Ano ang ibig sabihin ng pagsubok sa mga espiritu?

Ano ang ibig sabihin ng pagsubok sa mga espiritu? SagotMga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu, kundi subukin ninyo ang mga espiritu kung sila ay mula sa Diyos, sapagkat maraming bulaang propeta ang nagsilabas sa mundo (1 Juan 4:1).Sa talatang ito ang mga mananampalataya ay inutusang subukin ang mga espiritu upang makita kung sila ay mula sa Diyos. Ang kaparehong utos na ito ay idiniin din sa ibang bahagi ng Kasulatan. Halimbawa, sa 1 Thessalonians 5:20-21 makikita natin si Paul na pinapayuhan ang mga Kristiyano na huwag hamakin ang mga propesiya, ngunit subukin ang lahat; panghawakan mong mabuti ang mabuti.

Ang dalawang talatang ito ay ilan lamang sa marami na nagbabala sa mga Kristiyano na subukan ang mensaheng ipinahahayag ng mga tao o espiritu. Ito ay totoo sa lahat ng sitwasyon ngunit ang pinakamahalaga kapag ang isang tao o espiritu ay nag-aangkin na nagsasalita para sa Diyos. Ang mga Kristiyano ay dapat maging matalinong tagapakinig at mambabasa ng lahat ng mensahe. Ang dahilan ng payo na subukin ang mga espiritu o subukin ang lahat ng bagay ay dahil maraming mga huwad na propeta o lobo na nakadamit ng tupa na nagsisikap na iligaw ang mga Kristiyano. Nakalulungkot, maraming tao na nagsasabing nagsasalita sila para sa Diyos na naghahatid ng maling ebanghelyo na walang kapangyarihang magligtas. Ang gayong maling pagtuturo ay nag-iiwan sa mga tao ng isang huwad na pag-asa ng kaligtasan at, sa isang paraan, ay nag-iwas sa kanila mula sa tunay na mensahe. Ang mga taong nalinlang sa pag-iisip na ang lahat ay maayos ay magiging mas lumalaban sa katotohanan.Binabalaan tayo ng Ikalawang Mga Taga-Corinto 11:13-15 na ang gayong mga tao ay mga huwad na apostol, mga manlilinlang na manggagawa, na nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. At hindi kataka-taka, sapagkat kahit si Satanas ay nagpapakunwaring anghel ng liwanag. Kaya't hindi kataka-taka kung ang kaniyang mga lingkod, gayundin, ay nagkukunwaring mga lingkod ng katuwiran. Ang kanilang wakas ay katumbas ng kanilang mga gawa. Kaya ang dahilan ng pagsubok sa mga espiritu, para sa pagsubok sa lahat ng relihiyosong pagtuturo, ay upang makita kung ito ay tunay na mula sa Diyos o kung ito ay isang kasinungalingan mula kay Satanas at sa kanyang mga lingkod.Ang pagsubok ay upang ihambing ang itinuturo sa malinaw na turo ng Bibliya. Ang Bibliya lamang ang Salita ng Diyos; ito lamang ay inspirasyon at inerrant. Samakatuwid, ang paraan upang masuri ang mga espiritu ay upang makita kung ang itinuturo ay naaayon sa malinaw na pagtuturo ng Banal na Kasulatan. Sa Gawa 17:10-11 ang mga Judiong Berea ay pinuri dahil, pagkatapos nilang marinig ang mga turo nina Pablo at Silas, sinuri nila ang Kasulatan araw-araw upang makita kung totoo nga ang mga bagay na ito. Ang mga Berean ay tinawag na marangal sa paggawa nito.Ang pagsubok sa mga espiritu ay nangangahulugan na ang isa ay dapat malaman kung paano suriin ang Kasulatan. Sa halip na tanggapin ang bawat turo, masigasig na pinag-aaralan ng mga Kristiyanong may kaunawaan ang Kasulatan. Pagkatapos ay alam nila kung ano ang sinasabi ng Bibliya at samakatuwid ay masusubok ang lahat ng bagay at mapanghawakan nang mahigpit kung ano ang totoo. Upang magawa ito, ang isang Kristiyano ay dapat maging masigasig na iharap ang iyong sarili na sinang-ayunan ng Diyos, isang manggagawa na hindi kailangang ikahiya, na wastong nagbabahagi ng salita ng katotohanan (2 Timoteo 2:15). Ang Salita ng Diyos ay magiging lampara at liwanag sa ating landas (Awit 119:105). Dapat nating hayaang lumiwanag ang liwanag nito sa mga turo at doktrina ng panahon; ang Bibliya lamang ang pamantayan kung saan ang lahat ng katotohanan ay dapat hatulan.Top