Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa diskriminasyon?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa diskriminasyon? SagotAng diskriminasyon mismo ay ang neutral na pagkilos ng pagdama ng mga pagkakaiba. Ang isang mahilig sa musika, halimbawa, na kinikilala ang impluwensya ni Chopin sa mga études ng Debussy ay maaaring sabihing may namumukod-tanging tainga; ibig sabihin, ang mahilig sa musika ay isang taong may pinong pang-unawa. Sa karamihan ng mga konteksto, gayunpaman, diskriminasyon ay isang negatibong termino na tumutukoy sa kaugalian ng hindi patas na pagtrato sa isang tao o grupo ng mga tao na naiiba sa ibang tao o grupo ng mga tao, at ito ang kahulugan na itatalaga namin sa salita sa artikulong ito. Ang diskriminasyon ay maaaring batay sa mga kapansanan, lahi, etnisidad, katalinuhan, o anumang bilang ng mga kadahilanan na nagpapaiba sa mga tao.Ang diskriminasyon ay hindi katulad ng discernment. Ang discernment ay wastong diskriminasyon batay sa katotohanan at katotohanan. Halimbawa, maaaring hindi piliin ng discernment na kumuha ng isang tao dahil nahuli siya ng labinlimang minuto para sa isang panayam na amoy alak. Tamang tinatasa ng discernment ang taong iyon bilang isang hindi angkop na kandidato para sa isang responsableng trabaho. Ang diskriminasyon, sa kabilang banda, ay maaaring piliin na huwag kumuha ng isang tao dahil lamang sa ibang lahi o hindi nagsuot ng mamahaling damit sa interbyu. Maling hinuhusgahan ng diskriminasyon ang isang tao batay lamang sa mga panlabas na salik o personal na kagustuhan.

Isa sa mga unang problemang bumangon sa unang iglesya ay dahil sa diskriminasyon: Ngunit habang ang mga mananampalataya ay mabilis na dumami, may mga dagundong ng kawalang-kasiyahan. Ang mga mananampalataya na nagsasalita ng Griyego ay nagreklamo tungkol sa mga mananampalataya na nagsasalita ng Hebreo, na sinasabi na ang kanilang mga balo ay itinatangi sa araw-araw na pamamahagi ng pagkain (Mga Gawa 6:1, NLT). Ang simbahan sa Jerusalem ay multi-ethnic, at ang ilang pagkiling sa lahi ay pumasok sa kanilang mga gawi at nagdulot ng kaguluhan. Ang pag-aaway na ito ay humila sa mga apostol palayo sa pagtuturo at pangangaral, kaya't ang simbahan ay naghalal ng mga unang diakono upang harapin ang problema at siguraduhing walang sinuman ang nadidiskrimina (Mga Gawa 6:2–3).Ang diskriminasyon ay isa ring problema para sa mga unang Judiong mananampalataya kay Hesus. Dahil ang Mesiyas ng Diyos ay dumating sa pamamagitan ng linya ni David at sa mga Hudyo muna (Roma 1:16), ipinapalagay nila na Siya lamang ang kanilang Mesiyas. Bumangon noon ang hindi pagkakasundo nang idinagdag ang mga Gentil sa simbahan. Nais malaman ng ilang pinunong Hudyo kung paano dapat maging Judio ang mga mananampalatayang Hentil (Mga Gawa 14:27; 15:5). Maraming mga Hudyo ang hindi makapaniwala na ang pananampalataya lamang sa kanilang Mesiyas ay sapat na upang bigyang-katwiran ang mga Gentil tulad ng ginawa nito sa kanila. Tiyak na dapat gawin ng mga Gentil isang bagay Mga Hudyo, tulad ng pangingilin ng Sabbath o pagpapatuli, upang maligtas (tingnan sa Mga Gawa 15:1 at Mga Taga Galacia 5:1–12). Ang pagsalungat na ito ng mga kultura, kasama ang mga teolohikong implikasyon nito, ay nangangailangan ng Jerusalem Council (Mga Gawa 15:2–35). Ang modernong simbahan ay madalas na nakikipagbuno sa mga katulad na problema. Ang mga Kristiyano ay maaaring magpakita ng diskriminasyon laban sa ilang grupo ng mga tao o pamumuhay, hindi sigurado kung ang parehong pananampalataya na nagligtas sa atin ay sapat na upang iligtas din ang mga taong iyon (Efeso 2:8–9).Walang tao ang ganap na malaya sa pagtatangi o diskriminasyon. Bahagi ng ating pagiging makasarili ang mas gusto ang mga katulad natin, anuman ang kumakatawan sa atin. Ang mga lahi ay madalas na nagtitipon sa kanilang sariling mga kapitbahayan at simbahan, na mas pinipili ang kanilang paraan ng paggawa ng mga bagay kaysa sa iba pang mga lahi o nasyonalidad. Maayos ang mga kagustuhan hangga't hindi ito mauuwi sa legalistikong diskriminasyon laban sa mga mananampalataya na naiiba sa mga hindi mahahalagang aspeto ng pananampalataya . Nang hindi namamalayan, lahat tayo ay maaaring magkasala ng diskriminasyon. Ang mga legalista ay may diskriminasyon laban sa mga hinatulan nila bilang mga rebelde, habang ang mga rebelde ay nagtatangi laban sa mga tradisyonalista. Ang layunin ay dapat na hindi sumang-ayon nang walang diskriminasyon.Malalampasan natin ang hilig natin sa diskriminasyon sa pamamagitan ng pagtulad sa ugali ni Jesus sa mapagpakumbabang paglilingkod (Mateo 20:28). Hinugasan niya ang mga paa ni Hudas, alam niyang si Judas ay isang taksil (Juan 13:27). Naglingkod siya sa mga rehiyon ng Gentil at sa Samaria (Marcos 7:24, 31; Juan 4:4). Sa halip na mag-udyok ng diskriminasyon sa pagitan natin at nila, ang pagdating ni Jesus sa lupa ay sinira ang mga hadlang na naghihiwalay sa mga tao: Siya mismo ang ating kapayapaan, na ginawang isa ang dalawang grupo at winasak ang hadlang, ang pader na naghihiwalay ng poot (Efeso 2: 14). Magagawa natin ang pagtuturo sa Filipos 2:3, na nagsasabing, Huwag gumawa ng anuman dahil sa makasariling ambisyon o walang kabuluhang kapalaluan. Sa halip, sa pagpapakumbaba ay pinahahalagahan ang iba kaysa sa iyong sarili.

Ginawa ng Diyos na iisa ang lahat ng nagtitiwala kay Jesu-Kristo bilang Panginoon at Tagapagligtas. Mga Hudyo at mga Griego, mayaman at mahirap, bawat bansa, at bawat etnisidad—binuo ni Jesus ang Kanyang simbahan mula sa lahat ng grupo (Galacia 3:28; Apocalipsis 5:9). Dapat ay walang diskriminasyon sa loob ng Katawan ni Kristo dahil walang diskriminasyon sa Diyos (Mga Gawa 10:34).Top