Ano ang ibig sabihin na ang alak ay manunuya (Kawikaan 20:1)?

Ano ang ibig sabihin na ang alak ay manunuya (Kawikaan 20:1)? SagotSinasabi ng aklat ng Mga Kawikaan na ang alak ay isang manunuya at ang serbesa ay isang palaaway at ang sinumang naligaw ng mga ito ay hindi marunong (Kawikaan 20:1). Ang Bibliya ay madalas na tumutukoy sa alak, kung minsan sa mga positibong paraan kapag naglalarawan ng isang bagay na kasiya-siya (Awit ng mga Awit 7:9) o pagdiriwang (Eclesiastes 9:7), at kung minsan ay metapora sa mga negatibong paraan kapag inilalarawan ang paghatol ng Diyos (Awit 75:8) at poot. (Apocalipsis 14:10).Ang manunuya ay isang taong salungat sa isang buhay ng katuwiran at kinukutya ang lahat ng sasalungat sa kanya. Ang pagsasabi na ang alak ay isang manunuya ay isang paraan ng paglalarawan ng isang tao na sumuko sa impluwensya nito: ang isang lasing na tao ay may posibilidad na kutyain ang kabutihan at kutyain ang mga bagay ng Diyos. Sa kabuuan, ang aklat ng Mga Kawikaan ay nagbibigay ng mga tagubilin para sa pamumuhay ng isang matalino at banal na buhay—sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga pagkilos na nagdudulot ng pinsala sa sarili at sa iba. Sa Kawikaan 20:1 partikular, ang alak at serbesa ay ipinakilala sa kanilang mga biktima—sila ay mga kaaway ng karunungan na nagliligaw sa iba. Kung gayon, masasabing kinukutya ng alak ang taong namumuhay ng may pagpipigil sa sarili at matuwid, sapagkat ang gayong buhay ay kabaligtaran ng isang alipin sa alak.

Ang pahayag manunuya ang alak ay isang babala laban sa mga nakakapinsalang paraan na naaapektuhan ang isang tao sa pag-inom ng labis na alak. Ang sobrang pag-inom ng alak (o anumang inuming may alkohol) ay negatibong nakakaapekto sa pag-iisip at pag-uugali ng isang tao, na maaaring humantong sa mga makasalanang pagkilos. Ang mga umiinom ng labis na alak ay binibigyan ang kanilang sarili sa impluwensya nito at hinahayaan itong kontrolin ang kanilang mga katawan. Kung gayon, sa isang diwa, tinutuya ng alak ang kanilang kawalan ng pagpipigil sa sarili.Ang Bibliya ay madalas na nagbabala laban sa labis na pag-inom ng alak dahil sa kung paano ito maaaring humantong sa makasalanang paggawi. Halimbawa, inutusan ni Pablo ang mga mananampalataya na huwag malasing sa alak dahil ito ay humahantong sa kahalayan, o pagpapakasasa sa makasalanang kalayawan (Efeso 5:18). Sa 1 Timothy 3:8, inutusan ni Pablo si Timoteo na magtalaga ng mga diakono sa simbahan na hindi nagpapakasawa sa maraming alak. Bagaman ligtas na inumin ang alak at iba pang inuming may alkohol nang hindi humahantong sa kasalanan, dapat nating bigyang-pansin ang matinding babala ng Bibliya laban sa labis na pagkonsumo. Ang labis na alak ay maaaring humantong sa makasalanang pag-uugali na kumukutya sa matuwid, banal na buhay na tinatawag tayo ng Diyos upang mabuhay.

Top