Ano ang ibig sabihin ng maniwala sa kabanalan ng buhay?

Ano ang ibig sabihin ng maniwala sa kabanalan ng buhay? SagotAng pariralang kabanalan ng buhay ay sumasalamin sa paniniwala na, dahil ang mga tao ay ginawa ayon sa larawan ng Diyos (Genesis 1:26–27), ang buhay ng tao ay may likas na sagradong katangian na dapat protektahan at igalang sa lahat ng panahon. Habang binigyan ng Diyos ang sangkatauhan ng awtoridad na pumatay at kumain ng iba pang anyo ng buhay (Genesis 9:3), ang pagpatay sa ibang tao ay hayagang ipinagbabawal, na ang parusa ay kamatayan (Genesis 9:6).Nilikha ang sangkatauhan ayon sa larawan ng Diyos, ngunit sinira ng kasalanan ang larawang iyon. Walang likas na sagrado sa nahulog na tao. Ang kabanalan ng buhay ng tao ay hindi dahil sa katotohanan na tayo ay napakaganda at mabuting nilalang. Ang tanging dahilan kung bakit naaangkop ang kabanalan ng buhay sa sangkatauhan ay ang katotohanang nilikha tayo ng Diyos ayon sa Kanyang larawan at ibinukod tayo sa lahat ng iba pang anyo ng buhay. Bagama't ang larawang iyon ay talagang nasiraan ng kasalanan, ang Kanyang larawan ay naroroon pa rin sa sangkatauhan. Tayo ay katulad ng Diyos, at ang pagkakahawig na iyon ay nangangahulugan na ang buhay ng tao ay palaging dapat tratuhin nang may dignidad at paggalang.

Ang kabanalan ng buhay ay nangangahulugan na ang sangkatauhan ay mas sagrado kaysa sa iba pang nilikha. Ang buhay ng tao ay hindi banal sa parehong kahulugan na ang Diyos ay banal. Ang Diyos lamang ang banal sa at sa Kanyang sarili. Ang buhay ng tao ay banal lamang sa kahulugan ng pagiging bukod sa lahat ng iba pang buhay na nilikha ng Diyos. Marami ang naglalapat ng kabanalan ng buhay sa mga isyu tulad ng abortion at euthanasia, at, bagama't tiyak na naaangkop ito sa mga isyung iyon, nalalapat ito sa higit pa. Ang kabanalan ng buhay ay dapat mag-udyok sa atin na labanan ang lahat ng uri ng kasamaan at kawalang-katarungan na nagpapatuloy laban sa buhay ng tao. Ang karahasan, pang-aabuso, pang-aapi, human trafficking, at marami pang kasamaan ay mga paglabag din sa kabanalan ng buhay.Higit pa sa kabanalan ng buhay, may mas magandang argumento laban sa mga bagay na ito: ang pinakadakilang mga utos. Sa Mateo 22:37–39 sinabi ni Jesus, ''Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos nang buong puso mo, at nang buong kaluluwa mo, at nang buong pag-iisip mo.' Ito ang dakila at pangunahing utos. Ang pangalawa ay katulad nito, 'Iibigin mo ang iyong kapuwa gaya ng iyong sarili.' Sa mga kautusang ito, nakikita natin na ang ating mga kilos ay dapat udyukan ng pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa iba. Kung mahal natin ang Diyos, pahahalagahan natin ang sarili nating buhay bilang bahagi ng plano ng Diyos, upang gawin ang Kanyang kalooban hanggang sa mangyari na ang Kanyang kalooban ay mas mahusay na pagsilbihan ng ating kamatayan. At mamahalin at pangangalagaan natin ang Kanyang bayan (Galacia 6:10; Colosas 3:12-15). Ating titiyakin ang mga pangangailangan ng matatanda at maysakit. Poprotektahan natin ang iba mula sa pinsala—mula man sa abortion, euthanasia, human trafficking, o iba pang pang-aabuso. Habang ang kabanalan ng buhay ay maaaring maging pundasyon, ang pag-ibig ang dapat na maging motibasyon.

Top