Ano ang ibig sabihin ng magsuot ng pag-ibig (Colosas 3:14)?

Ano ang ibig sabihin ng magsuot ng pag-ibig (Colosas 3:14)?

Pagdating sa pag-ibig, ang paglalagay nito ay tungkol sa paggawa ng mulat na desisyon na ipahayag at ipakita ang pagmamahal sa lahat ng ating ginagawa. Ito ay tungkol sa pagiging matiyaga at mabait, hindi inggit o pagmamayabang. Ito ay tungkol sa pagpigil sa ating mga init ng ulo at pagiging mapagpatawad, tulad ng pagpapatawad sa atin ng Diyos. (Colosas 3:14) Sa madaling salita, kapag nagsusuot tayo ng pag-ibig, tinutulad natin ang ating paggawi ayon kay Jesu-Kristo. At iyon ay palaging isang magandang bagay.

Sagot

Sa liham ni Pablo sa mga taga-Colosas, ipinagdiriwang ni Pablo ang bagong buhay na mayroon ang mga mananampalataya kay Kristo, at hinahamon niya ang mga mananampalataya na mamuhay ayon sa panibagong buhay na iyon, lalo na sa paghikayat sa kanila na magsuot ng pag-ibig (Colosas 3:14).Ipinaalala ni Pablo sa mga taga-Colosas ang kataas-taasang kapangyarihan ni Hesus (Colosas 1:13–20) at ang bagong buhay ng mananampalataya kay at sa pamamagitan ni Hesus. Ang mananampalataya ay namatay (Colosas 2:20) at inilibing na kasama ni Kristo (Colosas 2:12). Si Jesus ang pinagmumulan ng bagong buhay ng mananampalataya, at pinayuhan ni Pablo ang mga naniwala kay Jesus at sa gayon ay tumanggap ng bagong buhay na ito na lumakad sa Kanya sa parehong paraan ng pagtanggap nila sa Kanya—sa pananampalataya (Colosas 2:6–7).Sa pananampalataya tayo ay naligtas, at sa pananampalataya tayo ay itinayo kay Kristo. Hindi lamang tayo namatay na kasama at inilibing na kasama ni Kristo, ngunit tayo rin ay muling binuhay na kasama Niya (Colosas 3:1). Binigyang-diin ni Pablo na, kung tayo ay binuhay na kasama ni Kristo, dapat tayong nakatuon kay Kristo. Dapat nating patuloy na hanapin ang mga bagay sa itaas, kung saan naroroon si Kristo, at ang ating pag-iisip ay nakatutok sa mga bagay na iyon, sapagkat ang ating buhay ay kay Kristo (Colosas 3:1–2). Batay sa mga kahanga-hangang katotohanang ito—na ang mananampalataya ay namatay, inilibing, at binuhay na kasama ni Kristo sa isang bagong buhay—hinikayat ni Pablo ang mga mananampalataya sa isang etika na nagpapakita ng kabaguhan na iyon, na ipinakita sa pamamagitan ng paglalagay ng pag-ibig (Colosas 3:14).

Ang mga mananampalataya ay may bagong buhay kay Kristo, at ang kaluwalhatian ng bagong buhay na iyon ay mahahayag balang araw kapag Siya ay nahayag (Colosas 3:3–4). Hanggang sa panahong iyon, dapat nating ituring ang ating mga katawan bilang patay sa mga bagay ng lumang buhay at sa halip ay tumuon sa mga bagay ni Kristo (Colosas 3:5). Dapat isantabi ng mananampalataya ang mga pagsamba sa mga diyus-diyosan na nailalarawan sa lumang buhay (Colosas 3:6–7). Dapat nating isantabi ang mga lumang makasalanan, mapanirang paraan, kabilang ang mga mahihirap na pag-uugali at hindi wastong pananalita, dahil ang ating dating pagkatao ay isinantabi (Colosas 3:8–9). Sa madaling salita, walang saysay para sa mga mananampalataya na namatay sa pagkamakasalanan na mamuhay sa makasalanang paraan.Dahil tayo ay nagbihis ng bagong pagkatao, tumatanggap ng bagong buhay kay Kristo sa pamamagitan ng paniniwala kay Kristo, tayo ay nababago-tayo ay nagbabago at lumalaki (Colosas 3:10–11). Bilang bahagi ng bagong buhay na ito, ang mga mananampalataya ay dapat na magsuot ng iba't ibang katangian, kabilang ang pag-ibig. Sa parehong paraan maaari tayong magsuot ng mga damit, ang mga mananampalataya ay dapat na aktibo at maingat na magsuot (mula sa Griyego endo ) ilang mga katangian at saloobin sa isa't isa, kabilang ang pagkamahabagin, kabaitan, pagpapakumbaba, kahinahunan, pagtitiyaga (Colosas 3:12), at pagtitiis at pagpapatawad sa isa't isa (Colosas 3:13). Ngunit, higit sa lahat ng mga birtud na ito, sabi ni Pablo, magsuot ng pag-ibig (Colosas 3:14). Ito ang perpektong bigkis ng pagkakaisa. Ang mga mananampalataya ay lahat ay binigyan ng bagong buhay sa iisang Panginoon, na ginagawa silang isang kapatiran, at dapat nilang ipakita ang pag-ibig ni Kristo sa isa't isa.

Ang mga bagong inaasahan na ito ay maaaring mukhang napakahirap, kung hindi imposible, ngunit ipinaalala ni Paul sa kanyang mga mambabasa na, kung pinananatili nilang tuwid ang kanilang mga priyoridad—ang pagiging nakatuon sa pakikisama kay Kristo—kung gayon ang paglalagay ng pag-ibig ay hindi masyadong mahirap. Ang mga mananampalataya ay dapat na hayaan ang kapayapaan ni Kristo na maghari sa kanilang mga puso na may pasasalamat (Colosas 3:15) at hayaan ang Kanyang Salita na saganang manahan sa loob nila—na maging tahanan sa kanila (Colosas 3:16). Kung tayo ay nakatuon sa mga bagay na ito—ang mga bagay sa itaas—kung gayon magagawa natin ang lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus (Colosas 3:17), kasama na ang pag-ibig sa isa't isa.Top