Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa taggutom sa Bibliya?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa taggutom? SagotSa maraming bahagi ng mundo ngayon, ang mga supply chain ng pagkain ay isang nahuling pag-iisip. Ngunit, sa buong Kasulatan, ang taggutom ay hindi pangkaraniwang pangyayari. Bagaman iba-iba ang pisikal na mga sanhi ng taggutom, ipinahihiwatig ng Bibliya na ang Diyos ang may kontrol, kahit na sa panahon ng kakapusan. Ang hangarin ng Diyos sa pagdadala ng taggutom sa Israel ay upang makuha ang atensyon ng Kanyang bayan sa isang tiyak na paraan—sa pamamagitan ng kanilang mga tiyan.Hindi lahat ng taggutom ay resulta ng direktang paghatol ng Diyos. Nabubuhay tayo sa isang mundo na isinumpa bilang resulta ng kasalanan, at ang lupa ay hindi namumunga tulad ng nangyari bago ang pagbagsak ng tao. Sinasabi sa atin ng Genesis 3:17–19 na hindi lamang isinumpa ang sangkatauhan, kundi pati na rin ang buong sangnilikha. Sa iba't ibang panahon ng taggutom, ang mga tao ay nahaharap sa pagkakataong bumaling sa tunay na Diyos at Maylalang ng lahat. Ang panahon ni Jose sa Ehipto ay nagbigay-daan sa kanya na pamahalaan ang bansa sa panahon ng hindi kapani-paniwalang kasaganaan at matinding taggutom (Genesis 41:25–31). Malinaw na ang Diyos ay may ganap na kapangyarihan sa taggutom na ito (talata 28), ngunit hindi ito inilarawan bilang isang direktang paghatol dahil ang taggutom ay naging matindi sa maraming bansa (talata 57).

Maraming mga halimbawa ng taggutom na katulad noong panahon ni Joseph na hindi ibinigay bilang anumang tiyak na paghatol. Gayunpaman, mayroong maraming taggutom na iyon ay ginamit bilang paghatol upang ipakita ang tindi ng kasalanan ng mga tao at dalhin sila sa pagsisisi. Habang binibigyan ni Moises ang mga Israelita ng ilang huling tagubilin mula sa Diyos, binanggit niya ang mga pagpapala at sumpa ng alinman sa pagsunod o pagtanggi sa Panginoon. Kung pinili nilang suwayin ang mga utos ng Diyos at sumunod sa mga diyus-diyosan, ang galit ng Panginoon ay mag-aapoy laban sa iyo, at kaniyang isasara ang langit upang hindi umulan at ang lupa ay hindi magbunga, at ikaw ay malapit nang mamatay sa mabuting lupain. ibinibigay sa iyo ng Panginoon (Deuteronomio 11:17).Noong panahon ni Haring Ahab, matindi ang taggutom sa Samaria (1 Hari 18:2). Hindi nagkataon lang na dati nang nagtayo si Ahab ng altar para kay Baal sa templo ni Baal na itinayo niya sa Samaria. Gumawa rin si Ahab ng poste ni Ashera (1 Mga Hari 16:32–33). Ang Diyos ay malinaw sa kautusan: kung ang Israel ay maglingkod sa mga huwad na diyos, magkakaroon ng taggutom sa lupain. Si Ahab ay yumukod sa mga huwad na diyos, at pinatigil ng Diyos ang ulan. Ang taggutom sa panahon ng paghahari nina Ahab at Jezebel ay hindi dapat nakakagulat sa sinuman.Sa ilalim ng mga tuntunin ng Lumang Tipan, ang mga taong nagsisikap na mamuhay nang wala ang Diyos ay kadalasang nagising sa kanilang tunay na pangangailangan sa pamamagitan ng pagdanas ng taggutom. Ang kawalan ng sapat na pagkain ay may paraan upang makuha ang ating atensyon, gaya ng alam na alam ng Diyos: Siya ay nagpakumbaba sa iyo, na nagpagutom sa iyo at pagkatapos ay pinakain ka ng manna, na hindi mo nalalaman o ng iyong mga ninuno, upang ituro sa iyo na hindi nabubuhay ang tao. tinapay lamang ngunit sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Panginoon (Deuteronomio 8:3).Ang mas masahol pa sa taggutom sa pisikal na pagkain ay isang taggutom sa espirituwal na pagkain. Dahil tinanggihan ng Israel ang mga propeta, nangako ang Diyos ng matinding paghatol: 'Darating ang mga araw,' sabi ng Soberanong Panginoon, 'na magpapadala ako ng taggutom sa buong lupain—hindi kagutom sa pagkain o uhaw sa tubig, kundi taggutom ng pakikinig sa mga salita ng Panginoon' (Amos 8:11). Napakalungkot na magbingi-bingihan sa Diyos at mabigyan ng kung ano ang gusto natin—katahimikan mula sa Diyos!

Sa Kanyang kabutihan, ipinadala ng Diyos ang Kanyang Anak sa lupa. Si Hesus ang Tinapay ng Buhay na bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa mundo (Juan 6:33). Ipinangako sa atin ni Jesus na, sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya, hindi na tayo muling makakaranas ng espirituwal na taggutom: Ang sinumang lalapit sa akin ay hindi magugutom (talata 35). Higit na mabuti kaysa manna ng Lumang Tipan, si Hesus ay nagbibigay ng buhay magpakailanman: Ako ang tinapay ng buhay. Ang iyong mga ninuno ay kumain ng manna sa ilang, ngunit sila ay namatay. Ngunit narito ang tinapay na bumaba mula sa langit, na maaaring kainin ng sinuman at hindi mamatay. Ako ang tinapay na buhay na bumaba mula sa langit. Ang sinumang kumain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman (mga talata 48–51). Kay Kristo, walang espirituwal na taggutom; sa halip, mayroon tayong tunay na kapistahan ng kabutihan ng Diyos. Balang araw ang sumpa sa lupa ay aalisin din, at ang bagong lupa ay hindi kailanman makakakita ng anumang uri ng taggutom (Apocalipsis 22:3).Top