Ano ang ibig sabihin na ang masayang puso ay gumagawa ng mabuti (Kawikaan 17:22)?

Ano ang ibig sabihin na ang masayang puso ay gumagawa ng mabuti (Kawikaan 17:22)? SagotAng buhay pampamilya at ugnayang interpersonal ang pinagtutuunan ng Kawikaan 17–19. Ayon sa Kawikaan 17:22, ang isang masaya, positibong pag-iisip ay susi sa pagkakaroon ng malusog na relasyon at isang kasiya-siyang buhay:


Ang masayang puso ay nakabubuti, tulad ng gamot,
Ngunit ang isang baling espiritu ay nagpapatuyo ng mga buto (NKJV).

Sa orihinal na Hebreo, ang salita para sa maligaya ay nangangahulugang masaya, masaya, puno ng saya. Ang puso ay ang panloob na sarili, kaisipan, damdamin, at kalooban ng isang tao. Ang masayang puso ay mabuting gamot, sabi ng Kawikaan 17:22 sa English Standard Version. Ang gamot ay isang bagay na gumagamot o nagpapagaan ng mga sintomas ng sakit. Iminumungkahi ng isang komentaryo, Ang isang masayang puso ay nagdudulot ng mabuting pagpapagaling bilang isang angkop na literal na pagsasalin. Mababasa sa NET Bible, Ang masayang puso ay nagdudulot ng mabuting kagalingan. Ang sabi ng Revised English Bible, A glad heart makes for good health.Ang banal na kasulatan ay paulit-ulit na nagpapatotoo sa makapangyarihang epekto ng isip sa katawan: Ang mapayapang puso ay humahantong sa isang malusog na katawan; Ang paninibugho ay parang kanser sa mga buto, ang sabi sa Kawikaan 14:30 (NLT). Ang masayang puso ay gumagawa ng masayang mukha; ang isang bagbag na puso ay dumudurog sa espiritu, pahayag ng Kawikaan 15:13 (NLT).Ang masayang puso ay nakabubuti dahil ito ay bumubuo ng kalusugan at pagpapagaling sa loob ng isang tao. Sa kabaligtaran, ang isang nasirang espiritu ay sumisira ng lakas ng isang tao (Kawikaan 17:22, NLT). Ipinapaliwanag ng Kawikaan 12:25 na ang pagkabalisa sa puso ng tao ay nagdudulot ng depresyon (NKJV). Ang mga kasabihang ito ng karunungan ay sumasang-ayon sa mga siyentipikong pag-aaral mula sa American College of Cardiology , Harvard Medicine , at John Hopkins na nagpapakita ng malakas na impluwensya ng isip sa katawan. Ang isang masayahin, kontentong ugali ay hindi lamang nagpapatibay sa ating kalusugan ng isip ngunit nagbibigay-daan sa atin na labanan ang mga pag-atake ng pisikal na sakit.Yamang ang puso ang sentro ng ating panloob na buhay, ang kalagayan at tono nito ay umaabot sa pinakalabas na bahagi ng ating pag-iral, kasama na ang ating mga katawan at maging ang ating kaugnayan sa iba. Sinabi ni Jesus, Ang lumalabas sa bibig ay nagmumula sa puso, at ito ang nagpaparumi sa tao (Mateo 15:18, ESV). Kung ang ating mga puso ay itinaas, ang ating mga katawan ay itataas, ang ating mga salita ay magpapasigla, at ang ating mga relasyon ay pagyayamanin. Kung ang ating mga puso ay durog at nadudurog, ang kalagayan ng ating mga katawan ay masisira, at wala tayong lakas upang pasiglahin ang iba.

Kaya, kung ang isang mabuting gamot ay isang masayang puso, paano natin mapapaunlad at masusulong ang panloob na kagalakan? Sinasabi ng banal na kasulatan na ang mga batas, tuntunin, at rebulto ng Diyos ay nagpapaginhawa sa kaluluwa at nagpapasaya sa puso (Awit 19:7–8; 119:111). Ang paggugol ng oras sa Salita ng Diyos, pagbubulay-bulay sa Kanyang mga pangako, ay isang garantisadong paraan upang gawin ang iyong puso ng ilang kabutihan. Ang propetang si Jeremias ay nagpatotoo, Nang dumating ang iyong mga salita, aking kinain; sila ang aking kagalakan at kaluguran ng aking puso (Jeremias 15:16).

Ang pagsasaalang-alang sa mga gawa ng Diyos at sa Kanyang mga paraan ay magpapasaya rin sa ating mga puso. Ang salmista ay umawit, Sapagka't pinasaya mo ako sa iyong mga gawa, Panginoon; Umawit ako sa kagalakan sa ginawa ng iyong mga kamay (Awit 92:4). Nang makita ni Bernabe ang biyaya ng Diyos, ang kanyang puso ay napuno ng kagalakan (Mga Gawa 11:23). Kapag nag-uukol tayo ng oras araw-araw upang isaalang-alang ang lahat ng ginawa ng Diyos para sa atin at sa buhay ng lahat ng Kanyang mga tao, hindi natin maiiwasang matuwa ngayon at magalak, tulad ni propeta Joel, sapagkat ang Panginoon ay gumawa ng mga dakilang bagay (Joel 2:21, NLT). Ang hindi mabilang na mga talata sa Kasulatan ay nagbibigay sa atin ng dahilan upang magsaya sa Diyos, na siyang pinagmumulan ng ating kagalakan (Awit 43:4; Isaias 61:10; Awit 63:5; Lucas 1:47).

Sinabi ni propeta Isaias, Sa kagalakan ay sasalok ka ng tubig mula sa mga balon ng kaligtasan (Isaias 12:3). Maaari tayong magalak at magalak sa pagliligtas ng Panginoon (Isaias 25:9). Sinabi ni Jesus sa mga disipulo na magalak na ang inyong mga pangalan ay nakasulat sa langit (Lucas 10:20).

Marahil ang pinakamabuting paraan upang linangin ang isang masayang puso na gumagawa ng mabuti, tulad ng gamot, ay ang paggugol ng oras sa presensya ng Diyos. Kapwa natagpuan ni Haring David sa Lumang Tipan at ni apostol Pedro sa Bagong Tipan ang kanilang pinakamalaking kagalakan sa piling ng Panginoon (Mga Gawa 2:28; Awit 16:9–11). Sa piling ng Diyos, nararanasan natin ang ganap na kagalakan.Top