Ano ang ibig sabihin na nakita natin ang Kanyang kaluwalhatian (Juan 1:14)?

Ano ang ibig sabihin na nakita natin ang Kanyang kaluwalhatian (Juan 1:14)?

Nang sabihin ni Juan na nakita natin ang Kanyang kaluwalhatian, tinutukoy niya ang katotohanan na nakita natin si Hesus sa Kanyang buong karilagan. Nang si Jesus ay dumating sa Lupa, Siya ay dumating bilang isang tao, ngunit Siya rin ay ganap na Diyos. Nangangahulugan ito na nasa Kanya ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng Diyos, ngunit naranasan din Niya ang lahat ng nararanasan natin bilang mga tao. Alam niya kung ano ang pakiramdam ng pagod, gutom, at uhaw. Alam niya kung ano ang pakiramdam ng sakit at pagdadalamhati. Ngunit alam din Niya kung ano ang pakiramdam ng maranasan ang saya ng pag-ibig at pagkakaibigan. Sa madaling salita, kapag tinitingnan natin si Jesus, nakikita natin ang isang tao na parehong ganap na tao at ganap na banal. At kapag nakita natin ang Kanyang kaluwalhatian, nasusulyapan natin ang kaluwalhatian ng Diyos Mismo.

Sagot

Ang unang kabanata ng ebanghelyo ni Juan ay nagpapaliwanag tungkol sa pagkakatawang-tao ni Jesu-Kristo nang higit sa anumang talata sa Bibliya. Nais ni Juan na malaman ng kanyang mga mambabasa na si Jesus ang ganap na kapahayagan ng Diyos sa anyong tao: At ang Verbo ay nagkatawang-tao at tumahan sa gitna natin, at nakita natin ang kaniyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian gaya ng sa bugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. (Juan 1:14, NKJV).Ang Salita ay ang Mga logo , si Jesucristo Mismo. Siya ay naging laman, ibig sabihin ang banal na Anak ng Diyos ay naging tao, tulad natin (Roma 8:3; Filipos 2:7; 1 Timoteo 3:16; 1 Juan 4:2; 2 Juan 7). Inihayag ng Diyos ang Kanyang sarili sa mga tao sa mundo sa pamamagitan ng Kanyang Anak, si Hesus. Ipinakita sa atin ni Kristo ang kaluwalhatian ng Diyos. Nakita natin ang kanyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian ng kaisa-isang Anak ng Ama, sabi ng New Living Translation. Ang may-akda ng Hebreo ay higit na nagliliwanag: Ang Anak ay nagliliwanag ng sariling kaluwalhatian ng Diyos at nagpapahayag ng mismong katangian ng Diyos (Hebreo 1:3, NLT).Ang pahayag na nakita natin ang Kanyang kaluwalhatian ay nag-uugnay kay Jesus sa ilang tabernakulo ng Lumang Tipan. Sa makalupang tolda ng pagpupulong na ito, ang banal na presensya at kaluwalhatian ni Yahweh ay nananahan at kitang-kitang nahayag sa mga tao ng Israel. Nakita nila ang Kanyang kaluwalhatian sa apoy, haligi ng usok, at ulap (Exodo 40:34). Sa Bagong Tipan, ang maluwalhating presensiya ng Diyos ay nakita sa buhay na Salita, na nabihisan ng laman at tumira sa gitna natin sa katauhan ni Jesu-Kristo. Ang Juan 1:14 ay aktuwal na gumagamit ng isang anyo ng salitang Griego para sa tabernakulo upang ilarawan ang pagkuha ni Jesus sa laman ng tao.

Inihayag ni Jesus ang Kanyang kaluwalhatian sa unang pagkakataon sa publiko sa kasal sa Cana, at, bilang resulta, ang kanyang mga alagad ay naniwala sa kanya (Juan 2:11, NLT). Itinala nina Mateo at Lucas ang tanawin ng pagbabagong-anyo ni Kristo nang makita nina Pedro, Santiago, at Juan ang isang sulyap sa Kanyang nahayag na kaluwalhatian (Mateo 17:2; Lucas 9:32). Si Pedro ay nagpatotoo mismo sa pagbabagong-anyo: Sapagkat hindi kami gumagawa ng matatalinong kuwento nang ibalita namin sa inyo ang tungkol sa makapangyarihang pagdating ng ating Panginoong Jesu-Cristo. Nakita namin ng aming sariling mga mata ang kanyang maringal na karilagan nang tumanggap siya ng karangalan at kaluwalhatian mula sa Diyos Ama. Ang tinig mula sa marilag na kaluwalhatian ng Diyos ay nagsabi sa kanya, ‘Ito ang aking minamahal na Anak, na nagdudulot sa akin ng malaking kagalakan’ (2 Pedro 1:16–17, NLT).Nang sabihin ni Juan, Nakita namin ang Kanyang kaluwalhatian, nagbigay siya ng saksing saksi sa pagkakatawang-tao—na ang Diyos Mismo ay naparito sa lupa na may katawan sa Anak: Ipinahahayag namin sa iyo ang isa na umiral mula pa sa simula, na aming narinig at nakita. Nakita namin siya ng aming sariling mga mata at hinawakan siya ng aming sariling mga kamay. Siya ang Salita ng buhay (1 Juan 1:1, NLT).

Hindi lamang si Juan, kundi ang lahat ng mga disipulo ay nakakita kay Jesus at nakita ang Kanyang kaluwalhatian ng kanilang sariling mga mata. Ang mga apostol na ito ay makapagpapatotoo lahat na isinugo ng Ama si Jesus upang maging Tagapagligtas ng sanlibutan (1 Juan 4:14). Ang ibang mga guro ay malamang na nagkakalat ng mga maling ideya tungkol kay Jesus at sumasalungat sa katotohanan ng pagkakatawang-tao. Ngunit ang mga turo ni Juan at ng iba pang mga disipulo ay mapagkakatiwalaan dahil ang mga lalaking ito ay nakaranas mismo ng pakikinig, pagkakita, at paghipo kay Jesus (Juan 19:35).

Ang mga himala ni Jesus ay nagpahayag ng kaluwalhatian ng Diyos (Juan 11:4, 40). Ang salita para sa kaluwalhatian sa Juan 1:14 ay nangangahulugan ng isang estado ng mataas na karangalan. Yaong mga nakasaksi sa mga himala ni Kristo—yaong mga nakakita sa Kanyang kaluwalhatian—ay nakita at naunawaan na ang Diyos ay karapat-dapat sa pinakamataas na karangalan at papuri (Juan 4:53; 9:38; 20:29). Ang pagdurusa at kamatayan ni Jesus ay nagpahayag din ng kaluwalhatian ng Diyos (Juan 17:1, 5; Roma 8:18). Ang lahat ng ginawa ni Jesus ay nagdulot ng papuri at karangalan sa Diyos upang ang lahat ng nakakita ng Kanyang kaluwalhatian at sumampalataya sa Kanya ay tumanggap ng Kanyang kaloob na kaligtasan (Juan 12:16; 13:31–32; 20:30–31; Filipos 2:9–11; Efeso 1:12).

Itinuro ni Pablo na binubulag ni Satanas ang mga mata ng mga hindi naniniwala upang hindi nila makita ang kaluwalhatian ng Diyos o maunawaan ang mensahe ng kaligtasan kay Jesucristo. Hindi nila makita ang maluwalhating liwanag ng Mabuting Balita. Hindi nila nauunawaan ang mensaheng ito tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo, na siyang eksaktong pagkakahawig ng Diyos (2 Corinto 4:4, NLT). Ngunit purihin ang Diyos, na sa pamamagitan ni Jesu-Kristo na ating Panginoon ay nagpapasikat ng Kanyang liwanag sa ating mga puso upang makilala natin ang kaluwalhatian ng Diyos na nakikita sa mukha ni Jesu-Kristo (2 Corinto 4:6, NLT).Top