Ano ang ibig sabihin na walang sandata na ginawa laban sa iyo ang uunlad (Isaias 54:17)?

Ano ang ibig sabihin na walang sandata na ginawa laban sa iyo ang uunlad (Isaias 54:17)? SagotSa Isaias 54:11–17, ang propetang si Isaias ay naghatid ng mensahe mula sa Diyos tungkol sa pagpapanumbalik ng Jerusalem pagkatapos nitong wasakin ng mga Babylonia. Ang mga tao ay nasa kaguluhan at kaguluhan, ngunit ang Panginoon ay nangangako ng isang hinaharap na araw kung kailan ang lungsod ay magiging mas maluwalhati kaysa dati. Babalik ang bayan ng Diyos sa kanilang lupain at maninirahan doon nang walang takot sa karagdagang pagkawasak: ‘Walang sandata na inanyuan laban sa iyo ang magtatagumpay, At bawat dila na lumalaban sa iyo sa paghatol ay iyong hahatulan. Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon, At ang kanilang katuwiran ay mula sa Akin,’ sabi ng Panginoon (talata 17, NKJV).Sa pagsasabing walang sandata na gagawin laban sa iyo ang uunlad, ipinangako ng Diyos sa mga tao ng Jerusalem na walang kaaway ang makakagawa ng matagumpay na sandata laban sa kanila. Ang salita umunlad ibig sabihin dito ay magtagumpay. Ang naunang talata ay nagbibigay ng konteksto: Tingnan mo, Ako ang lumikha ng panday na nagpapaliyab ng mga uling at gumagawa ng sandata na angkop sa gawain nito. At ako ang lumikha ng maninira upang gumawa ng kalituhan (Isaias 54:16). Sa madaling salita, ang Diyos ang namamahala. Nilikha Niya ang lumikha ng mga sandata, at titiyakin Niya na ang anumang sandata na hawakan ng mga kaaway ng Israel ay hindi magiging epektibo laban sa kanila. Ang pangakong ito ay makikita ang pinakahuling katuparan nito sa sanlibong taon na kaharian ni Cristo (tingnan sa Isaias 51).

Ang pangako sa Israel ay kadalasang ikinakapit sa mga anak ng Diyos ngayon, habang nakikipag-ugnayan tayo sa espirituwal na mga kaaway. Anuman ang gawin ng diyablo na ihagis sa atin, sa huli ay mabibigo ito dahil ang Diyos ang makapangyarihang pinuno ng ating kapalaran. Binibigyan niya tayo ng kalasag ng pananampalataya, na sa pamamagitan nito ay mapapatay mo ang lahat ng nagniningas na palaso ng masama (Efeso 6:16). Ganito ang sinasabi ng Salin ng Magandang Balita sa Isaias 54:17: ‘Ngunit walang sandata ang makakasakit sa iyo; magkakaroon ka ng sagot sa lahat ng nag-aakusa sa iyo. Ipagtatanggol ko ang aking mga lingkod at bibigyan ko sila ng tagumpay.’ Nagsalita si Yahweh.Ang pangunahing tema na nais ipabatid ng Panginoon sa talatang ito ay ang Diyos ang ating kaligtasan. Kahit na may masamang nangyari sa atin—kapag nakaramdam tayo ng pagkatalo at pagkadurog ng ating mga kaaway—maaari tayong magtiwala at hindi matatakot: Ang Diyos ang ating kanlungan at lakas, laging handang tumulong sa oras ng kagipitan. Kaya't hindi tayo matatakot, kahit na yumanig ang lupa at bumagsak ang mga bundok sa kailaliman ng karagatan; kahit na ang mga dagat ay umugong at nagngangalit, at ang mga burol ay nayanig sa karahasan (Mga Awit 46:1–3, GNB). Kahit na ang ating mga lungsod ay gumuho, ang isang nakamamatay na sakit ay puminsala sa mundo, ang ekonomiya ay bumagsak, at tayo ay nawalan ng trabaho, ang Panginoong Makapangyarihan sa lahat ay kasama natin, at ililigtas Niya tayo: Ang Diyos ay nasa lunsod na iyon, at ito ay hindi kailanman. masira; sa madaling araw ay tutulong siya dito. Ang mga bansa ay nangatatakot, ang mga kaharian ay nayayanig; Ang Diyos ay kumukulog, at ang lupa ay natunaw. Ang Panginoong Makapangyarihan sa lahat ay sumasa atin; ang Diyos ni Jacob ang ating kanlungan (Awit 46:5–7, GNB).Ang sandata ay anumang bagay na idinisenyo upang magdulot ng pinsala. Sa 2 Mga Taga-Corinto 10:4, sinabi sa atin ni apostol Pablo na tayo ay binigyan ng mga kasangkapan upang labanan ang ating kaaway, ngunit ang ating mga sandata ay hindi ordinaryong mga sandata: Ang mga sandata na ating ginagamit sa pakikipaglaban ay hindi mga sandata ng sanlibutan. Sa kabaligtaran, mayroon silang banal na kapangyarihan upang gibain ang mga muog. Kadalasan, hinahampas tayo ng kaaway ng mga espirituwal na muog ng kalituhan, depresyon, galit, pagkabalisa, takot, tukso, at kalungkutan. Ngunit ibinigay sa atin ng Panginoon ang Kanyang Salita bilang ating tabak at pananampalataya bilang ating kalasag (Kawikaan 30:5; Hebreo 4:12), at taglay natin ang Kanyang espirituwal na baluti upang protektahan tayo (Efeso 6:10–18).Diyos ang nasa utos. Kinokontrol niya ang mga gumagawa ng mga armas at ang mga gumagamit nito. Ang labanan ay hindi atin, kundi sa Panginoon (2 Cronica 20:15; 1 Samuel 17:47). Nanalo na siya sa patimpalak. Sa pamamagitan ni Jesucristo, natalo Niya ang huling kaaway, na ang kamatayan, at binili para sa atin ang buhay na walang hanggan (2 Timoteo 1:10; tingnan din sa Isaias 25:8; Hebreo 2:14; Apocalipsis 1:18). Poprotektahan at itataguyod ng Panginoon ang Kanyang mga anak, anuman ang ating kaharapin, at tutulungan tayo hanggang sa huling tagumpay (Isaias 41:10). Bilang bayan ng Diyos, maaari tayong magtiwala sa sukdulang tagumpay ng Panginoon laban sa bawat kaaway. Sa panahon ni Isaias, tulad ng sa buong kasaysayan, at sa hinaharap sa buong kahulugan nito, bawat anak ng Diyos ay masasabing, Walang sandata na ginawa laban sa akin ang uunlad!Top