Ano ang ibig sabihin ng makulam?

Ano ang ibig sabihin ng makulam? SagotMadalas nating gamitin ang salita nakukulam ibig sabihin apektado na parang sa pamamagitan ng isang magic spell; pangkukulam maaaring tumukoy sa epekto ng ibang tao o karanasan sa isang tao. Halimbawa, maaari nating sabihin, Siya ay nabighani sa kanyang kagandahan, ibig sabihin, siya ay sinaktan ng isang magandang babae. Nagbabala ang Bibliya tungkol sa isa pang uri ng pangkukulam.Mayroong dalawang salitang Griyego sa Bagong Tipan na isinalin na bewitched. Ang una ay nangangahulugang namangha, namangha, o nalulula sa pagkamangha. Isinalin ng King James Version ang salitang ito bilang kinulam sa Mga Gawa 8:9–11 para ilarawan ang epekto ni Simon na mangkukulam sa mga tao ng Samaria. Sila ay nalulula sa pagkamangha sa kanyang mga magic spells at nagbigay ng malaking kredibilidad sa kanyang mga salita dahil sa kanyang tila supernatural na kakayahan. Ang mga Samaritano ay nakulam sa mga kapangyarihan at gawain ni Simon Magus.

Ang ibang salitang Griyego kung minsan ay isinasalin na bewitched ay nangangahulugang nasa ilalim ng masamang impluwensya o ginayuma ng pagkakamali. Ginamit ni Pablo ang salitang ito sa Galacia 3:1, na nagsasabing, Kayong mga hangal na Galacia! Sino ang nangulam sayo? Sa harap ng iyong mga mata ay malinaw na inilarawan si Hesukristo bilang ipinako sa krus. Sinisikap ni Pablo na iling ang ilang diwa sa mga Kristiyano sa Galacia na nagpapatibay ng mga maling doktrina tungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ng mga gawa. Para bang, pagkatapos nilang matanggap ang tunay na ebanghelyo ng biyaya, may nang-akit sa kanila para magbago ang isip nila.Sa Bibliya, ang pangkukulam ay kadalasang direktang nauugnay sa pangkukulam, isang gawaing mahigpit na ipinagbabawal ng Diyos (Levitico 20:6; 1 Samuel 15:23; 2 Hari 23:24). Hinahamak ng Diyos ang lahat ng bagay na may kinalaman sa pangkukulam o pangkukulam, dahil pinapalitan Siya nito sa pagmamahal ng mga tao. Kapag hinayaan natin ang ating sarili na makulam ng kamunduhan (1 Juan 2:15–16), pangkukulam (Deuteronomio 18:14; Apocalipsis 9:21), o maling doktrina (1 Timoteo 1:3–6), tinatalikuran na natin ang totoo. Diyos para sa isang huwad (Jeremias 2:13).Nilikha tayo ng Diyos upang maging buhay na mga templo para sa Kanyang Banal na Espiritu (1 Mga Taga-Corinto 6:19–20). Tayo ay dapat mapuspos Niya (Galacia 5:19), lumakad na kasama Niya (Micah 6:8), at sambahin lamang Siya (Mateo 4:10). Ang makontrol o makulam ng anumang bagay ay salungat sa aming disenyo. Ang tanging nakakamangha na dapat nating maranasan ay sa unang diwa, ang mamangha sa kagandahan ng Panginoon at humanga sa kadakilaan ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat (Isaias 6:1–5).

Top