Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pananakit sa sarili / pagsira sa sarili / pagputol?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pananakit sa sarili / pagsira sa sarili / pagputol? SagotAng iniisip natin na pananakit sa sarili ngayon—mga pag-uugali tulad ng pagpuputol o pagsunog—sa pangkalahatan ay hindi katulad ng uri ng pagsira sa sarili na nababasa natin sa Bibliya. Karamihan sa pagsira sa sarili sa Bibliya ay nauugnay sa paganong pagsamba sa mga idolo. Ngunit nakikita natin ang mga pangyayari sa bibliya ng pananakit sa sarili na nauugnay sa pang-aapi ng demonyo, na tiyak na maaaring mangyari pa rin sa ilang sitwasyon ngayon. Anuman ang dahilan ng mga pag-uugaling nakakapinsala sa sarili ngayon, ang katotohanan sa Bibliya ay nakakatulong at may kaugnayan. Ang mga nananakit sa sarili at ang mga may kaibigan o mahal sa buhay na nakikipaglaban sa mga pag-uugaling nakakapinsala sa sarili ay makakasumpong ng katotohanan, pag-asa, at pampatibay-loob sa Salita ng Diyos.Sa Lumang Tipan, ang pagputol sa sarili ay isang karaniwang gawain sa mga huwad na relihiyon. Ang Unang Mga Hari 18:24–29 ay naglalarawan ng isang ritwal kung saan ang mga sumasamba sa huwad na diyos na si Baal ay naglaslas sa kanilang sarili ng mga espada at sibat, gaya ng kanilang nakaugalian. Dahil sa mga tradisyon ng mga pagano, gumawa ang Diyos ng batas laban sa ganitong uri ng gawain. Sinasabi ng Leviticus 19:28, 'Huwag ninyong putulin ang inyong mga katawan para sa patay o lagyan ng mga marka ng tattoo ang inyong sarili. Ako ang Panginoon.' Sa Bagong Tipan, ang pagputol sa sarili ay nauugnay sa isang taong inaalihan ng mga demonyo (Marcos 5:2–5). Ito ay katangian ng pag-uugali na dulot ng masasamang espiritu.

Ang pananakit sa sarili na karaniwang pinag-uusapan natin ngayon ay sadyang pinsala sa katawan ng isang tao bilang isang paraan upang harapin ang emosyonal na sakit, galit, o pagkabigo. Ang ilan ay naglalarawan ng pakiramdam na manhid at sinasaktan ang kanilang sarili upang hindi bababa sa maramdaman ang isang bagay. Para sa ilan, ang pisikal na sakit na dulot ng pananakit sa sarili ay gumaganap bilang isang maikling pagpapalabas ng emosyonal na sakit o iba pang emosyonal na enerhiya. Para sa iba, ang pisikal na sakit ay isang distraction mula sa emosyonal na sakit na kanilang nararamdaman. Ang ilan ay gumagamit ng pananakit sa sarili bilang isang paraan ng pagpaparusa sa kanilang sarili para sa isang pinaghihinalaang kasalanan; para sa iba, ang pinsala ay nauugnay sa pakiramdam ng kontrol sa katawan, emosyon, o mga pangyayari sa buhay. Ang ilang mga tao ay nananakit sa sarili ng ilang beses at huminto; para sa iba, ito ay nagiging pattern ng pag-uugali. Bagama't karaniwang hindi ginagawa ang pananakit sa sarili nang may layuning magpakamatay, maaaring tumaas ang tindi ng nakakapinsalang pag-uugali. Habang ang pagkilos ng pananakit sa sarili ay maaaring pansamantalang malutas ang emosyonal na pagkabalisa, ang kaginhawaan ay karaniwang panandalian. Madalas na sinusundan ng pagkakasala at kahihiyan. (www.mayoclinic.org/diseases-conditions/self-injury/symptoms-causes/syc-20350950, na-access noong 1/28/2021; at www.covingtonbh.com/disorders/self-harm/signs-symptoms/, na-access 1 /28/2021.)Maaari mong makilala ang mga pag-uugaling nakakasakit sa sarili ng isang tao sa pamamagitan ng pagpuna sa mga gasgas, pasa, paso, o hiwa sa kanyang katawan. Maaari mong makita ang patterned scars bilang katibayan ng nakaraang nakakapinsalang gawi. Maaari mo ring mapansin na nakasuot siya ng mahabang manggas o pantalon kahit mainit ang panahon. Gayundin, malamang na mapapansin mo ang mga emosyonal na palatandaan tulad ng kahirapan sa mga relasyon o pakikipag-usap tungkol sa pakiramdam na walang pag-asa o walang magawa. Ang pananakit sa sarili ay may posibilidad na mas nauugnay sa mga teenager at young adult, ngunit nangyayari ito sa lahat ng pangkat ng edad at kasarian. Ang pananakit sa sarili ay kadalasang nauugnay sa mga karamdaman tulad ng pagkabalisa, depresyon, bipolar, post-traumatic stress, borderline personality, schizophrenia, obsessive-compulsive disorder, at mga karamdaman sa pagkain. Kung sa tingin mo ay nananakit sa sarili ang isang taong kilala mo, seryosohin ang pag-uugali. Dahan-dahang kausapin sila tungkol sa iyong alalahanin at imungkahi na humingi sila ng tulong (tulad ng mula sa isang propesyonal na Kristiyanong tagapayo, tagapayo sa paaralan, o tagapagbigay ng pangangalagang medikal). Kung ang iyong anak ay nananakit sa sarili, maaari ka ring makipag-usap sa kanyang tagapayo sa paaralan, pediatrician, o iba pang tagapagbigay ng medikal. (ibid.)Maliwanag, ang pananakit sa sarili ay hindi isang malusog na mekanismo sa pagharap at hindi ito kagustuhan ng Diyos para sa mga tao. Ang pananakit sa sarili ay hindi at hindi lulutasin ang mga pinagbabatayan na isyu na nag-uudyok sa pag-uugali. Kaya, ano ang makakatulong?Una, hindi ito isang paglalakbay para maglakad nang mag-isa. Mahalaga para sa mga taong nakikibahagi sa mga pag-uugaling nakakapinsala sa sarili na humingi ng tulong (halimbawa, mula sa isang Kristiyanong tagapayo). Bagama't nakakatakot, makakatulong din para sa nagdurusa na magtiwala sa isang pinagkakatiwalaang kaibigan o tagapagturo na maaaring humimok at tumulong sa pagpapagaling. Kung ang iyong anak ay nahihirapan sa pananakit sa sarili, ikaw, bilang magulang, ay maaaring mangailangan din ng ilang suporta sa paglalakbay. Subukang huwag kunin nang personal ang pakikibaka ng iyong anak. Palawakin ang habag at awa bago ang galit at pagkabigo. Huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa mga pinagkakatiwalaang kaibigan, o kahit isang tagapayo, na makapagpapatibay sa iyo habang sinusuportahan mo ang iyong anak.

Susunod, mahalagang kilalanin kung ano ang nag-uudyok sa pag-uugali upang ang katotohanan ng Salita ng Diyos ay maipahayag sa sitwasyon. Ang pananakit sa sarili ay kadalasang sintomas ng hindi sapat na pagharap sa mga emosyon ng isang tao o ang resulta ng nakaraang pang-aabuso o trauma. Maaaring ito rin ay sintomas ng espirituwal na pang-aapi. Ang Diyos ay higit sa sapat na sapat para sa ating mga damdamin. Nakikita at naiintindihan Niya ang ating sakit. Ang pagsasaayos ng ating isipan sa katotohanan kung sino ang Diyos at ang paraan ng Kanyang pagtingin sa atin ay tumutulong sa atin na maglakbay sa buhay sa isang makasalanang mundo. Malaki rin ang Diyos para palayain tayo sa anumang espirituwal na pang-aapi. Sa katunayan, Siya lamang ang makakagawa nito, kaya ang pagbaling sa Kanya ang pinakamahalaga.

Ang pinakamalaking hakbang ng pagpapagaling ay ang magtiwala kay Jesucristo bilang iyong Tagapagligtas kung hindi mo pa ito nagagawa. Sa ating sarili, tayo ay hiwalay sa Diyos at walang pag-asa. Ngunit naglaan ang Diyos ng paraan para magkaroon tayo ng kaugnayan sa Kanya—si Jesucristo (Juan 3:16–18). Si Hesus ay ganap na Diyos at ganap na tao. Namuhay siya ng isang perpektong buhay. Namatay Siya sa krus upang bayaran ang halaga ng ating mga kasalanan. Pagkatapos ay nabuhay Siyang muli, pinatutunayan na Siya nga ang Kanyang sinasabi at ang Kanyang sakripisyo ay sapat na kabayaran para sa atin (1 Mga Taga-Corinto 15:3–7; Filipos 2:5–11). Kapag naglagay tayo ng ating pananampalataya sa Kanya, tayo ay nagiging anak ng Diyos (Juan 1:12–13). Ang lahat ng mga bagay na ating nagawa na laban sa Diyos ay pinatawad (Efeso 1:3–10). Hindi lamang iyan, ngunit binigyan tayo ng Banal na Espiritu upang mabuhay sa loob natin (Mga Taga-Efeso 1:13–14). Inaanyayahan tayo ng Diyos sa relasyon sa Kanya. Sa Kanya ang ating buhay ay may kahulugan at layunin. Tinitiis pa rin natin ang mga paghihirap ng mundong ito, ngunit alam natin na balang araw ay gagawing bago ng Diyos ang mundo (Juan 16:33; Santiago 1:2–4; 1 Pedro 1:6–9; Apocalipsis 21–22). May pag-asa tayong makakasama natin Siya sa buong kawalang-hanggan. Alam din natin na Siya ay kasama natin sa bawat araw ng ating buhay (Juan 14:15–21, 26–27; 16:12–15; Mateo 28:20). Hindi tayo nag-iisa!

Maging ang mga taong nakakakilala kay Jesus bilang Tagapagligtas ay nahihirapan sa mahihirap na emosyon at negatibong paraan ng pakikitungo sa kanila, tulad ng pananakit sa sarili. Ngunit hindi natin kailangang ikahiya. Nakikita ng Diyos ang sakit, at matutulungan Niya tayo. Kailangan nating ipaalala sa ating sarili kung sino ang Diyos at kung sino tayo sa Kanya. Malalaman natin kung sino ang Diyos at kung ano ang sinasabi Niya tungkol sa atin sa pamamagitan ng pagbabasa ng Kanyang Salita. Halimbawa, tingnan ang Genesis 1:1, Genesis 16:13, Exodo 3:14, Awit 103, Awit 136, Awit 139, Hebreo 13:5–6, 8, Isaias 40, Santiago 1:16–17, 1 Juan 4 :8–10, at Apocalipsis 4. Ipinapakita rin sa atin ng Bibliya kung paano natin maibubuhos ang ating damdamin sa Diyos. Maaari nating dalhin ang ating sakit sa Kanya sa panalangin. Tingnan ang Awit 42, Awit 46, Awit 62, ang aklat ng Job, ang aklat ng Panaghoy, 1 Hari 19, Habakkuk 3, Lucas 11:9–13, Hebreo 4:14–16, at 1 Pedro 5:7, halimbawa. . Binibigyan din tayo ng Diyos ng pamilya ng mga mananampalataya upang pasiglahin tayo at lumakad kasama natin (Galacia 6:2, 9–10; Hebreo 10:19–25; Roma 12:15; Santiago 5:13–16; Juan 13:34–35 ). Kaya abutin ang mga kapananampalataya para sa suporta.

Mahalaga rin ang paghahanap ng mga praktikal na paraan upang ihinto ang pakikisangkot sa nakakapinsalang pag-uugali. Ang mga bagay tulad ng pagdarasal, pag-journal, paggawa ng mga likhang sining, paglalakad, pagtawag sa isang kaibigan, pagligo, o simpleng pagpayag sa sarili na umiyak ay maaaring maging kapaki-pakinabang na mga gawaing kapalit kapag lumitaw ang pagnanasang saktan ang sarili. Matutulungan ka ng isang tagapayo na makabuo ng isang magandang plano upang makatulong na pigilan ang mga nakakapinsalang gawi habang tinutulungan ka rin na matuto ng mas mahusay na mga mekanismo sa pagharap para sa emosyonal na stress.

Ang pananakit sa sarili ay isang seryosong isyu, ngunit hindi ito malulutas. Ang pagpapagaling at paggaling ay posible sa Diyos kasama ng suporta ng mga mahal sa buhay, mga medikal na propesyonal, at mga pinagkakatiwalaang espirituwal na tagapayo.

Top