Ano ang ibig sabihin na walang lalaki o babae (Galacia 3:28)?

Ano ang ibig sabihin na walang lalaki o babae (Galacia 3:28)? SagotSa Galacia 3:28, si Pablo ay gumawa ng isang nakagugulat na pahayag: Walang Judio o Griego, walang alipin o malaya, walang lalaki o babae; sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Hesus (NKJV). Ang diin sa talatang ito ay ang mga mananampalataya ay iisa kay Kristo. Kapag tayo ay naligtas, tayong lahat ay pantay-pantay kay Kristo. Anuman ang ating lahi, katayuan, o kasarian, lahat tayo ay nakatayo sa iisang katayuan kay Kristo.Ang talatang ito ay hindi binabago o inaalis ang mga pagkakaiba ng lalaki at babae, at hindi rin ito maaaring gamitin upang pawalang-bisa ang mga tungkulin ng kasarian sa simbahan. Hindi man lalaki o babae ang tanging tumutukoy sa bagay na nasa kamay: kaligtasan. Sa nakaraang talata, sinabi ni Pablo, Kaya kay Cristo Jesus kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ( Galacia 3:27 , idinagdag ang pagbibigay-diin). Sa bersikulo 29, ang parehong mensahe ay inulit: Kung kayo ay kay Cristo, kayo nga ay binhi ni Abraham, at mga tagapagmana ayon sa pangako (Galacia 3:29). Nilinaw ng konteksto na hindi tinutukoy ng lalaki o babae ang ating katayuan sa kaligtasan. Lahat ng tao, lalaki man o babae, ay dapat na maligtas sa parehong paraan, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo, at kapag sila ay naligtas, mayroon silang parehong mga karapatan at pribilehiyo ng kaligtasan, bilang pantay na miyembro ng pamilya ng Diyos.

Sinasabi sa atin ng Genesis 1:27 na nilalang ng Diyos ang sangkatauhan ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos nilalang niya sila; lalaki at babae ay nilikha niya sila. Maliwanag, may layunin ang Diyos sa paglikha ng mga tao bilang lalaki man o babae, at kapwa nilalang ayon sa Kanyang larawan. Muling pinagtibay ni Jesus ang pagkakaibang ito (Mateo 19:4), at ang Bagong Tipan ay gumugugol ng malaking espasyo na naglalarawan ng mga tungkulin ng lalaki at babae sa simbahan, sa pamilya, at sa lipunan (Efeso 5:21–6:9; Colosas 3: 18—4:1). Ang pagsasabi na walang lalaki o babae ay hindi nangangahulugan na walang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang kasarian o walang magkaibang tungkulin. Ang mga pagkakaiba sa pagitan ng mga lalaki at babae ay nananatili, ngunit kapag tayo ay naligtas, ang ating mga indibidwal na pagkakaiba ay hindi ang tumutukoy sa atin. Ang ating pagkakaisa kay Kristo ay nag-aalis ng lahat ng paboritismo at pagkiling sa simbahan. Sa usapin ng kaligtasan, ang larangan ng paglalaro ay napantayan, at lahat tayo ay nasa pantay na katayuan.Magbabago ang mga pamantayan sa politika, lipunan, at kultura, ngunit ang mga lalaki at babae ay pantay na mahalaga sa mata ng Diyos at maaaring maligtas. May mga pagkakaiba sa pagitan ng mga Hudyo at mga Griyego, ngunit pareho silang nakipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ng krus at kapwa may daan sa Ama sa pamamagitan ng isang Espiritu (Mga Taga-Efeso 2:16–17). Ang parehong ay totoo sa mga lalaki at babae. Parehong makasalanan ang mga lalaki at babae na nangangailangan ng kaligtasan ni Kristo. Walang sinumang lalaki o babae ang may anumang kalamangan o kagustuhan sa kaligtasan batay sa kanyang kasarian, at kapwa lalaki at babae ay may parehong karapatan sa mga ordenansa ng simbahan, binyag at Hapunan ng Panginoon, at sa bawat espirituwal na pagpapala (Juan 1). :12; Roma 8:17; Efeso 2:19).Ang pahayag na walang lalaki o babae ay nagpapakita ng ating pantay na halaga sa mata ng Diyos. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang ating mga pagkakaiba ay nagkakaisa kay Kristo. Pinagsasama-sama tayo nito bilang pamilya ng Diyos at pinipilit tayong tratuhin ang isa't isa bilang magkakapatid. Dahil ang lahat ng mga Kristiyano ay kay Kristo, lahat tayo ay iisa.

Top