Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa corporal punishment gaya ng ginagawa ng mga gobyerno?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa corporal punishment gaya ng ginagawa ng mga gobyerno?

Ang corporal punishment ay isang legal na anyo ng pisikal na disiplina na ipinapataw sa isang nagkasala bilang kabayaran para sa isang pagkakasala. Ang corporal punishment ay ginamit bilang isang anyo ng disiplina ng mga pamahalaan sa loob ng maraming siglo, ngunit ang pagiging epektibo nito bilang isang pagpigil sa krimen ay lalong kinukuwestiyon nitong mga nakaraang taon. Hindi espesipikong tinutukoy ng Bibliya ang isyu ng corporal punishment, ngunit nagbibigay ito ng ilang patnubay kung paano haharapin ang mga nagkasala. Sa pangkalahatan, itinataguyod ng Bibliya ang isang sistema ng hustisya na nakabatay sa rehabilitasyon at pagpapanumbalik, sa halip na paghihiganti. Ang alituntuning ito ay inilalarawan sa kuwento ng alibughang anak, na tinanggap pabalik ng kanyang ama pagkatapos niyang magsisi at umuwi (Lucas 15:11–32). Ang ama sa kuwentong ito ay kumakatawan sa Diyos, na laging handang magpatawad at magpanumbalik sa mga tumalikod sa kanilang makasalanang lakad. Nalalapat din ang prinsipyong ito sa mga pamahalaan at sa kanilang paggamit ng corporal punishment. Kung ang layunin ng gobyerno ay i-rehabilitate at ibalik ang mga nagkasala, malamang na hindi produktibo ang corporal punishment.

Sagot

May tatlong anyo ng corporal punishment (pisikal na masakit na pagwawasto): na pinangangasiwaan ng mga magulang, corporal punishment na inilapat ng sistema ng paaralan, at judicial corporal punishment na pinangangasiwaan sa loob ng sistema ng bilangguan o itinuro ng utos ng hukuman. Maaaring kabilang sa gayong hudisyal na parusang pang-korporal ang paghagupit, gaya ng natanggap kina Pablo at Silas sa Filipos (Mga Gawa 16:23); pagpalo ng pamalo, na binanggit sa Kawikaan 29:15; at pamalo, tulad ng ginagawa sa Singapore. Ang Bibliya ay hindi nagtataguyod o nagbabawal sa isang gobyerno na gumamit ng corporal punishment, ngunit mayroon itong sinasabi tungkol sa ating saloobin sa batas at kaayusan sa pangkalahatan.Tungkol sa ating hudisyal na sistema at sa mga parusang ibinibigay nito, pinapayuhan ng Bibliya ang mga mananampalataya na maging masunurin sa mga batas ng pamahalaan (Roma 13:1–7). Dapat isuko ng bawat isa ang kanyang sarili sa mga namamahalang awtoridad, sapagkat walang awtoridad maliban sa itinatag ng Diyos. Ang mga awtoridad na umiiral ay itinatag ng Diyos. Dahil dito, siya na naghimagsik laban sa awtoridad ay nagrerebelde laban sa kung ano ang itinatag ng Diyos, at ang mga gumagawa nito ay magdadala ng kahatulan sa kanilang sarili (Mga Taga Roma 13:1–2; tingnan din sa 1 Pedro 2:13–14). Ang utos na ito ay hindi lamang nangangahulugan na sinusunod natin ang mga batas na itinakda ng ating awtoridad na namamahala, ngunit nahaharap din tayo sa mga kahihinatnan ng pagsuway sa mga batas nito.Samakatuwid, ang mabuting pagkamamamayan ay nangangailangan ng pagsunod sa mga batas ng hudisyal at pagpapailalim sa parusang ibinibigay nito. Sapagka't ang mga pinuno ay walang takot sa mga gumagawa ng tama, kundi sa mga gumagawa ng mali. Nais mo bang maging malaya sa takot sa may awtoridad? Pagkatapos ay gawin mo kung ano ang tama at pupurihin ka niya. Sapagkat siya ay lingkod ng Diyos upang gumawa ng mabuti sa iyo. Ngunit kung gumawa ka ng mali, matakot ka, sapagkat hindi siya nagdadala ng tabak nang walang kabuluhan. Siya ay lingkod ng Diyos, isang ahente ng poot upang parusahan ang nagkasala. Samakatuwid, kailangang magpasakop sa mga awtoridad, hindi lamang dahil sa posibleng parusa kundi dahil din sa konsensiya (Roma 13:3-5).

Hindi ito nangangahulugan na ang corporal punishment na pinangangasiwaan ng isang gobyerno ay palaging naaangkop. May mga malinaw na pang-aabuso sa karapatang pantao at mga panahon kung kailan ang corporal punishment ay katumbas ng tortyur. Sa kaso nina Paul at Silas, ang pagtrato sa kanila sa Filipos ay tiyak na lumampas sa moral na linya. Sa ganitong mga kaso, ang mga mananampalataya ay dapat magsikap na baguhin ang batas at baguhin ang anumang sistema na nagpapahintulot sa pang-aabuso.

Top