Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pangkukulam / mangkukulam?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pangkukulam / mangkukulam? Dapat bang matakot sa pangkukulam ang isang Kristiyano? SagotMaraming sinasabi ang Bibliya tungkol sa pangkukulam. Ang pangkukulam at ang maraming pinsan nito, gaya ng panghuhula at necromancy, ay mga huwad ni Satanas sa banal na espirituwalidad. Malinaw na hinahatulan ng Bibliya ang lahat ng anyo ng pangkukulam.


Mula pa noong unang panahon, ang mga tao ay naghanap ng mga supernatural na karanasan na hindi inendorso ng Diyos. Ang mga bansang nakapaligid sa Lupang Pangako ay puspos ng gayong mga gawain, at ang Diyos ay may mahigpit na mga salita para sa Kanyang mga tao tungkol sa anumang pagkakasangkot sa kanila. Ang sabi sa Deuteronomio 18:9–12, Pagpasok mo sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Dios, huwag mong pag-aralan na tularan ang mga kasuklam-suklam na paraan ng mga bansa doon. Huwag masumpungan sa inyo ang sinumang nag-aalay ng kanilang anak na lalaki o babae sa apoy, na nagsasagawa ng panghuhula o pangkukulam, na nagpapaliwanag ng mga palatandaan, nagsasagawa ng pangkukulam, o nanghuhula, o isang espiritista o espiritista o sumasangguni sa mga patay. Ang sinumang gumagawa ng mga bagay na ito ay kasuklam-suklam sa Panginoon.Sineseryoso ng Diyos ang pangkukulam. Ang parusa para sa pagsasagawa ng pangkukulam sa ilalim ng Kautusang Mosaiko ay kamatayan (Exodo 22:18; Levitico 20:27). Sinasabi sa atin ng Unang Cronica 10:13 na namatay si Saul dahil hindi siya tapat sa Panginoon; hindi niya tinupad ang salita ng PANGINOON at sumangguni pa nga sa isang medium para sa patnubay. Sa Bagong Tipan, ang pangkukulam ay isinalin mula sa salitang Griyego pharmakeia , kung saan nakukuha natin ang ating salita parmasya ( Galacia 5:20; Apocalipsis 18:23 ). Ang pangkukulam at espiritismo ay kadalasang may kinalaman sa ritwalistikong paggamit ng mga magic potion at mga gamot na nakakakontrol sa isip. Ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot ay maaaring magbukas sa ating sarili sa pagsalakay ng mga demonyong espiritu. Ang pagsali sa isang pagsasanay o pagkuha ng isang sangkap upang makamit ang isang binagong estado ng kamalayan ay isang uri ng pangkukulam.

Dalawa lamang ang pinagmumulan ng espirituwal na kapangyarihan: ang Diyos at si Satanas. Si Satanas ay may kapangyarihan lamang na pinahihintulutan ng Diyos na magkaroon siya, ngunit ito ay malaki (Job 1:12; 2 Corinto 4:4; Apocalipsis 20:2). Ang paghahanap ng espirituwalidad, kaalaman, o kapangyarihan nang hiwalay sa Diyos ay idolatriya, na malapit na nauugnay sa pangkukulam. Sinasabi ng 1 Samuel 15:23, Sapagkat ang paghihimagsik ay gaya ng kasalanan ng pangkukulam, at ang katigasan ng ulo ay gaya ng kasamaan at pagsamba sa mga diyus-diyosan. Ang pangkukulam ay nasasakupan ni Satanas, at siya ay napakahusay sa pamemeke sa kung ano ang ginagawa ng Diyos. Nang gumawa si Moises ng mga himala sa harap ni Faraon, ang mga salamangkero ay gumawa ng parehong mga bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng demonyo (Exodo 8:7). Sa puso ng pangkukulam ay ang pagnanais na malaman ang hinaharap at kontrolin ang mga kaganapan na hindi natin kontrolin. Ang mga kakayahang iyon ay sa Panginoon lamang. Ang hangaring ito ay nag-ugat sa unang tukso ni Satanas kay Eva: Maaari kang maging katulad ng Diyos (Genesis 3:5).Mula pa sa Halamanan ng Eden, ang pangunahing pokus ni Satanas ay ang ilayo ang puso ng tao mula sa pagsamba sa tunay na Diyos (Genesis 3:1). Hinihikayat niya ang mga tao sa pamamagitan ng mga mungkahi ng kapangyarihan, pagsasakatuparan sa sarili, at espirituwal na kaliwanagan bukod sa pagpapasakop sa Panginoong Diyos. Ang pangkukulam ay isa pang sangay ng pang-akit na iyon. Ang maging kasangkot sa pangkukulam sa anumang paraan ay pagpasok sa kaharian ni Satanas. Ang tila hindi nakakapinsalang mga modernong gusot sa pangkukulam ay maaaring magsama ng mga horoscope , Ouija boards , Eastern meditation rituals, at ilang video at role-playing game. Ang anumang gawaing nakikisawsaw sa pinagmumulan ng kapangyarihan maliban sa Panginoong Hesukristo ay pangkukulam. Kasama sa Apocalipsis 22:15 ang mga mangkukulam sa isang listahan ng mga hindi magmamana ng buhay na walang hanggan: Nasa labas ang mga aso, yaong mga nagsasagawa ng salamangka, ang mga imoral, ang mga mamamatay-tao, ang mga sumasamba sa diyus-diyosan at ang lahat ng umiibig at gumagawa ng kasinungalingan.

Hindi natin kailangang matakot sa kapangyarihan ni Satanas, ngunit dapat nating igalang ito at layuan ito. Sinasabi ng 1 Juan 4:4, Higit na dakila Siya na nasa iyo, kaysa sa nasa sanlibutan. Si Satanas ay maaaring lumikha ng maraming kalituhan, pinsala, at pagkawasak, maging sa buhay ng mga mananampalataya (1 Tesalonica 2:18; Job 1:12–18; 1 Mga Taga-Corinto 5:5). Gayunpaman, kung tayo ay pag-aari ng Panginoong Jesu-Cristo, walang kapangyarihan na sa huli ay makakatalo sa atin (Isaias 54:17). Tayo ay mga mananagumpay (1 Juan 5:4) habang isinusuot natin ang buong baluti ng Diyos upang kayo ay manindigan laban sa mga pakana ng diyablo (Efeso 6:11). Kapag ibinigay natin ang ating buhay kay Kristo, dapat tayong magsisi. Ang pagsisisi na ito ay dapat isama ang pagtanggi sa anumang pagkakasangkot sa pangkukulam, pagsunod sa halimbawa ng mga unang mananampalataya sa Mga Gawa 19:19.

Sinasabi sa Isaias 8:19, Kapag may nagsabi sa iyo na sumangguni sa mga espiritista at mga espiritista, na bumubulong at bumubulong, hindi ba dapat magtanong ang isang tao sa kanilang Diyos? Bakit sumangguni sa mga patay sa ngalan ng mga buhay? Kapag sinusunod natin ang mga salitang iyon sa kanilang lohikal na konklusyon, maaari rin nating itanong, Bakit naghahanap ng anumang kapangyarihan bukod sa pinagmumulan ng lahat ng tunay na kapangyarihan? Bakit naghahanap ng mga espiritu na hindi ang Banal na Espiritu? Ang pangkukulam at ang maraming katapat nito ay nangangako ng espirituwalidad ngunit humahantong lamang sa kawalan ng laman at kamatayan (Mikas 5:12; Galacia 5:19–21). Si Hesus lamang ang may mga salita ng buhay (Juan 6:68).Top