Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pangkukulam?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pangkukulam? SagotAng pangkukulam, ang paggamit ng mga engkanto, panghuhula, o pagsasalita sa mga espiritu, ay malinaw na hinahatulan sa Bibliya. Ang salita pangkukulam sa Banal na Kasulatan ay palaging ginagamit sa pagtukoy sa isang masama o mapanlinlang na gawain.Halimbawa, sa 2 Cronica 33:6, si Haring Manases ay hinatulan dahil sa kanyang maraming masasamang gawain, kasama na ang pangkukulam: At sinunog niya ang kanyang mga anak bilang handog sa Libis ng Anak ni Hinnom, at gumamit ng panghuhula at mga tanda at pangkukulam, at humarap sa mga daluyan at sa mga necromancer. Gumawa siya ng maraming kasamaan sa paningin ng Panginoon, na minungkahi sa kanya sa galit.

Inilista ni apostol Pablo ang pangkukulam bilang isa sa maraming makasalanang gawain na nagmamarka sa buhay ng mga hindi mananampalataya: Ngayon ang mga gawa ng laman ay maliwanag: pakikiapid, karumihan, kahalayan, idolatriya, pangkukulam, alitan, alitan . . . at mga bagay na tulad nito. Binabalaan ko kayo, gaya ng pagbabala ko sa inyo noong una, na ang mga gumagawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Dios (Galacia 5:19-21).Kapansin-pansin, ang salitang Griyego ng Bagong Tipan na isinalin na pangkukulam ay pharmakeia , na siyang pinagmulan ng ating salitang Ingles parmasya . Noong panahon ni Pablo, ang salita ay pangunahing nangangahulugan ng pakikitungo sa lason o paggamit ng droga at inilapat sa panghuhula at spell-cast dahil ang mga mangkukulam ay kadalasang gumagamit ng mga droga kasama ng kanilang mga inkantasyon at mga anting-anting upang magpahiwatig ng kapangyarihan ng okultismo.Ang mga mangkukulam ay karaniwan sa kultura ng sinaunang Ehipto (Exodo 7:11; Isaias 19:3). Nakikita rin natin ang pangkukulam sa kaharian ng Babilonia, lalo na sa pakikipag-ugnayan kay Haring Nabucodonosor (Jeremias 27:9; Daniel 2:2).Ang pangkukulam ay isang pagtatangka na lampasan ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos at sa halip ay magbigay ng kaluwalhatian kay Satanas. Walang tolerance ang Diyos sa pangkukulam. Sa Deuteronomio 18:10-12, ang pangkukulam ay nakalista sa mga makasalanang gawain ng mga bansang nakapalibot sa Israel. Tinatawag ito ng Diyos na kasuklam-suklam: Walang masusumpungan sa gitna mo. . . ang sinumang nagsasagawa ng panghuhula, o nanghuhula, o nagpapaliwanag ng mga tanda, o isang mangkukulam, o anting-anting, o isang espiritista, o isang enkanto, o sinumang sumasagot sa mga patay, sapagkat sinumang gumagawa ng mga bagay na ito ay kasuklamsuklam sa Panginoon. At dahil sa mga karumaldumal na ito ay itinataboy sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo.

Binanggit din ni Malakias ang paghatol ng Diyos sa mga nasasangkot sa pangkukulam: Kung magkagayo'y lalapit ako sa inyo para sa paghatol. Ako ay magiging isang matulin na saksi laban sa mga mangkukulam (Malakias 3:5).

Tila, ang pangkukulam ay isasagawa pa rin sa huling panahon. Ang espirituwal na Babilonya, na kumakatawan sa huwad na sistema ng relihiyon sa mga huling araw, ay linlangin ang lahat ng mga bansa sa pamamagitan ng pangkukulam (Apocalipsis 18:23) bago bumagsak ang paghuhukom.

Sinasabi ng aklat ng Apocalipsis na ang mga mangkukulam ay nasa lawa na nagniningas sa apoy at asupre, na siyang ikalawang kamatayan (Apocalipsis 21:8; tingnan din sa Apocalipsis 22:15).

Ang pangkukulam ay malinaw na kasalanan at hindi dapat maging bahagi ng pamumuhay Kristiyano. May karunungan na makalupa, hindi espirituwal, ng diyablo (Santiago 3:15), at ito ang iniaalok ng pangkukulam. Ang ating karunungan ay nagmumula sa Diyos (Santiago 3:17), hindi sa mga mapanlinlang na espiritu. Ang kapangyarihan ng Diyos ay higit na dakila kaysa sa kapangyarihan ng pangkukulam (1 Juan 4:4).Top