Ano ang ibig sabihin na magkakaroon ng mga manunuya sa mga huling araw?

Ano ang ibig sabihin na magkakaroon ng mga manunuya sa mga huling araw? SagotDalawang talata sa Bibliya ang nagsasabi na sa mga huling araw, darating ang mga manlilibak. Ang ikalawang Pedro 3:3 at Judas 1:18 ay parehong nagpapaliwanag kung ano ang ibig sabihin nito. Ang isang manunuya sa kontekstong ito ay ang isang taong nanunuya kay Kristo, kinukutya ang mga bagay ng Diyos, at sumasalungat sa ebanghelyo. Parehong nagsusulat sina Pedro at Judas ng mga babala laban sa mga huwad na guro na naglalayong iligaw ang iba. Ang salita nanunuya ay tumutukoy sa isang tumatanggi sa mga katotohanan ng Kasulatan at nang-engganyo sa iba na sumama sa kanyang kamalian.Ang mga manunuya ay naroroon na mula pa sa Halamanan ng Eden. Ang unang tukso ni Satanas sa tao ay sa anyo ng panunuya sa utos ng Diyos: Talaga bang sinabi ng Diyos—? ( Genesis 3:1 ). Nangibabaw ang mga manunuya sa panahon ni Noe (Genesis 6:5–8; Hebreo 11:7), na iniwan ang Diyos na walang pagpipilian kundi lipulin silang lahat at magsimulang muli kay Noe, ang tanging matuwid na tao sa lupa. Ang mga manunuya ay tumatangging maniwala sa salita ng Panginoon at itinalaga ang kanilang sarili bilang kanilang sariling mga diyos (2 Cronica 36:16). Nagbabala ang salmista laban sa paglihis na humahantong mula sa kaswal na pakikisama sa masasamang tao tungo sa pag-upo sa upuan ng mga manunuya (Awit 1:1, ESV), niyayakap ang kanilang pananaw sa mundo—at ibinabahagi ang kanilang kapalaran.

Bagama't ang mga manlilibak ay palaging bahagi ng makasalanang mundong ito, tila ipinahihiwatig ng Kasulatan na, habang papalapit ang Araw ng Panginoon, ang panunuya ay lalago. Inilarawan ni Pedro ang mga manunuya na ito na sumusunod sa kanilang sariling masasamang pagnanasa (2 Pedro 3:3) at nagtatanong sa ikalawang pagparito ng Panginoong Jesus (talata 4). Libu-libong taon na ang lumipas mula nang umakyat si Jesus sa langit, na nangangakong babalik para sa Kanyang mga tapat (Juan 14:1–4; Apocalipsis 22:12). Itinuturo ng mga manunuya ang paglipas ng panahon at tinutuya ang mga naghihintay at nananabik sa Kanyang pagpapakita (2 Timoteo 4:8; 2 Tesalonica 1:7).Inilalarawan ni Judas ang mga manunuya sa mga huling araw bilang mga taong sumusunod sa masasamang pagnanasa at lumilikha ng pagkakabaha-bahagi sa simbahan (Jude 1:18). Maaaring ipakilala pa nga nila ang kanilang sarili bilang mga pinuno ng simbahan, ngunit wala silang Espiritu (talata 19). Si Pablo ay nagsasaad ng higit na detalye tungkol sa kalagayan ng mundo bago bumalik si Hesus: Ngunit tandaan mo ito: Magkakaroon ng mga kakila-kilabot na panahon sa mga huling araw. Ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmataas, mapang-abuso, masuwayin sa kanilang mga magulang, walang utang na loob, hindi banal, walang pag-ibig, hindi mapagpatawad, mapanirang-puri, walang pagpipigil sa sarili, malupit, hindi maibigin sa mabuti, taksil, padalus-dalos, mapagmataas, maibigin sa kasiyahan sa halip na maibigin sa Diyos—na may anyo ng kabanalan ngunit itinatanggi ang kapangyarihan nito. Walang kinalaman sa gayong mga tao (2 Timoteo 3:1–5). Ang mga manunuya ay babagay sa gayong pulutong.Nakikita na natin ang pagdami ng mga manunuya sa ating mundo ngayon, at ilang salik ang maaaring nag-aambag sa pagtaas na iyon. Ang patuloy na pag-access sa media, internet, at iba pang mga anyo ng teknolohiya ay nagbibigay ng isang bukas na plataporma para sa sinumang may opinyon, at ang panunuya sa lahat ng bagay kapag naisip na marangal ay isang paboritong libangan. Ang mga manlilibak ay pinalakas ng loob sa social media ng iba na maaaring agad na aprubahan ang kanilang panunuya. Maraming tao ang nakapag-aral nang higit sa kanilang katalinuhan, at ang bagong mundong ito na walang moral na mga hangganan ay nagbubunga ng mga manlilibak sa halip na mga palaisip. Marami ang sumusubok na gumamit ng siyentipikong pagsasanay upang sabihin na, dahil ang katotohanan ng Maylalang Diyos ay hindi mapapatunayan ng pang-unawa ng tao, ang Diyos ay hindi dapat umiral. Sa pagtanggi sa Banal na Kasulatan, ang sangkatauhan ay nawalan ng moral na kompas, na nag-iiwan sa atin ng walang paraan upang matukoy ang tama o mali, mabuti o masama, katotohanan o kasinungalingan. Sa ganitong klima, ang sinumang nagsasabing alam niya ang katotohanan ay pangunahing target ng mga manunuya.Ang pagmamataas ay humahantong sa pangungutya, tulad ng nangyari bago ang Tore ng Babel (Genesis 11:1–4). Kapag ang mga tao ay naging mapagmataas sa kanilang sariling kahalagahan, nagsisimula silang hamunin ang anumang bagay na nagbabanta sa kanilang mataas na opinyon sa kanilang sarili. Kapag naalis na natin ang ideya ng Diyos mula sa pagsasaalang-alang, pagkatapos ang anumang bagay ay mapupunta. Sinubukan ng mga manunuya na muling tukuyin ang pag-aasawa, alisin ang binarism ng kasarian, at lumikha ng isang mundo ng pantasya kung saan ang realidad ay nagiging anuman ang nararamdaman natin. Hindi nagtagal, ang gayong pag-iisip ay ang kahulugan ng pagkabaliw. Ngayon ay sinabi sa atin na ito ang pinakahuling karunungan. Ang Roma 1:21–22 ay hindi kailanman naging mas mahalaga: Bagama't kilala nila ang Diyos, hindi nila siya niluwalhati bilang Diyos ni nagpasalamat man sa kanya, ngunit ang kanilang pag-iisip ay naging walang kabuluhan at ang kanilang mga hangal na puso ay nagdilim. Bagama't sila'y nag-aangkin na sila'y matalino, sila'y naging mga hangal.

Ang pagdami ng mga manunuya ay tanda ng mga huling araw. Ipinapahayag nila na sila ay matalino, ngunit sila ay talagang mga hangal (Awit 14:1). Anuman ang eschatological timeline na mas gusto ng isang tao, lahat tayo ay maaaring sumang-ayon na ang bilang ng mga manlilibak at manlilinlang ay mabilis na dumarami, tulad ng babala sa atin ng Kasulatan (2 Juan 1:7). Napakahalaga na seryosohin ng bawat Kristiyano ang mga utos na pag-aralan at pagnilayan ang Salita ng Diyos (2 Timoteo 2:15; Joshua 1:8) upang hindi tayo mailigaw ng matatayog na ideyang iniharap sa atin ng mga manunuya. ( 2 Corinto 10:5 ).Top