Ano ang ibig sabihin ng gawing parang bato ang iyong mukha sa Isaias 50:7?

Ano ang ibig sabihin ng gawing parang bato ang iyong mukha sa Isaias 50:7? SagotAng Isaias 50:4–11 ay naglalaman ng ikatlong Servant Song , kung saan binanggit ng propeta ang pagdurusa ng Mesiyas. Sa talatang 7, ipinahayag ng Lingkod ang Kanyang lubos na pagtitiwala sa Diyos, na nagpapahayag na hindi Siya uurong sa Kanyang misyon, sa kabila ng matinding pagdurusa, pagsalansang, at kahihiyan: Dahil tinutulungan ako ng Soberanong Panginoon, hindi ako mapapahiya. Kaya't inilagay ko ang aking mukha na parang bato, at alam kong hindi ako mapapahiya (Isaias 50:7).Ang Flint, isang napakatigas, maitim na bato, ay ginamit sa makasagisag na paraan sa Bibliya upang ipahayag ang katigasan, gaya ng katigasan ng mga kuko ng mga kabayo (Isaias 5:28), ang tigas ng isang imposibleng gawain (Deuteronomio 8:15; Awit 114:80). ), at ang kawalang-kilos ng hindi natitinag na determinasyon (Ezekiel 3:8–9).

Itakda mo ang iyong mukha na parang flint ay ang pananalita na ginagamit ng propeta upang ilarawan ang hindi natitinag na determinasyon ng Mesiyas na magtiyaga sa napakahirap na gawaing itinakda sa Kanyang harapan. Si Kristo ay magtitiis ng kahihiyan sa Kanyang paglalakbay sa krus upang mamatay para sa ating mga kasalanan. Halos 800 taon bago ito nangyari, inihula ni Isaias ang pagdurusa ng Lingkod ng Panginoon: Inialay ko ang aking likod sa mga humahampas sa akin, ang aking mga pisngi sa mga bumunot ng aking balbas; Hindi ko itinago ang aking mukha sa pangungutya at pagdura (Isaias 50:6; cf. Mateo 26:67; 27:26; Marcos 15:19; Lucas 22:63).Itinuturo ni Lucas ang determinadong larawang ito ni Kristo na itinakda sa pagliligtas sa Kanyang bayan: Nang malapit na ang mga araw ng pagdadala sa kanya, itinakda niya ang kanyang mukha upang pumunta sa Jerusalem (Lucas 9:51, ESV). Sa Jerusalem si Jesus ay haharap sa pag-aresto, pagpapahirap, at paghihirap ng kamatayan. Taglay ang pagtitiwala sa Diyos Ama na tulungan at ipagtanggol Siya sa harap ng Kanyang mga kaaway, si Jesus ay humayo nang matatag at walang pag-aalinlangan na nakatuon upang tapusin ang Kanyang misyon. Walang aatras, at walang kaaway o tagapag-akusa ang makahahadlang sa Kanya sa pagtupad sa Kanyang layunin. Inilagay Niya ang Kanyang mukha na parang bato.Ang pananatili sa landas sa buhay Kristiyano ay nangangailangan ng paglalagay ng ating mga mukha na parang bato. Itinuro sa atin ni apostol Pablo na tumakbo sa takbuhan na ang ating mga mata ay nakatuon sa gantimpala (1 Mga Taga-Corinto 9:24–27). Inilagay ni Pablo ang kanyang mukha na parang bato upang tapusin ang kanyang takbuhan: Hindi sa natamo ko na ang lahat ng ito, o nakarating na sa aking layunin, ngunit nagpapatuloy ako upang panghawakan yaong kung saan hinawakan ako ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko pa iniisip ang aking sarili na nahawakan na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko: Kinalimutan ang nasa likuran at pinipilit ang nasa unahan, nagpapatuloy ako sa layunin upang matamo ang gantimpala na kung saan tinawag ako ng Diyos sa langit kay Cristo Jesus (Filipos 3:12–14).Wala nang mas mahalaga kay Pablo kaysa sa pagkumpleto ng Kanyang bigay-Diyos na misyon, anuman ang halaga: Ngunit ang aking buhay ay walang halaga sa akin maliban kung gagamitin ko ito sa pagtatapos ng gawaing iniatas sa akin ng Panginoong Jesus—ang gawain ng pagsasabi sa iba ng Mabuting Balita tungkol sa kahanga-hangang biyaya ng Diyos Acts 20:24 (NLT).

Ang Hebreo 12:1–2 ay naglalahad din ng isang mahusay na larawan ng paglalagay ng ating mga mukha na parang bato: Kaya nga, yamang tayo ay napaliligiran ng napakaraming ulap ng mga saksi, iwaksi natin ang lahat ng humahadlang at ang kasalanan na madaling nakakasagabal. At tumakbo tayo nang may tiyaga sa takbuhan na itinakda para sa atin, na nakatuon ang ating mga mata kay Hesus, ang pioneer at tagapagsakdal ng pananampalataya. Dahil sa kagalakang inilagay sa harap niya ay tiniis niya ang krus, nililibak ang kahihiyan nito, at naupo sa kanang kamay ng trono ng Diyos.

Sa isang nakakahimok na sermon na pinamagatang The Redeemer's Face Set Like a Flint, mariing hinimok ni Charles H. Spurgeon ang mga mananampalataya na tularan ang matatag na determinasyon ng Panginoon: Ang dakilang layunin ko ay akayin kayong mahalin siya na nagmahal sa inyo na inilagay niya ang kanyang mukha na parang bato. ang kanyang determinasyon na iligtas ka. O kayong mga tinubos, na para sa kanila ang matibay na pasiya ay ginawa,—kayo na binili ng mahalagang dugo nitong matatag, determinadong Manunubos, halika at isipin siya sandali, upang ang inyong mga puso ay mag-alab sa loob ninyo, at ang inyong mga mukha maaaring itakda na parang mga bato upang mabuhay at mamatay para sa kanya na nabuhay at namatay para sa iyo! (Sa Ang Metropolitan Tabernacle Pulpit Sermons , Vol. 47, p. 362. London: Passmore & Alabaster).Top