Ano ang ibig sabihin na ang sakripisyo ni Jesus ay minsan para sa lahat (Hebreo 7:27)?

Ano ang ibig sabihin na ang sakripisyo ni Jesus ay minsan para sa lahat (Hebreo 7:27)?

Nang si Hesus ay namatay sa krus, ang kanyang sakripisyo ay sumaklaw sa lahat ng kasalanan ng sangkatauhan sa lahat ng panahon. Ibig sabihin, ang sinumang sumampalataya kay Jesus at humingi ng kapatawaran ay maaaring mapatawad dahil inalagaan ni Jesus ang problema ng kasalanan minsan at magpakailanman. Mabuting balita ito dahil nangangahulugan ito na hindi natin kailangang patuloy na magsakripisyo ng mga hayop o ating sarili para patahimikin ang isang galit na Diyos. Sa halip, maaari tayong magkaroon ng personal na kaugnayan sa Diyos dahil sa ginawa ni Jesus para sa atin.

Sagot

Ang Hebreo 7 ay naglalarawan na tinupad ni Jesus ang Kautusan ni Moises at mas mataas kaysa sa Kautusang iyon. Dahil mas dakila si Jesus, makatuwiran lamang na dapat nating sundin Siya. Ang isa sa mga paraan na mas dakila si Jesus ay dahil ang sakripisyo ni Jesus ay minsan para sa lahat (Hebreo 7:27).Itinakda ng Batas ni Moises na magkakaroon ng mga saserdote na magsasagawa ng regular, paulit-ulit na paghahain para sa mga tao at para sa kanilang sarili (hal., Exodo 30:10; Levitico 9:7). Kasangkot sila sa lahat ng uri ng mga hain —mga handog para sa pagkakasala, mga handog para sa kasalanan, mga handog para sa pagbabayad-sala, at higit pa—at ang paggawa ng mga handog na ito ay isang buong-panahong trabaho anupat ang mga saserdoteng Levita (ang mga saserdote ay hinirang mula sa tribo ni Levi) ay hindi magkaroon ng panahon upang magtrabaho sa lupa tulad ng ginawa ng mga tao mula sa ibang mga tribo. Pansamantala lamang na tinatakpan ng mga sakripisyong inialay nila ang mga kasalanan ng mga tao.Kabaligtaran sa mga hain na pinangangasiwaan ng mga saserdoteng Levita, ang hain ni Jesus ay minsan lamang magpakailanman (Hebreo 7:27). Naglingkod din si Jesus bilang isang mataas na saserdote, ngunit hindi Siya mula sa tribo ni Levi (Siya ay mula sa tribo ni Judah), at ang Kanyang mataas na pagkasaserdote ay ibang-iba. Si Jesus ay banal, inosente, walang dungis, hiwalay sa mga makasalanan, at itinaas sa itaas ng mga langit (Hebreo 7:26, NASB). Dahil Siya ay walang kasalanan, hindi Niya kailangang mag-alay ng mga sakripisyo para sa Kanyang sariling pagkakasala. Siya ay walang utang para sa anumang kasalanan at maaaring ialay ang Kanyang sarili bilang isang kapalit na sakripisyo para sa mga taong may utang sa Diyos para sa kanilang kasalanan. Ang mga Levitang mataas na saserdote ay kailangang maghandog araw-araw para sa kanilang mga kasalanan at sa mga kasalanan ng mga tao. Hindi kailangang gawin iyon ni Jesus. Inihandog Niya ang Kanyang sarili ng isang beses bilang isang sakripisyo at sa paggawa nito ay binayaran ang lahat ng kasalanan ng lahat ng tao—Ginawa Niya ito nang minsang magpakailanman nang ihandog Niya ang Kanyang sarili (Hebreo 7:27).

Ang may-akda ng Hebreo ay umabot pa sa pagsasabi na ang mga mataas na saserdote ay mahina (Hebreo 7:28) dahil sa kanilang sariling kasalanan, sa kanilang personal na pangangailangan para sa mga hain, at sa temporal na mga hain na kanilang inialay. Sa kabaligtaran, si Hesus ay perpekto, dahil Siya ay walang kasalanan at samakatuwid ay walang personal na pangangailangan para sa mga sakripisyo, at ang sakripisyo na Kanyang inialay ay isang beses lamang inialay sa krus. Sa pamamagitan ng isang beses-para-sa-lahat na sakripisyo, binayaran ni Jesus ang kasalanan ng lahat ng sangkatauhan. Gaya ng sinabi ni Juan, si Jesus ang pangpalubag-loob (o kasiyahan) para sa mga kasalanan ng buong mundo (1 Juan 2:2). Nangangahulugan ito na ang halagang ibinayad ni Jesus ay sapat upang mabayaran ang utang. Ang kamatayan ni Jesus ay isang sapat na sakripisyo upang pagtakpan minsan at para sa lahat ng kasalanan ng lahat. Ipinaliwanag din ni Juan na ang sakripisyo ni Jesus ay kailangang ilapat sa bawat indibidwal—sa pamamagitan ng paniniwala kay Jesus, ang bawat tao ay magkakaroon ng buhay sa Kanyang pangalan (Juan 20:31).Ang sakripisyo ni Jesus ay minsan lamang magpakailanman (Hebreo 7:27), at sa halip na pumunta sa isang pari na maghain ng pansamantalang sakripisyo para sa ating kasalanan, sinabihan tayong maniwala (o magtiwala) kay Kristo bilang ang Isa na nagpasya sa isyu ng kasalanan sa ngalan natin at naglaan para sa ating kapatawaran at bagong buhay.

Ipinaalala sa atin ni Pablo sa Mga Taga Efeso 2:8–10 na tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya, at ang kaligtasan ay hindi sa ating sariling mga gawa o pagsisikap, ngunit ito ay kaloob ng Diyos. Dahil dito, walang sinuman ang maaaring magyabang sa kanilang sarili—sa halip, dapat natin Siyang pasalamatan at dakilain. Sa pagliligtas sa atin ay binigyan Niya tayo ng bagong buhay at binigyan tayo ng landas upang matupad ang ating disenyo. Ang lahat ng ito ay naging posible lamang dahil ang sakripisyo ni Jesus ay minsan lamang para sa lahat (Hebreo 7:27). Dahil sa Kanyang sakripisyo, maaari tayong magkaroon ng kapayapaan sa Diyos at hindi na mapapailalim sa Kanyang poot; sa halip, tayo ay mga anak na minamahal ng ating makalangit na Ama.Top