Ano ang ibig sabihin na ang Diyos ang Ama ng mga ilaw (Santiago 1:17)?

Ano ang ibig sabihin na ang Diyos ang Ama ng mga ilaw (Santiago 1:17)? SagotSinasabi sa James 1:17, Bawat mabuting bagay na ibinigay at bawat sakdal na kaloob ay mula sa itaas, na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw, na sa kaniya'y walang pagbabago o palipat-lipat na anino (NASB). Ang eksaktong kahulugan ng termino Ama ng mga ilaw sa talatang ito ay hindi malinaw sa teksto. Gayunpaman, maaari nating ipagpalagay ang ilang mga bagay batay sa iba pang mga sipi kung saan ang Diyos ay tinutukoy bilang liwanag. Sinasabi ng Unang Juan 1:5, Ang Diyos ay liwanag; sa kanya ay walang kadiliman.Sa parehong mga sipi, ang kakanyahan at personalidad ng Diyos ay tinutumbas sa lahat ng magaan. Sa Bibliya, ang kadiliman ay kadalasang simbolikong tumutukoy sa kasamaan, kasalanan, at katiwalian (hal., Juan 1:5; 1 Tesalonica 5:4). Samakatuwid, ang liwanag ay kumakatawan sa kabutihan, katapatan, kadalisayan, karunungan, kaluwalhatian, at pag-ibig—lahat ng kung ano ang Diyos. Sinasabi rin sa 1 Timoteo 6:16 na ang Diyos ay nananahan sa liwanag na hindi malapitan. Nangangako ang Apocalipsis 22:5 na ang mga mananahan sa piling ng Panginoon magpakailanman ay hindi mangangailangan ng iba pang pinagmumulan ng liwanag, dahil ang Diyos Mismo ang magiging ating liwanag.

Ang termino Ama ng mga ilaw ay maaari ding maglaman ng pagtukoy sa mga dakilang ilaw ng langit, tulad ng araw, buwan, at mga bituin. Ang ilang mga bersyon ng Bibliya, tulad ng NIV, ay nagdagdag ng salita makalangit bilang pang-uri sa mga ilaw , ngunit hindi ito matatagpuan sa orihinal na mga teksto. Ang orihinal na mga manuskrito ay nag-iiwan ng salita mga ilaw bukas sa interpretasyon.Makatuwirang isipin na ang pamagat na Ama ng mga liwanag sa Santiago 1:17 ay nagpapahiwatig ng ideya na ang Diyos ang may-akda ng lahat ng hindi kadiliman. Walang kasalanan o paglabag sa Kanya. Ang lahat ng kinakatawan ng liwanag ay ipinakita ng Diyos. Ang integridad, katapatan, karangalan, kaluwalhatian, karunungan, ang bunga ng Espiritu (Galacia 5:22), habag, at pag-ibig ay lahat ng katangian ng Diyos at mga halimbawa ng espirituwal na liwanag. Ang mga pisikal na liwanag, ay utang din sa Diyos ang kanilang pag-iral: ang mabituing langit at ang mga planetaryong kaharian ay nilikha lahat ng Ama ng mga liwanag para sa Kanyang kaluwalhatian at layunin. Bilang Ama ng mga liwanag, kinakatawan ng Diyos ang lahat ng mabuti at tama. Tulad ng Diyos ay pag-ibig (1 Juan 4:16), kaya ang Diyos ay liwanag (1 Juan 1:5). Ang Diyos ay hindi lamang nagtataglay ng pag-ibig at liwanag, na para bang ang mga ito ay mga katangiang maaaring alisin. Diyos ay pag-ibig at liwanag, na gumagawa sa Kanya bilang Ama at tagapaglikha ng lahat ng maliliit na liwanag.

Top