa pamamagitan ng unawa ito ay naitatatag; sa pamamagitan ng kaalaman, ang mga silid nito ay puno ng bihira at magagandang kayamanan (Mga Kawikaan 24:3–4). Naunawaan ni Solomon na ang kabutihan ng karunungan ay may nakabubuti at nagbibigay-buhay na mga katangian. Ang kanyang kasabihan ay malapit na kahawig ng Kawikaan 3:19: Itinatag ng Panginoon sa pamamagitan ng karunungan ang lupa; sa pamamagitan ng pag-unawa ay itinatag niya ang langit (ESV). Ang karunungan ay nagpapasimula ng buhay, nagbubunga, at nagpapasinaya ng mga malikhaing kababalaghan. Ang karunungan ay lumilikha, nag-aalaga, nagpapalaki, nagtatatag, at pumupuno sa isang bahay, kung ang bahay ay isang brick-and-mortar na gusali, isang sambahayan, isang pamilya, isang negosyo, isang kumpanya, isang indibidwal na reputasyon, o personal na karakter. Sa Kawikaan 14:1, Ang pantas na babae ay nagtatayo ng kaniyang bahay, ngunit sa pamamagitan ng kaniyang sariling mga kamay ay sinisira siya ng hangal.

Sa Kawikaan 24:3 at sa iba pang bahagi, ipinakikita ng Kasulatan ang karunungan bilang isang mabunga at masipag na babae : Ang karunungan ay nagtayo ng kaniyang bahay; kaniyang inukit ang pitong haligi. Siya ay naghanda ng isang malaking piging, pinaghalo ang mga alak, at inihanda ang hapag (Kawikaan 9:1–2, NLT). Bagaman ang karunungan ay isang di-nakikitang katangian, inilarawan ito ni Solomon nang patula, na para bang ito ay isang aktwal na tao. Sa paggawa nito, malinaw na ipinahayag ni Solomon ang pagkakaroon ng karunungan at ang mga pakinabang ng paghahanap at paghahanap nito.Ang pambihira at magagandang kayamanan na pumupuno sa mga silid ng Kawikaan 24:3 ay maaaring literal—ang matalino ay humahawak ng maayos sa pananalapi—ngunit sumasagisag din ang mga ito sa mga pagpapala tulad ng pagkakasundo, pagkakaisa, mapagmahal na relasyon sa pamilya, at isang pakiramdam ng kaligtasan, proteksyon, maayos. pagiging, at katatagan. Ang mahalagang kayamanan at langis ay nasa tahanan ng isang pantas, sabi ng Kawikaan 21:20, ESV.Sinasabi ng Bibliya na ang mga mananampalataya ay tahanan ng Diyos. Sa pamamagitan ng karunungan, tayo, bilang mga anak ng Diyos, ay itinayo sa isang matatag at ligtas na bahay para sa Panginoon: Ngunit si Kristo, bilang Anak, ay namamahala sa buong bahay ng Diyos. At tayo ay tahanan ng Diyos, kung pananatilihin natin ang ating lakas ng loob at mananatiling tiwala sa ating pag-asa kay Kristo (Hebreo 3:6, NLT).Itinuro ni apostol Pablo na tayo ay mga miyembro ng sambahayan ng Diyos, na itinayo sa pundasyon ng mga apostol at mga propeta, si Kristo Jesus mismo ang batong panulok, na kung saan ang buong istraktura, na pinagsama-sama, ay lumalaki sa isang banal na templo sa Panginoon. Sa kanya rin kayo ay itinayo nang magkakasama upang maging tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu (Efeso 2:19–22, ESV). Bilang indibidwal na mga miyembro ng katawan ni Kristo, tayo ay itinayo nang sama-sama sa isang banal na templo sa Panginoon (1 Mga Taga-Corinto 3:17).

Ang pinakamahalagang bato sa anumang gusali ay ang batong panulok. Dahil dito, si Hesukristo ay tinatawag na Bato ng Panulok ng simbahan. Siya ang matatag, hindi natitinag na pundasyon kung saan ang buong gusali ay itinayo, binigkisan, sinusuportahan, at itinayo. Siya ang nagtakda ng pattern para sa buong istraktura. Si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos kung saan tayo itinayo (1 Mga Taga-Corinto 1:24).

Hinikayat ni Pedro ang mga mananampalataya na lumapit sa Diyos sa pamamagitan ni Jesu-Kristo upang sila ay maitayo sa isang espirituwal na bahay para sa Diyos: Sa paglapit ninyo sa kanya, ang Bato na buhay—na tinanggihan ng mga tao ngunit pinili ng Diyos at mahalaga sa kanya—kayo rin, tulad ng mga batong buhay. , ay itinatayo sa isang espirituwal na bahay upang maging isang banal na pagkasaserdote, na naghahandog ng espirituwal na mga hain na katanggap-tanggap sa Diyos sa pamamagitan ni Jesu-Kristo. . . . Ngunit kayo ay isang bayang hinirang, isang maharlikang pagkasaserdote, isang banal na bansa, isang natatanging pag-aari ng Diyos, upang maipahayag ninyo ang mga kapurihan niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kamangha-manghang liwanag (1 Pedro 2:4–5, 9).

Ang gawain ng Diyos ay magtatagal. Kung wala Siya, iniikot natin ang ating mga gulong: Malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhan ang paggawa ng mga nagtayo ng bahay (Awit 127:1). Dapat tayong umasa sa karunungan ng Panginoon (tingnan sa Lucas 6:48), ngunit paano natin ito makukuha? Una nating natatanggap ang karunungan ng Diyos kapag napuspos tayo ng Kanyang Banal na Espiritu sa kaligtasan (1 Mga Taga-Corinto 2:6–15). Pagkatapos nito, sinabi sa atin ni Santiago na ang karunungan ay natatamo sa pamamagitan ng paghingi nito sa Diyos (Santiago 1:5). Nagkakaroon tayo ng karunungan sa pamamagitan ng paghahanap nito, paghahangad nito, at pagpapahalaga nito (Mga Kawikaan 2:2, 4–5; 4:8). Gayundin, nakakakuha tayo ng karunungan sa pamamagitan ng paglalaan ng oras sa Salita ng Diyos (Awit 19:7; Kawikaan 4:5–7; 2 Timoteo 3:15).

Ang karunungan ng Panginoon ay hindi pagtagumpayan. Ang bahay ng Diyos ay itinayo sa pamamagitan ng karunungan ng Diyos at kapangyarihan ng Diyos, at si Jesus ang Bato sa Panulok. Makakaasa tayo na hinding-hindi ito madudurog o babagsak (Mateo 16:18).Top