Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagkakaisa?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagkakaisa? SagotPagkakaisa ay maaaring tukuyin bilang isang pakiramdam ng kasiyahan sa pakikiisa sa ibang mga tao para sa isang tiyak na layunin. Ang pagiging malapit lang sa isang pulutong ng mga tao ay hindi lumilikha ng pakiramdam ng pagkakaisa. Ang diwa ng pagkakaisa na nagreresulta kapag ang mga isip ay nagkakasundo ay lumilikha ng pagkakaisa.Ang pagkakaisa ay may ilang praktikal na benepisyo kaysa sa pagiging nag-iisa, at totoo ito sa maraming sitwasyon:


Ang dalawa ay mas mabuti kaysa sa isa,


sapagka't sila ay may magandang kapalit sa kanilang pagpapagal:
Kung ang alinman sa kanila ay bumagsak,


ang isa ay maaaring makatulong sa isa pa.


Ngunit kawawa ang sinumang mahulog
at walang tutulong sa kanila.


Gayundin, kung ang dalawa ay mahiga nang magkasama, sila ay magiging mainit.
Ngunit paano mapanatiling mainit ang isang tao nang mag-isa?
Kahit na ang isa ay maaaring madaig,
kayang ipagtanggol ng dalawa ang kanilang sarili.
Ang isang lubid na may tatlong hibla ay hindi mabilis na naputol (Eclesiastes 4:9–12).

Ang pagkakaisa ay maaaring maging positibo o negatibo batay sa dahilan nito. Ang isang magandang halimbawa ng pagkakaisa sa isang positibong konteksto ay ang pagsasama nina Adan at Eba. Hindi mabuti para sa lalaki na mag-isa (Genesis 2:18), kaya nilikha ng Diyos si Eva at dinala siya sa lalaki (talata 22). Ang alituntunin ng isang lalaki na iiwan ang kanyang mga magulang at hawakan ang kanyang asawa ay kaya naitatag, dahil ang dalawa ay naging isang laman sa kasal (talata 24).

Ang unang halimbawa ng pagkakaisa sa negatibong konteksto ay ang Tore ng Babel sa Genesis 11. Pagkatapos ng baha (Genesis 6–8), nagsimulang punuan ng mga tao ang mundo. Ngunit sa halip na kumalat at punuin ang lupa gaya ng itinuro ng Diyos (Genesis 9:1), sila ay nanatiling malapit at naging batas sa kanilang sarili. Ang Genesis 11:4 ay nakatala sa mga pinuno na nagsasabi, Halina, tayo'y magtayo ng ating sarili ng isang lunsod, na may isang moog na abot hanggang sa langit, upang tayo ay makagawa ng pangalan para sa ating sarili; kung hindi ay makakalat tayo sa ibabaw ng buong mundo. Ang eksaktong mga dahilan ng pagtatayo ng tore na ito at ang kasunod na pagkawasak nito ng Diyos ay pinagtatalunan sa loob ng maraming siglo. Malamang, ang pagkakaisa na kailangan sa pagtatayo ng gayong tore ay nauugnay sa isang uri ng pagsamba sa idolo dahil ang mga tao ay aktibong sumusuway sa Diyos. Dahil sila ay lubos na nagkakaisa sa kanilang paghihimagsik laban sa Diyos, sinira ng Panginoon ang kanilang pagkakaisa sa pamamagitan ng pagkalito sa kanilang mga wika (Genesis 11:7). Nagresulta ito sa Kanyang plano na naisakatuparan, nang ang mga tao sa wakas ay kumalat sa buong mundo at nasakop ito.

Kapag nagsasama-sama ang mga tao para sa layunin ng Diyos, mahal Niya ito. Pinili Niya ang mga inapo ni Abraham upang maging isang bansa para sa kanilang sarili (Genesis 12:2) at pinagsama-sama sila upang matutuhan ang Kanyang mga batas at Kanyang mga paraan (Deuteronomio 5:31–33). Iniingatan niya sila mula sa gutom sa panahon ng taggutom (Genesis 41:53–42:5) at inakay sila mula sa pagkaalipin sa Ehipto (Exodo 14:21–22). Sa pamamagitan ng natatanging grupong ito ng mga tao, isang araw ay ipapadala ng Diyos ang Kanyang Mesiyas (Isaias 9:6–7). Pinagpala sila ng Diyos nang sama-sama silang sumunod sa Kanya, at sama-samang pinarusahan Niya sila nang maghimagsik sila. Sa buong Lumang Tipan, madalas na nakikitungo ang Diyos sa mga bansa sa kabuuan at pinagpapala sila kapag ang mga tao, sa pagkakaisa, ay pinarangalan Siya (Awit 33:12; 144:15).

Ang pagkakaisa ay isa sa pinakamahalagang tema sa Bagong Tipan. Sa pinakamahabang naitala na panalangin ni Jesus, nanalangin Siya na ang Kanyang mga tagasunod ay maging isa tulad ng ikaw at Ako, Ama, ay iisa (Juan 17:21). Nakiusap si apostol Pablo sa mga simbahan sa marami sa kanyang mga sulat na pangalagaan ang pagkakaisa ng Espiritu sa pamamagitan ng bigkis ng kapayapaan (Efeso 4:3). Sinasabi sa Colosas 3:12–14, Kaya nga, bilang mga hinirang ng Diyos, banal at mahal na mahal, damtan ninyo ang inyong sarili ng kahabagan, kagandahang-loob, pagpapakumbaba, kahinahunan, at pagtitiis. Magtiis sa isa't isa at magpatawad sa isa't isa kung ang sinuman sa inyo ay may hinaing laban sa sinuman. Magpatawad gaya ng pagpapatawad sa iyo ng Panginoon. At higit sa lahat ng mga birtud na ito ay isuot ang pag-ibig, na nagbubuklod sa kanilang lahat sa perpektong pagkakaisa.

Ang kabaligtaran ng pagkakaisa ay ang hindi pagkakaunawaan at alitan, na mahigpit na hinahatulan ng Bibliya (1 Corinto 3:3; Mateo 12:25; Roma 13:13). Ang mga pagkakabaha-bahagi sa loob ng katawan ni Kristo ay huminto sa gawain ng Diyos sa pamamagitan natin at ibinaling ang ating pagtuon sa loob sa halip na sa labas sa iba. Ang simbahan ni Kristo ay binubuo ng lahat ng mananampalataya; tayo ay nabautismuhan sa Kanyang katawan at pinagkalooban sa iba't ibang paraan upang makinabang ang katawan na iyon (1 Mga Taga-Corinto 12:7–11, 13). Kapag tayo ay nagtutulungan, sa halip na ang bawat isa ay naghahanap ng kanyang sariling agenda, mas marami tayong nagagawa para sa kaharian ng Diyos. Ang pagkakaisa sa espiritu, kasama si Kristo bilang ating Ulo, ay ang ideal ng Diyos para sa Kanyang pamilya.

Gaano ito kabuti at kaaya-aya
kapag ang bayan ng Diyos ay namumuhay nang sama-sama sa pagkakaisa! ( Awit 133:1 ).Top