Ano ang ibig sabihin ng walang kapintasan / walang kapintasan?

Ano ang ibig sabihin ng walang kapintasan / walang kapintasan? SagotTinutukoy ng diksyunaryo paninisi bilang kahihiyan o kahihiyan o yaong nagdudulot ng pagsaway o pagtuligsa sa isang tao. Binabanggit ng Bibliya ang pagiging walang kapintasan o walang kapintasan bilang isa sa mga natatanging tanda ng mga naghahangad na maging matanda o diyakono sa loob ng simbahan (1 Timoteo 3:2; Titus 1:6–7). Ang kanilang gawain para sa simbahan, gayundin ang kanilang pakikisalamuha sa iba, ay dapat magkaroon ng ganoong moral na kalidad na hindi sila nagdudulot ng kahihiyan o sa anumang paraan na kahihiyan ang katawan ni Kristo o ang pangalan ni Jesus. Ito ay totoo hindi lamang sa loob ng simbahan kundi sa labas din nito.Ang mga kuwalipikasyon para sa matanda, na kung minsan ay tinatawag na tagapangasiwa, at diakono ay binalangkas ni apostol Pablo. Isinulat niya, Ngayon ang tagapangasiwa ay dapat na walang kapintasan, asawa ng iisang asawa, mapagpigil sa sarili, magalang, mapagpatuloy, marunong magturo (1 Timoteo 3:2; cf. Titus 1:6–7). Ang salita dapat ay nagbibigay-diin na ang partikular na katangiang ito ng pagiging walang kapintasan ay isang walang kundisyong kinakailangan para sa isang tungkulin ng pamumuno sa simbahan.

Gayunpaman, ang higit na kapintasan ay hindi nangangahulugang walang kasalanan. Walang Kristiyano ang nabubuhay ng ganap na walang kasalanan, at hindi rin tayo mabubuhay hanggang sa maabot natin ang niluwalhating estado sa langit. Ang higit na kapintasan ay nangangahulugan na ang buhay ng tagapangasiwa ay malaya mula sa makasalanang mga gawi o pag-uugali na makahahadlang sa kanyang pagtatakda ng pinakamataas na pamantayang Kristiyano at modelo na dapat tularan ng simbahan (Hebreo 13:7; 1 Pedro 5:3). Sa katulad na paraan, ang tagapangasiwa ay hindi dapat magbigay ng dahilan para sa mga nasa labas ng simbahan na sirain ang reputasyon nito. Ang pagiging walang kapintasan ay nangangahulugan na walang sinuman ang maaaring tapat na maghain ng paratang o akusasyon laban sa kanya (Mga Gawa 25:7; 1 Pedro 3:16).Sa esensya, ang mga tagapangasiwa ng simbahan ay dapat na mga lalaki na ang karakter ay hindi masusungit, na lubos na pinahahalagahan sa loob ng kanilang komunidad. Ang mga lalaking ito ay kilala sa kanilang magandang buhay at walang bahid na integridad. Ang mga elder at deacon ay dapat maging mga lalaking may mabuting ugali at reputasyon. Bagaman si Pablo, sa kanyang mga liham kina Timoteo at Tito, ay tinutugunan ang mga natatanging tanda ng mga nagnanais na maging mga pinuno ng simbahan, tiyak na hindi nito binabawasan ang pangangailangan para sa lahat ng mga Kristiyano na hangarin ang parehong mga katangian. Ang pagiging walang kapintasan ay dapat na isang patuloy na layunin ng lahat ng mananampalataya (Colosas 3:7–10).

Top