Ano ang ibig sabihin na ang kamay ng Diyos ay nakaunat pa rin (Isaias 9:12, 17)?

Ano ang ibig sabihin na ang kamay ng Diyos ay nakaunat pa rin (Isaias 9:12, 17)?

Kapag ang kamay ng Diyos ay nakaunat pa rin, nangangahulugan ito na Siya ay patuloy na gumagawa para sa atin, kahit na hindi natin ito namamalayan. Lagi Siyang nariyan, nakatingin sa atin at gustong tulungan tayong maging mas malapit sa Kanya. Kahit na tayo ay nagkasala o nagkakamali, hindi Niya tayo binibitawan. Sa halip, matiyaga Niyang hinihintay na bumalik tayo sa Kanya upang maipakita Niya sa atin ang Kanyang pagpapatawad at pagmamahal.

Sagot

Sa Isaias 9:8–10:4, nagbabala ang propeta tungkol sa nalalapit na paghatol ng Diyos sa hilagang kaharian ng Israel. Sa kabila ng paulit-ulit na panawagan para sa pagsisisi at matinding parusa, ang hilagang kaharian ay nagpatuloy sa idolatriya at pagmamataas. Kaya nga, ang galit ng Diyos ay hindi nabawasan: Ang mga taga Siria sa silangan at ang mga Filisteo sa kanluran ay nilalamon ang Israel nang nakabuka ang bibig. Sa lahat ng ito ang kanyang galit ay hindi humiwalay, at ang kanyang kamay ay nakaunat pa rin (Isaias 9:12, ESV).Ang susing pagpipigil na ito, ang kanyang galit ay hindi naalis, at ang kanyang kamay ay nakaunat pa rin, unang lumitaw sa Isaias 5:25 nang ipahayag ng Diyos ang paghatol sa katimugang kaharian. Ito ay umuulit dito sa mga kabanata 9 at 10, na nagpapahiwatig na ang mensahe ng darating na paghuhukom ay nalalapat sa timog at hilagang kaharian (tingnan sa Isaias 9:17, 21, at 10:4). Ang pag-uulit nito ay hudyat ng lumalaking tindi ng galit ng Diyos at tumataas na katiyakan ng Kanyang intensyon na magdala ng kapahamakan sa Kanyang mga tao dahil sa kanilang pagmamatigas at pagwawalang-bahala sa Kanyang disiplina.Sa Banal na Kasulatan, ang kamay ng Diyos ay sumasagisag sa Kanyang soberanong kapangyarihan, lakas, at pag-aari ng pagkontrol ng impluwensya. Nakikita ni Habakkuk ang karilagan ng Diyos tulad ng pagsikat ng araw; kumislap ang mga sinag mula sa kanyang kamay, kung saan nakatago ang kanyang kapangyarihan (Habakkuk 3:4). Nasa mga kamay ng Diyos ang lakas at kapangyarihan upang dakilain at magbigay ng lakas sa lahat, sabi ni Haring David (1 Cronica 29:12). Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Kanyang kamay, inilalapat ng Diyos ang paghatol (tingnan ang Amos 1:6–8; Deuteronomio 32:41; Jeremias 15:6; Ezekiel 6:14; Zefanias 1:4; Mga Gawa 13:11).

Ang kanyang kamao ay nakahanda pa ring humampas sa galit, sabi ng Isaias 9:12 sa New Living Translation. Sa kabila ng kanilang lupain na winasak na ng mga Syrian at Philistines, naniniwala pa rin ang mga tao sa hilagang kaharian na magiging okay sila. Sa kanilang pagmamataas, naisip nila na maaari nilang muling itayo mula sa kanilang kasalukuyang kalagayan ng pagkasira (Isaias 9:10). Dahil sa kanilang katigasan ng puso at pagtanggi na magsisi at bumalik sa Panginoon, ang kamay ng Diyos ay nakaunat pa rin: ito ay parang nakakuyom na kamao, na handang saktan sila sa galit. Ang sumasalakay na mga Assyrian ay kasangkapan lamang ng paghatol na hahawakan ng Diyos sa Kanyang kamay.Sa Bibliya, ang kamay ng Diyos ay nakaunat upang lumikha (Mga Gawa 7:50; Isaias 48:13; 64:8; 66:2; Awit 8:3; 19:1; 95:5), upang hawakan at kontrolin ang lahat ng bagay. , kabilang ang buhay at kamatayan (Awit 31:15; 95:4; Job 12:10; 36:32; Isaias 40:12; 41:19–20; Daniel 5:23), upang bigyang-kasiyahan at suportahan ang bawat bagay na may buhay (Awit 145:16; 104:28; Isaias 34:17), upang protektahan (Ezra 8:31; Isaias 49:2), at upang matiyak ang tagumpay para sa Kanyang bayan (Isaias 41:10; Awit 18:35; Isaias 49:4). ). Tinubos ng Panginoon ang Israel mula sa Ehipto sa pamamagitan ng pag-uunat ng Kanyang kamay (Exodo 13:3; tingnan din sa Exodo 3:19–20; 13:9; Deuteronomio 5:15: 7:8; Nehemias 1:10; Jeremias 32:21; Daniel 9:15). Sa buong Banal na Kasulatan, iniligtas ng Diyos ang Kanyang mga tao sa pamamagitan ng isang makapangyarihang nakaunat na kamay (Awit 138:7; 1 Hari 8:41–42; Awit 98:1; Isaias 11:11; Ezekiel 20:33–34).

Sa Isaias 9:12, ang kamay ng Diyos ay nakaunat sa paghatol. Gayunpaman, sa Isaias 65:2, ang Kanyang mga kamay ay nakaunat sa awa (tingnan din ang Roma 10:21). Sa huli, ang Diyos ay may mapagmahal, mabait, at maawaing layunin sa paghatol—upang dalhin ang Kanyang mga tao sa pagsisisi at ibinalik ang pakikisama sa Kanya (Hebreo 12:4–11). Ang Diyos ay may mahabang pagtitiis, ngunit ang Kanyang pagtitiis sa kasalanan ay hindi walang limitasyon (Eclesiastes 3:17; 12:14; Awit 7:11; 96:13; Santiago 5:9). Kung hindi tayo maakay pabalik ng Panginoon nang may kabaitan at pagtitiis, kung minsan ay kailangan Niyang iunat ang Kanyang kamay upang parusahan tayo. Kung hindi tayo mapaluhod sa pamamagitan ng Kanyang Salita, kung gayon ang mas marahas na pagsaway ng disiplina, parusa, at paghatol ay ang pinakamaawaing pagkilos na magagawa Niya (tingnan ang Isaias 33:14; Lucas 12:5; Hebreo 10:31) .Top