Ano ang ibig sabihin ng pagiging amoral ng isang bagay?

Ano ang ibig sabihin ng pagiging amoral ng isang bagay? Ano ang amoralidad? SagotAmoral maaaring magkaroon ng dalawang kahulugan na magkaugnay ngunit magkaiba. Itinuturing nating amoral ang isang bagay kung ito ay nasa labas ng larangan ng tama at mali. Halimbawa, ang kulay ay amoral. Ang matematika ay amoral. Ni maaaring magkaroon ng anumang moral na paghuhusga dito. Walang likas na tama o mali sa kulay asul; ang equation 2 + 2 = 4 ay hindi isang pahayag ng moralidad. Gayunpaman, kapag a tao ay tinatawag na amoral, nangangahulugan ito na wala siyang pakialam kung tama o mali ang isang aksyon. Gagawin ng isang amoral na politiko ang lahat para mapanatili ang kapangyarihan—pagsisinungaling, magnakaw ng mga boto, magbayad ng pananahimik, atbp—nang walang pagsisisi sa kanyang mga aksyon.Ang amoralidad, gaya ng nauukol sa mga tao, ay karaniwang tumutukoy sa mga salita, kilos, o ugali. Ang mga pagpipilian ay karaniwang may moral na paghuhusga na inilalapat sa kanila sa ilang paraan, at ang isang tao na nagpapakita ng tahasang pagwawalang-bahala sa anumang moralidad na nauugnay sa kanyang mga pagpili ay sinasabing amoral. Parang walang konsensya ang isang amoral na tao.

Amoralidad naiiba mula sa imoralidad na ang huli ay isang paglabag sa isang moral na alituntunin samantalang ang una ay isang kawalang-interes lamang dito. Ang isang amoral na tao ay walang pakialam kung ang pagsisinungaling ay tama o mali; inaalala lang niya kung may kahihinatnan sa kanya. Alam ng isang imoral na tao ang pagsisinungaling ay mali, ngunit nagsisinungaling pa rin. Maraming tao ang maaaring magmukhang amoral ngunit sa katunayan sila ay imoral, dahil ang mga kinakailangan ng kautusan ay nakasulat sa kanilang mga puso (Roma 2:15).Sa kabilang banda ng isyu ng amoralidad ay ang mga taong mali ang pagkakabit ng moralidad sa mga amoral na bagay. Ginawa ng mga Pariseo ang gawaing ito at pinanatiling nakakulong sa takot at paghatol ang mga karaniwang tao sa pamamagitan ng kanilang mga alituntuning gawa ng tao (Mateo 23:4; Marcos 7:7). Karamihan sa mga huwad na relihiyon ay nag-uugnay sa moralidad sa mga amoral na gawa o mga pagpili, gaya ng ginagawa ng ilang maling Kristiyanong denominasyon. Walang moral o imoral, halimbawa, tungkol sa mga Christmas tree; ang puno mismo at ang mga dekorasyon nito ay amoral. Ngunit sinubukan ng ilan na gawing isyu sa moral ang pagkakaroon ng Christmas tree. Ang mga legal na tuntunin tungkol sa hairstyle, tela ng damit, estilo ng sapatos, o alahas ay iba pang halimbawa ng mga isyung amoral na binibigyan ng katayuang moral ng mga taong walang awtoridad na gawin ito.Ang moralidad ay nagsisimula at nagtatapos sa katangian ng Diyos. Anuman ang salungat sa kalikasan ng Diyos ay masasabing imoral; samakatuwid, kapag tayo ay kumikilos sa mga paraang hindi nakalulugod sa Kanya, tayo ay kumikilos nang imoral. Kapag wala na tayong pakialam kung imoral ang pag-uugali natin, masasabi nating amoral tayo. Tinatawag ito ng Roma 1:28 na magkaroon ng masamang pag-iisip. Ang mga taong amoral ay maaaring magkasala nang buong tapang nang walang maliwanag na konsensya o pagsisisi. Ang resulta ng patuloy, hindi nagsisising imoralidad ay kadalasang amoralidad. Nasusunog ang konsensya. Ang puso ay tumitigas. Pinalitan ng pagmamataas ang damdamin ng pagkakasala, na nagpapahintulot sa taong amoral na gumawa ng mga karumal-dumal na gawain na hindi nauunawaan ng karamihan sa mga moral na tao.Maliwanag sa Kasulatan na hindi binibigyang daan ng Diyos ang mga taong amoral (Roma 2:5). Tayong lahat ay tatayo sa harap ng Diyos upang magbigay ng ulat ng ating buhay, kung itinuring natin ang ating sarili na moral, imoral, o amoral (Mateo 12:36; Roma 14:12; 2 Corinto 5:10). Ang mga taong amoral ay maaaring maging moral sa pamamagitan ng pagpapakumbaba at pagsisisi (Ezekiel 11:19; 2 Corinto 5:17). Ang biyaya ng Diyos ay maaaring magpapalambot sa pinakamatigas na puso at masira ang pinakamatigas na kalooban kapag sumuko tayo sa Kanyang karapatan na maging pamantayang moral (Efeso 2:8–9).Top