Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa isang midlife crisis?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa isang midlife crisis? SagotAng midlife crisis ay karaniwang nakikita bilang yugto ng panahon, sa isang lugar sa pagitan ng 35 at 60 taong gulang, kapag ang isang tao ay dumaan sa isang uri ng pagbagsak, isang depress na estado kung saan siya ay nagsimulang muling suriin ang kanyang direksyon at layunin sa buhay . Ang bawat isa ay magkakaiba, siyempre, at ang mga personal na reaksyon sa isang midlife crisis ay maaaring mag-iba nang malaki. Ang ilang mga tao sa midlife crisis ay naghahangad na mabawi ang kanilang kabataan at sa gayon ay nagpapatuloy sa paggastos, kumilos nang malandi, o naghahanap ng pakikipagsapalaran. Ang iba sa loob ay nag-aalala tungkol sa hindi naabot na mga layunin, ang kawalan ng silbi ng buhay, o ang kawalan ng laman ng kanilang mga relasyon. Hindi direktang tinutugunan ng Bibliya ang isyu ng midlife crisis, dahil ang kababalaghan ay talagang sinaliksik lamang mula noong 1970s, at ang termino krisis sa kalagitnaan ng buhay ay medyo kamakailang coinage.Ang isang bagay na katulad ng midlife crisis ay maaaring inilarawan sa aklat ng Eclesiastes, na nagdedetalye ng kahungkagan ng isang buhay na namumuhay nang hiwalay sa Diyos. Kahit na matapos ang mga taon ng trabaho at pagtatambak ng mga nagawa, ang Mangangaral ay nawalan ng pag-asa na makahanap ng anumang pangmatagalang halaga:


Ang aking puso ay natuwa sa lahat ng aking pagpapagal,


at ito ang gantimpala sa lahat ng aking pagpapagal.
Ngunit nang suriin ko ang lahat ng ginawa ng aking mga kamay


at kung ano ang pinaghirapan kong makamit,


ang lahat ay walang kabuluhan, isang paghahabol sa hangin;
walang natamo sa ilalim ng araw (Eclesiastes 2:10–11).Maaari nating ituro ang hindi bababa sa tatlong biblikal na dahilan kung bakit ang isang tao ay maaaring makaranas ng isang bagay tulad ng isang midlife crisis. Una, tayo ay nabubuhay sa isang makasalanang mundo kung saan lahat tayo ay nagkakasala at wala ni isa sa atin ang ganap na namumuhay ayon sa ating potensyal, kaya lahat tayo ay nahihirapan sa mga damdamin ng panghihinayang at pagkabigo. Ang mga damdaming ito ay natural na lumalakas habang tayo ay tumatanda: habang ang ating mortalidad ay nagiging mas maliwanag, napagtanto natin na tayo ay nauubusan na ng oras at ang ating mga nakaraang kabiguan ay malamang na nagiging mas permanente. Ang Mangangaral ay nagsabi na ang mga araw ng kabagabagan ay dumarating at ang mga taon ay dumarating na kung saan sasabihin mo, ‘Wala akong kaluguran sa kanila’ (Eclesiastes 12:1).

Ang pangalawang dahilan kung bakit ang isang tao ay maaaring humarap sa isang midlife crisis ay dahil siya ay sumasailalim sa espirituwal na pakikidigma. Ang pinakahuling account ng isang midlife crisis ay ang kay Job. Nawala ng makadiyos na taong ito ang lahat ng mayroon siya dahil sa mga pag-atake ni Satanas sa kanyang buhay. Pagkatapos, ibinalik ng Diyos kay Job ang nawala sa kanya at pinagpala siya sa hindi pag-aalinlangan sa kanyang pananampalataya sa panahon ng pagsalakay (Job 42:12–17). Bagama't ang espirituwal na pakikidigma ay maaaring mangyari anumang oras sa ating buhay, hindi lamang sa kalagitnaan ng buhay, ito ay tiyak na maaaring magkaroon ng mahalagang papel sa tinatawag natin ngayon na isang midlife crisis.

Ang pangatlong malamang na dahilan kung bakit nakakaranas tayo ng midlife crisis ay ang pagiging makasarili. Tayo ay likas na makasarili na mga nilalang (Roma 8:5), at kapag ginugugol natin ang unang kalahati ng buhay sa paghabol sa kayamanan o prestihiyo o damdamin ng kaligayahan, kung gayon tayo ay tiyak na mabibigo sa kalagitnaan ng buhay. Maaaring nakakuha tayo ng pera, tumaas sa ranggo, at nasiyahan sa maraming bagay, ngunit sa anong gastos? Kung sa 45 taong gulang ang ating mga relasyon ay magulo, ang ating trabaho ay nasa panganib, at ang stress ay pumapatay sa atin, kung gayon tayo ay hinog na para sa depresyon na kadalasang kasama ng isang midlife crisis.

Ano ang dapat gawin ng isang Kristiyano kung siya ay nakakaranas ng midlife crisis? Narito ang ilang mungkahi:

– Isapuso mo na ang bawat yugto ng buhay, kabilang ang midlife, ay inorden ng Diyos at bahagi ng Kanyang magandang plano para sa atin. Ang kaluwalhatian ng mga binata ay ang kanilang kalakasan, ang uban ang karilagan ng matanda (Kawikaan 20:29).

– Matanto na alam ng Diyos ang lahat tungkol sa nakaraan at magagamit Niya tayo para sa Kanyang kaluwalhatian sa kabila ng ating mga nakaraang kasalanan at kabiguan. Patuloy na maglingkod sa Panginoon at makatagpo ng kagalakan sa Kanya.

– Magpasiya na tularan ang pananaw ni Pablo sa hinaharap: Kinalimutan ang nasa likuran at pinipilit ang nasa unahan, nagpapatuloy ako patungo sa layunin upang matamo ang gantimpala na kung saan tinawag ako ng Diyos sa langit kay Kristo Jesus. Lahat tayo, kung gayon, na may-gulang ay dapat magkaroon ng ganoong pananaw sa mga bagay (Filipos 3:13–15).

– Kung nakakaranas ng ilang partikular na sintomas ng midlife crisis tulad ng talamak na pagkapagod, pagkabalisa, pananakit ng ulo, o pagkabalisa, magpatingin sa medikal na doktor.

– Sa kagandahang-loob ng Diyos, magtiyaga sa pagsubok: Mga kapatid, isiping wagas na kagalakan, kapag dumaranas kayo ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiyaga. Hayaang tapusin ng pagtitiyaga ang gawain nito upang kayo ay maging ganap at ganap, na walang anumang pagkukulang (Santiago 1:2–4).

Sinabi ng manunulat na si Donald Richie, Ang krisis sa kalagitnaan ng buhay ay nagsisimula minsan sa iyong 40s, kapag tiningnan mo ang iyong buhay at iniisip, 'Ito lang ba?' At nagtatapos ito pagkalipas ng mga 10 taon, kapag tiningnan mo muli ang iyong buhay at naisip mo, 'Sa totoo lang, ito ay medyo maganda' (sinipi ni Jonathan Rauch sa The Real Roots of Midlife Crisis, Ang Atlantiko , Disyembre 2014). Para sa mananampalataya kay Jesucristo, ang midlife ay isa pang hakbang sa plano ng Diyos at maaaring tanggapin para sa pananaw, karunungan, at mga pagkakataon para sa paglilingkod na kaakibat ng pagtanda.Top