Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagdaig sa kalungkutan?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagdaig sa kalungkutan? SagotAng kalungkutan ay isang damdaming karaniwan sa karanasan ng tao, at nasasaksihan natin ang proseso ng kalungkutan sa buong biblikal na salaysay. Maraming tauhan sa Bibliya ang nakaranas ng matinding pagkawala at kalungkutan, kabilang sina Job, Naomi, Hannah, at David. Maging si Hesus ay nagdalamhati (Juan 11:35; Mateo 23:37-39). Pagkamatay ni Lazarus, pumunta si Jesus sa nayon ng Betania, kung saan inilibing si Lazarus. Nang makita ni Jesus si Marta at ang iba pang nagdadalamhati na umiiyak, Siya rin ay umiyak. Naantig siya sa kanilang kalungkutan at gayundin sa katotohanan ng pagkamatay ni Lazarus. Ang kamangha-mangha ay, kahit alam ni Jesus na bubuhayin Niya si Lazarus mula sa mga patay, pinili Niyang makibahagi sa kalungkutan ng sitwasyon. Tunay na si Jesus ay isang mataas na saserdote na maaaring dumamay sa ating mga kahinaan (Hebreo 4:15).Ang isang hakbang sa pagtagumpayan ng kalungkutan ay ang pagkakaroon ng tamang pananaw dito. Una, kinikilala namin na ang kalungkutan ay isang natural na tugon sa sakit at pagkawala. Walang masama sa pagdadalamhati. Pangalawa, alam natin na ang mga oras ng kalungkutan ay may layunin. Ang Ecclesiastes 7:2 ay nagsasabi, Mas mabuti ang pumunta sa bahay ng pagdadalamhati kaysa pumunta sa bahay ng piging, sapagkat ito ang wakas ng lahat ng sangkatauhan, at ang buhay ay magsasapuso. Ang talatang ito ay nagpapahiwatig na ang kalungkutan ay maaaring maging mabuti dahil ito ay makapagpapa-refresh ng ating pananaw sa buhay. Pangatlo, naaalala natin na ang damdamin ng kalungkutan ay pansamantala. Ang pag-iyak ay maaaring manatili sa isang gabi, ngunit ang kagalakan ay dumarating sa umaga (Awit 30:5). May katapusan ang pagluluksa. Ang kalungkutan ay may layunin, ngunit mayroon din itong limitasyon.

Sa lahat ng ito, tapat ang Diyos. Maraming Kasulatan ang nagpapaalala sa atin ng katapatan ng Diyos sa panahon ng pagdadalamhati. Siya ay kasama natin maging sa libis ng lilim ng kamatayan (Awit 23:4). Nang malungkot si David, nanalangin siya nito sa Awit 56:8: Iyong binilang ang aking mga paghagis; ilagay mo ang luha ko sa iyong bote. Wala ba sila sa iyong libro? (ESV). Ang makabagbag-damdaming imahe ng Diyos na sumasalo sa ating mga luha ay puno ng kahulugan. Nakikita niya ang ating kalungkutan at hindi niya ito hinahamak. Tulad ni Hesus na pumasok sa dalamhati ng mga nagdadalamhati sa Betania, ang Diyos ay pumapasok sa ating dalamhati. Kasabay nito, tinitiyak Niya sa atin na hindi mawawala ang lahat. Ang Awit 46:10 ay nagpapaalala sa atin na manahimik at magpahinga sa kaalaman na Siya ay Diyos. Siya ang ating kanlungan (Awit 91:1-2). Ginagawa Niya ang lahat ng bagay nang sama-sama para sa ikabubuti ng Kanyang mga tinawag (Roma 8:28).Isang mahalagang bahagi ng pagdaig sa kalungkutan ay ang pagpapahayag nito sa Diyos. Ang Mga Awit ay naglalaman ng maraming halimbawa ng pagbuhos ng puso ng isang tao sa Diyos. Kapansin-pansin, hindi nagtatapos ang salmista kung saan siya nagsimula. Maaaring simulan niya ang isang salmo sa mga pagpapahayag ng pagdadalamhati, ngunit, halos palaging, tatapusin niya ito ng papuri (Awit 13; Awit 23:4; Awit 30:11-12; Awit 56). Naiintindihan tayo ng Diyos (Awit 139:2). Kapag nakipag-usap tayo sa Kanya, nabubuksan natin ang ating isipan sa katotohanang mahal Niya tayo, na Siya ay tapat, na Siya ang may kontrol, at na alam Niya kung paano Niya ito gagawin para sa ating ikabubuti.Ang isa pang mahalagang hakbang sa pagtagumpayan ng kalungkutan ay ang ibahagi ito sa iba. Ang katawan ni Kristo ay idinisenyo upang pagaanin ang mga pasanin ng mga indibidwal na miyembro nito (Galacia 6:2), at ang mga kapwa mananampalataya ay may kakayahang magluksa kasama ng mga nagdadalamhati (Roma 12:15). Kadalasan, ang nagdadalamhati ay may posibilidad na umiwas sa iba, na nagdaragdag ng damdamin ng paghihiwalay at paghihirap. Mas malusog na humingi ng pagpapayo, at ang mga setting ng grupo ay maaaring maging napakahalaga. Ang mga grupo ay nag-aalok ng pakikinig at nakakatulong na panghihikayat, pakikipagkaibigan, at patnubay sa pagtatrabaho sa kalungkutan. Kapag ibinabahagi natin ang ating mga kuwento sa Diyos at sa iba, nababawasan ang ating kalungkutan.Nakalulungkot, ang kalungkutan ay bahagi ng karanasan ng tao. Ang pagkawala ay bahagi ng buhay, at ang kalungkutan ay isang natural na tugon sa pagkawala. Ngunit mayroon tayong pag-asa kay Kristo, at alam natin na Siya ay sapat na malakas upang pasanin ang ating mga pasanin (Mateo 11:30). Maaari nating ibigay ang ating pananakit sa Kanya dahil nagmamalasakit Siya sa atin (1 Pedro 5:7). Makakahanap tayo ng kaaliwan sa Banal na Espiritu, ang ating Mang-aaliw at Paraclete (Juan 14:16). Sa kalungkutan, ibinibigay natin ang ating mga pasanin sa Kanya, umaasa sa komunidad ng simbahan, sumasaliksik sa katotohanan ng Salita, at sa huli ay nakararanas ng pag-asa (Hebreo 6:19-20).Top