Ano ang ibig sabihin na ang kaharian ng Diyos ay hindi dumarating nang may pagmamasid (Lucas 17:20)?

Ano ang ibig sabihin na ang kaharian ng Diyos ay hindi dumarating nang may pagmamasid (Lucas 17:20)?

Ang pariralang “ang kaharian ng Diyos ay hindi dumarating nang may pagmamasid” (Lucas 17:20) ay isang pagtukoy sa katotohanan na ang kaharian ng Diyos ay hindi isang bagay na nakikita ng pisikal na mga mata. Habang ang pisikal na mundo ay isang bagay na maaaring maranasan, ang kaharian ng Diyos ay isang espirituwal na katotohanan na hindi nakikita ng pisikal na mga mata. Sa halip, ito ay isang bagay na dapat maranasan sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos.

Ang kaharian ng Diyos ay hindi isang bagay na maaaring makamit sa pamamagitan ng pagsisikap o pagmamasid ng tao. Ito ay isang espirituwal na katotohanan na maaari lamang makamit sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Diyos at pagpapahintulot sa Kanya na gumawa sa buhay ng isang tao. Ito ay isang lugar ng kapayapaan at kagalakan, kung saan ang kalooban ng Diyos ay ginagawa at ang Kanyang pag-ibig ay nararanasan. Ito ay isang lugar ng buhay na walang hanggan, kung saan mararanasan ng mga tao ang kabuuan ng presensya ng Diyos.Ang kaharian ng Diyos ay hindi isang bagay na nakikita ng mata ng tao, ni isang bagay na maaaring makamit sa pamamagitan ng pisikal na pagsisikap. Ito ay isang espirituwal na katotohanan na dapat tanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Ito ay isang lugar kung saan nagagawa ang kalooban ng Diyos, at kung saan nararanasan ang Kanyang pag-ibig. Ito ay isang lugar ng buhay na walang hanggan, kung saan mararanasan ng isang tao ang kabuuan ng presensya ng Diyos.Ang pariralang “ang kaharian ng Diyos ay hindi dumarating nang may pagmamasid” (Lucas 17:20) ay nagsisilbing paalala na ang kaharian ng Diyos ay isang espirituwal na katotohanan na dapat tanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Ito ay isang lugar ng kapayapaan at kagalakan, kung saan ang kalooban ng Diyos ay ginagawa at ang Kanyang pag-ibig ay nararanasan. Ito ay isang lugar ng buhay na walang hanggan, kung saan mararanasan ng mga tao ang kabuuan ng presensya ng Diyos.Sa pagtatapos ng Lumang Tipan, ang mga Israelita ay naiwang naghihintay sa pagdating ng Mesiyas at ang pagtatatag ng kaharian ng Diyos sa lupa. Naniniwala ang mga Israelita na ang pagtatatag ng kahariang ito ay magbubunga ng kalayaan sa politika para sa kanilang sarili: aalisin ng Mesiyas ang pamatok ng Roma sa mga Israelita. Ang pahayag ni Jesus, “Ang kaharian ng Diyos ay hindi dumarating nang may pagmamasid” (Lucas 17:20, NKJV) ay sagot sa tanong ng isang Pariseo tungkol sa kung kailan darating ang kaharian (talata 20). Ang tugon ni Jesus ay nakagugulat sa Kanyang mga tagapakinig dahil ito ay sumalungat sa mga siglo ng pag-asam ng isang kaharian na nakikita!Nagsisimula ang Bagong Tipan sa pagpapahayag ni Juan Bautista na ang kaharian ng Diyos ay malapit na (Mateo 2:2). Si Jesus, ang Hari, ay nagsimula sa Kanyang ministeryo na ipinapahayag din na ang kaharian ng Diyos ay malapit na (Mateo 4:17). Si Jesus ay gumawa ng mga tanda at mga himala na nagpapatunay sa Kanyang pahayag at naghahayag kung sino Siya (Mateo 8:14–17; 9:1–8). Kahit na si Jesus ay naglalahad ng patunay at katuparan ng mga propesiya tungkol sa Mesiyas, Siya ay tinanggihan ng Israel (Mateo 21:42; Lucas 9:22; Marcos 8:31; cf. Mateo 12:22–29). Ang pagtanggi na ito kay Hesus ay humahantong sa Kanyang kamatayan, muling pagkabuhay, at pag-akyat sa langit. Muli, ang mga tao ng Diyos ay naiwang naghihintay sa pagdating ni Kristo bilang Hari (Apocalipsis 19:11–19). Isang araw, itatatag Niya ang Kanyang kaharian sa lupa (Apocalipsis 20:1–7).Sa Lucas 17:20, nang sabihin ni Jesus na “ang kaharian ng Diyos ay hindi dumarating na may pagmamasid” (NKJV), sinasabi Niya na ang kaharian ay hindi mauuna sa mga nakikitang tanda. Ang kaharian ng Diyos ay hindi pinasinayaan nang may panoorin o karilagan. Taliwas sa popular na opinyon, walang magiging mahusay at maringal na pinuno na nag-staked out ng isang heograpikal na pag-angkin at niruruta ang mga Romano; sa halip, ang kaharian ay darating nang tahimik at hindi nakikita, gaya ng paggawa ng lebadura sa isang batch ng masa (tingnan sa Mateo 13:33). Sa katunayan, sabi ni Jesus, nagsimula na ang kaharian, sa ilalim mismo ng mga ilong ng mga Pariseo: “Hindi mo masasabing, ‘Narito na!’ o ‘Narito na!’ Sapagkat ang Kaharian ng Diyos ay nasa gitna na. ikaw” (Lucas 17:21, NLT). Ang Diyos ay namamahala na sa mga puso ng mga mananampalataya, at ang Hari Mismo ay nakatayo sa gitna nila, kahit na ang mga Pariseo ay hindi napapansin ang katotohanan.Ang unang pagdating ni Jesus ay sinamahan ng mga tanda, mga himala, at mga kababalaghan, ngunit hindi Niya hinanap ang mata ng publiko. Ang kanyang ikalawang pagdating magiging iba. Si Hesus ay tinanggihan sa Kanyang unang pagparito ngunit maghahari sa Kanyang ikalawa. Ang pagtatatag ng kaharian ay ipinagpaliban at matutupad sa susunod na petsa (Lucas 19:11–27; Apocalipsis 19:11–20:6). Inilarawan ni Jesus ang likas na katangian ng Kanyang pagbabalik bilang biglaan at halata: “Sapagkat ang Anak ng Tao sa kanyang kaarawan ay magiging katulad ng kidlat, na kumikislap at nagpapaliwanag sa langit mula sa isang dulo hanggang sa kabilang dulo” (Lucas 17:24).

Ang mga pinunong Judio noong panahon ni Jesus ay tama sa kanilang paniniwala na, kapag itinatag ni Jesus ang kaharian ng Diyos sa lupa, ito ay magiging pisikal at matagumpay. Si Jesus ay mamamahala mula sa Jerusalem sa trono ni David (Awit 110:1–2; 2 Samuel 7:16). Gayunpaman, binalewala nila ang mga hula gaya ng Isaias 53 tungkol sa pagtanggi ni Jesus at paghihirap .

Hinanap ng mga Pariseo ang Mesiyas na maging isang mananakop na hari na nagmamartsa patungo sa Jerusalem nang may kadakilaan at dakilang pagpapakita ng kapangyarihan. Ang nakuha nila ay hindi gaanong dapat obserbahan: isang hindi matukoy na tao na “mababa at nakasakay sa isang asno” patungo sa Jerusalem (Zacarias 9:9; cf. Mateo 21:1–11). Dumating na ang kaharian, ngunit hindi sa pagmamasid.Top