Ano ang ibig sabihin ng pagiging isang hadlang sa ibang tao?

Ano ang ibig sabihin ng pagiging isang hadlang sa ibang tao? SagotSa gitna ng isang serye ng mga batas na kumokontrol sa pagtrato sa iba, nakita natin na Huwag sumpain ang bingi o maglagay ng katitisuran sa harap ng bulag, ngunit matakot sa iyong Diyos. Ako ang PANGINOON (Levitico 19:14). Malinaw, ang paglalagay ng bato o laryo sa harap ng isang bulag ay malupit, ngunit kinuha ng Bagong Tipan ang praktikal na kasabihan at ginagawa itong isang espirituwal na metapora.Matapos sawayin ni Pedro si Hesus, tinatanggihan na magaganap ang pagpapako sa krus, sinabi ni Jesus, Lumayo ka sa Akin, Satanas! Ikaw ay isang katitisuran sa Akin; sapagka't hindi ang kapakanan ng Dios ang itinutuon mo, kundi ang sa tao (Mateo 16:23). Si Pedro, sa ilalim ng impluwensya ni Satanas, ay sinubukang gambalain si Jesus mula sa kung ano ang Kanyang naparito upang gawin. Sinubukan niyang gawing matisod si Hesus sa Kanyang landas patungo sa pagpapako sa krus. Inulit ni Pablo ang ideya: …ngunit ipinangangaral namin si Cristo na napako sa krus, sa mga Judio ay isang katitisuran at sa mga Gentil ay kamangmangan (1 Corinto 1:23). Ang ideya na ang Mesiyas ay ipapako sa krus ay isang katitisuran sa mga Hudyo—isang bagay na nagpabagsak sa kanilang mga paniniwala kung ano ang magiging Mesiyas.

Ngunit kadalasan, ang isang katitisuran ay tumutukoy sa isang bagay o isang taong pumipigil sa isa pa mula sa isang relasyon sa Diyos. Sa Mateo 18:5-7, sinabi ni Jesus, At ang sinumang tumanggap sa isang tulad ng bata sa Aking pangalan ay tinatanggap Ako; datapuwa't sinomang maging dahilan ng pagkatisod ng isa sa maliliit na ito na sumasampalataya sa Akin, ay mabuti pa sa kaniya na bitbitin ang kaniyang leeg ng isang mabigat na gilingang bato, at malunod sa kalaliman ng dagat. Sa aba ng mundo dahil sa mga katitisuran nito! Sapagkat hindi maiiwasang dumating ang mga katitisuran; ngunit sa aba niyaong taong dumarating ang katitisuran! Kung paanong mas mabuting putulin ang kamay kaysa magkasala (Mateo 18:8), sa pananaw ng Kaharian, mas mabuting malunod kaysa madala ang isang bata sa kasalanan. Sa katulad na paraan, sa Roma 14:13, itinuro ni Pablo na ang Diyos lamang ang humahatol; hindi natin dapat husgahan ang iba ngunit mag-alala na hindi tayo ang humahantong sa kanila sa kasalanan na labis nating inaalala.Nagkakaroon din ng mga balakid kapag medyo malabo ang landas. Ang mature na buhay Kristiyano ay nagbibigay-daan sa ilang kalayaan na tila salungat sa isang masunurin, disiplinadong pananampalataya. Ang mga taga-Corinto ay nag-aalala tungkol sa pagkain ng karne na inihain sa mga diyus-diyosan. Kabilang sa mga modernong isyu ang pag-inom ng alak sa katamtaman o pagsasayaw. Ngunit mag-ingat na ang iyong kalayaang ito ay hindi maging isang katitisuran sa mahihina (1 Corinto 8:9). Ang ating kalayaan ay hindi katumbas ng lakad ng iba kasama ng Diyos. Kung ang isang bagay na pinahihintulutan ng Diyos ay humantong sa isa pa sa kasalanan, kailangan nating iwasan ito. Binigyan tayo ng malaking kalayaan bilang mga Kristiyano, ngunit ang pinakadakila ay ang kalayaang isaalang-alang ang kapakanan ng iba kaysa sa atin.Ang pag-iwas sa pagiging isang hadlang ay nangangahulugan ng hindi pag-akay sa iba sa kasalanan. Kung paano natin ito maisasakatuparan ay depende sa sitwasyon at sa puso ng mga nakapaligid sa atin. Ang katiwasayan natin sa pag-ibig at paglalaan ng Diyos, ngayon at magpakailanman, ay nagbibigay-daan sa atin na magpakita ng pagmamalasakit sa mga mahihina—sa mga nangangailangan ng espesipikong pampatibay-loob na maunawaan kung sino ang Diyos. Sa ilang sitwasyon, nangangahulugan iyon ng pamumuhay sa mga kalayaang iyon upang maging halimbawa na ang Diyos ay Diyos ng biyaya. Sa iba, nangangahulugan ito ng pagdidisiplina sa ating sarili upang palakasin ang mga mahihinang mananampalataya at hindi itulak sila sa kalayaang hindi pa nila handa. Ngunit, palagi, nangangahulugan ito ng hindi paghikayat sa iba na kumilos sa paraang partikular na kinikilala ng Bibliya bilang kasalanan.

Top