Ano ang hitsura ng Diyos?

Ano ang hitsura ng Diyos?

Pagdating sa Diyos, mayroong maraming iba't ibang interpretasyon doon. Ang ilang mga tao ay naniniwala na ang Diyos ay isang patnubay na puwersa sa kanilang buhay, habang ang iba ay naniniwala na Siya ay isang makapangyarihang nilalang na lumikha ng sansinukob. Gayunpaman, mayroong isang bagay na maaaring sumang-ayon ang karamihan sa mga tao at iyon ay ang Diyos ay hindi isang pisikal na nilalang. Kaya, ano ang hitsura ng Diyos? Buweno, ayon sa Bibliya, ang Diyos ay espiritu at wala Siyang pisikal na katawan. Gayunpaman, hindi iyon nangangahulugan na wala Siyang anyo. Sa katunayan, noong si Moises ay nasa Bundok Sinai, nakita niya ang tila nagniningas na palumpong. At nang ang mga Israelita ay nasa ilang, nakakita sila ng isang haliging apoy sa gabi at isang ulap sa araw. Kaya, kahit hindi pisikal ang Diyos, mayroon Siyang anyo na nakikita natin. Ang Diyos ay mayroon ding mga katangian at katangian ng personalidad. Halimbawa, sinasabi ng Bibliya na ang Diyos ay pag-ibig (1 Juan 4:8). Nangangahulugan ito na Siya ay mabait, mahabagin at puno ng awa. Siya rin ay makatarungan at banal (Isaias 6:3), na ang ibig sabihin ay kinapopootan Niya ang kasalanan at hahatulan Niya ang mga gumagawa ng mali. Ngunit sa huli, kung ano ang hitsura ng Diyos ay nasa bawat indibidwal na tao na magpasya para sa kanilang sarili.

Sagot

Ang Diyos ay espiritu (Juan 4:24), kaya't ang Kanyang anyo ay hindi katulad ng anumang bagay na mailalarawan natin. Sinasabi sa atin ng Exodo 33:20, Hindi mo makikita ang aking mukha, sapagkat walang makakakita sa akin at mabubuhay. Bilang makasalanang tao, hindi natin kayang makita ang Diyos sa lahat ng Kanyang kaluwalhatian. Ang Kanyang anyo ay lubos na hindi maisip at napakaluwalhati upang ligtas na madama ng makasalanang tao.


Inilalarawan ng Bibliya ang pagpapakita ng Diyos sa mga tao sa iba't ibang pagkakataon. Ang mga pagkakataong ito ay hindi dapat unawain bilang naglalarawan nang eksakto kung ano ang hitsura ng Diyos, ngunit sa halip bilang pagpapakita ng Diyos sa Kanyang sarili sa atin sa paraang mauunawaan natin. Ang hitsura ng Diyos ay lampas sa ating kakayahan na maunawaan at ilarawan. Ang Diyos ay nagbibigay ng mga sulyap sa kung ano ang Kanyang hitsura upang magturo sa atin ng mga katotohanan tungkol sa Kanyang sarili, hindi kinakailangan upang magkaroon tayo ng imahe ng Kanya sa ating isipan. Dalawang talata na makapangyarihang naglalarawan sa kamangha-manghang pagpapakita ng Diyos ay ang Ezekiel 1:26-28 at Apocalipsis 1:14-16.Ang Ezekiel 1:26-28 ay nagpapahayag, Sa itaas ng kalawakan sa kanilang mga ulo ay may tila isang trono ng sapiro, at sa itaas sa trono ay may isang anyo na gaya ng sa isang tao. Nakita ko na mula sa tila kanyang baywang pataas ay nagmumukha siyang kumikinang na metal, parang puno ng apoy, at mula roon pababa siya ay parang apoy; at nakapaligid sa kanya ang makinang na liwanag. Gaya ng anyo ng bahaghari sa ulap sa tag-ulan, gayundin ang ningning sa paligid niya. Ipinapahayag ng Pahayag 1:14-16, Ang Kanyang ulo at buhok ay puti na parang balahibo ng tupa, kasing puti ng niyebe, at ang kanyang mga mata ay parang nagniningas na apoy. Ang kaniyang mga paa ay parang tansong nagliliwanag sa isang hurno, at ang kaniyang tinig ay parang lagaslas ng tubig. Sa kanyang kanang kamay ay may hawak siyang pitong bituin, at sa kanyang bibig ay lumabas ang isang matalas na dalawang talim na espada. Ang kanyang mukha ay parang araw na sumisikat sa buong ningning.Ang mga talatang ito ay kumakatawan sa pinakamahusay na pagtatangka nina Ezekiel at Juan sa paglalarawan ng pagpapakita ng Diyos. Kinailangan nilang gumamit ng simbolikong wika upang ilarawan ang kung saan ang wika ng tao ay walang mga salita; ibig sabihin, kung ano ang hitsura, tulad ng hitsura, hitsura niya, atbp. Alam natin na kapag tayo ay nasa langit, makikita natin Siya bilang Siya (1 Juan 3:2). Mawawala na ang kasalanan, at makikita natin ang Diyos sa lahat ng Kanyang kaluwalhatian.

Top