Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa kayamanan?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa kayamanan? SagotAng kayamanan ay ang kasaganaan ng mahahalagang ari-arian o pera. Kapag tayo ay may kayamanan, mayroon tayong higit sa kailangan natin upang mapanatili ang isang normal na buhay. Sa pamamagitan ng kahulugang ito, at kung ihahambing sa ibang bahagi ng mundo, karamihan sa mga tao sa mauunlad na bansa ay mayaman. Ang ilan ay naniniwala na ang kayamanan ay mali at, kung ang isang tao ay may higit sa sapat, dapat niyang ikalat ito nang pantay-pantay. Sinasabi ng iba na ang kayamanan ay bunga ng pagsusumikap at matalinong pamumuhunan, at walang sinuman ang may anumang umaangkin dito. Ang yaman ay tinatalakay sa Bibliya, at doon natin makikita ang tamang pananaw tungkol dito.Alam natin na ang kayamanan mismo ay hindi kasalanan. Ang kayamanan ay hindi nakakasakit sa Diyos dahil madalas Niyang biniyayaan ang Kanyang mga lingkod ng kayamanan kapag sila ay nakalulugod sa Kanya (Deuteronomio 28:1–8). Si Abraham (Genesis 13:2), Jacob (Genesis 30:43), at Haring Solomon (1 Hari 10:23) ay mga halimbawa ng mayayamang tao sa Bibliya na ginamit ng Diyos sa makapangyarihang paraan. Sa Lumang Tipan, kung minsan ang kayamanan ay isang tagapagpahiwatig ng kasiyahan at pagpapala ng Panginoon. Gayunpaman, ang kayamanan ay hindi kailanman naging tumpak na barometro ng katayuan ng isang tao sa Diyos. Ang ilang matuwid ay mahirap habang ang ilang masasama ay mayaman (Awit 73; Jeremias 12:1).

Sa Bagong Tipan, din, maraming mayayamang tao ang naging instrumento sa pagsulong ng kaharian ng Diyos. Mateo (Lucas 5:27–29), Joanna (Lucas 8:3), Jose ng Arimatea (Mateo 27:57), Zaqueo (Lucas 19:8), at Lydia (Mga Gawa 16:14–15) ay pawang mga indibidwal ng dakilang paraan na tinawag ng Diyos para sa isang espesyal na gawain at ginamit ang kanilang kayamanan para sa isang matuwid na layunin. Ang yaman mismo ay walang kinikilingan sa moral. Ang ginagawa natin sa kayamanan ay maaaring mapahusay ang mabuti o lumikha ng higit pang kasamaan. Maaaring gamitin ang kayamanan para sa mga layunin ng Diyos o para sa makasariling layunin.Ang isang talata tungkol sa kayamanan na kadalasang mali ang pagsipi ay ang 1 Timoteo 6:10, na nagsasabi, sa isang bahagi, Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Ang talatang ito ay minsan ginagamit upang sabihin na ang pera ay masama, ngunit hindi iyon ang sinasabi nito. Ito ay ang pag-ibig ng pera, hindi ang pera mismo, na humahantong sa masasamang pagpili. Sa liham na ito, binalaan ni Pablo ang kanyang batang protege na si Timoteo tungkol sa mga huwad na guro na magpapapasok sa simbahan para sa pinansiyal na tubo. Ang kanilang kasakiman ay hindi lamang makakatakas sa mga walang pag-aalinlangan na mananampalataya kundi nagdudulot din ng pag-ibig sa salapi sa simbahan. Ang talata ay nagpapatuloy sa pagsasabi, Ang ilang mga tao, na sabik sa pera, ay naligaw sa pananampalataya at tinusok ang kanilang sarili ng maraming kapighatian. Hindi kailanman sinasabi ng Bibliya na ang pera ay masama, para lamang maiwasan ang pag-ibig dito.Ang isa pang babala na ibinibigay sa atin ng Bibliya tungkol sa pera ay maaari itong mabilis na maging isang diyus-diyosan: Bagama't lumalago ang iyong kayamanan, huwag mong ituon ang iyong puso sa kanila (Awit 62:10). Kapag tayo ay may kasaganaan, tayo ay nagiging tamad sa espirituwal, sa paniniwalang ang ating pera ang mag-aalaga sa atin. Ang ating mga puso ay lumalaban sa pagsasakripisyo sa sarili, at ang ating pokus ay lumilipat mula sa walang hanggang kayamanan tungo sa makalupang balanse sa bangko. Sinabi ni Jesus na mas madali para sa isang kamelyo na dumaan sa butas ng karayom ​​kaysa sa isang mayamang tao na magmana ng buhay na walang hanggan (Marcos 10:25). Inilagay ng ating Panginoon ang kayamanan sa pananaw nang sabihin Niya, Mag-ingat! Maging maingat sa lahat ng uri ng kasakiman; ang buhay ay hindi binubuo ng saganang pag-aari (Lucas 12:15).Kapag ang kayamanan ay naging isang idolo, ito rin ay nagiging ating pagbagsak. Inilarawan ito ni Jesus sa talinghaga ng mayamang hangal, na nagtuturo ng kahangalan ng pagtitiwala sa kayamanan nang hindi pinananatili ang Diyos bilang sentro ng buhay ng isang tao (Lucas 12:14–21). Si Jesus, na nakakaalam ng ating mga puso, ay nagbabala sa atin tungkol sa pagsisikap na maglingkod sa dalawang panginoon (Lucas 16:13). Hindi natin maibigin ang Panginoon nating Diyos nang buong puso, kaluluwa, pag-iisip, at lakas kung tayo ay umiibig din sa pera (Marcos 12:30). Ang Diyos ay hindi makibahagi sa Kanyang trono.

Ang Kawikaan 30:7–9 ay isang panalangin na nagpapakita ng tamang saloobin tungkol sa kayamanan: Dalawang bagay ang hinihiling ko sa iyo, Panginoon; huwag mo akong tanggihan bago ako mamatay: Ilayo mo sa akin ang kasinungalingan at kasinungalingan; huwag mo akong bigyan ng kahirapan o kayamanan, kundi bigyan mo lamang ako ng aking pang-araw-araw na pagkain. Kung hindi, baka sobra na ako at itakwil kita at sabihing, ‘Sino ang Panginoon?’ O baka maging dukha ako at magnakaw, at lalapastanganin ang pangalan ng aking Diyos. Kapag ang ating pang-araw-araw na panalangin ay tugunan ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan ayon sa Kanyang kayamanan sa kaluwalhatian (Filipos 4:19), ipinaaalala natin sa ating sarili kung saan nagmumula ang ating tulong (Awit 121:1–2). Anumang kasaganaan na higit pa sa pang-araw-araw na panustos na iyon ay regalo mula sa Panginoon, at dapat nating gamitin ito nang matalino. Kung isasaalang-alang natin na ang lahat ng mayroon tayo at lahat tayo ay pag-aari ng Diyos, mas maingat tayong gamitin ang lahat para sa Kanyang kaluwalhatian (1 Corinto 10:31). Kapag nakita natin ang yaman bilang isang pamumuhunan na ipinagkatiwala sa atin ng nararapat na May-ari nito, mas malamang na panatilihin natin ito sa tamang pananaw.Top