Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagiging kontento?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagiging kontento? SagotTinutukoy ng isang diksyunaryo kasiyahan bilang estado ng pagiging kuntento sa isip o emosyonal sa mga bagay kung ano sila. Sa ngayon ay bihira na tayong makakita ng taong tunay na kuntento sa kanyang kalagayan sa buhay. Maraming masasabi ang Bibliya tungkol sa pagiging kontento—ang pagiging kontento sa kung ano ang mayroon tayo, kung sino tayo, at kung saan tayo pupunta. Sinabi ni Jesus, Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay, kung ano ang inyong kakainin o iinumin; o tungkol sa iyong katawan, kung ano ang iyong isusuot. Hindi ba mas mahalaga ang buhay kaysa pagkain, at ang katawan kaysa damit? ( Mateo 6:25 ).Sa esensya, sinasabi sa atin ni Jesus na makuntento sa kung ano ang mayroon tayo. Bukod dito, binigyan Niya tayo ng direktang utos na huwag mag-alala tungkol sa mga bagay ng mundong ito. Pagkatapos ay idinagdag Niya, Sapagkat ang mga pagano ay nagsisitakbo sa lahat ng mga bagay na ito, at alam ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang mga ito. Ngunit hanapin muna ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay din sa inyo (Mateo 6:32–33). Mula sa mga salita ni Jesus, maaari nating mahihinuha na ang kawalan ng kasiyahan ay kasalanan at inilalagay tayo sa parehong kategorya tulad ng mga hindi nakakakilala sa Diyos.

Si apostol Pablo ay isang taong nagdusa at nawalan ng ginhawa sa buhay na higit pa sa naiisip ng karamihan ng mga tao (2 Mga Taga-Corinto 11:23–28). Ngunit alam niya ang lihim ng kasiyahan: Alam ko kung ano ang nangangailangan, at alam ko kung ano ang magkaroon ng kasaganaan. Natutunan ko ang sikreto ng pagiging kontento sa anuman at lahat ng sitwasyon, mabusog man o gutom, mabubuhay man sa sagana o kulang. Magagawa ko ang lahat sa pamamagitan Niya na nagbibigay sa akin ng lakas (Filipos 4:12–13). Idinagdag ng manunulat sa mga Hebreo, Hayaan ang inyong paggawi na walang kasakiman; makuntento ka sa mga bagay na mayroon ka. Sapagkat Siya mismo ang nagsabi, ‘Hinding-hindi kita iiwan ni pababayaan man.’ Kaya matapang nating masasabi: ‘Ang Panginoon ang aking katulong; hindi ako matatakot. Ano ang magagawa ng tao sa akin? (Hebreo 13:5–6).Gayunpaman, ang mga tao ay patuloy na naghahanap ng higit pa sa mga bagay ng mundong ito, hindi kailanman nasisiyahan sa kanilang kapalaran sa buhay. Panalo ang bumper sticker na may nakasulat na Siya ang may pinakamaraming laruan! nagpapakita ng mga pananabik ng mundo para sa higit pa at higit pa. Si Solomon, ang pinakamatalino at pinakamayamang tao na nabuhay kailanman, ay nagsabi, Ang sinumang umiibig sa pera ay hindi kailanman sapat ang pera; ang sinumang umiibig sa kayamanan ay hindi nasisiyahan sa kanyang kinikita. Ito rin ay walang kabuluhan (Eclesiastes 5:10).Maging kontento sa mga bagay na mayroon kang paraan na ang mga mananampalataya ay dapat magtiwala at magtiwala sa Diyos, sa pagkaalam na Siya ang Tagapagbigay ng lahat ng mabubuting bagay (Santiago 1:17) at na ginagamit Niya kahit ang mahihirap na panahon upang ipakita na ang ating pananampalataya ay tunay, sinusubok gaya ng mga pagsubok sa apoy at dinadalisay ang ginto—bagama't ang iyong pananampalataya ay higit na mahalaga kaysa sa ginto lamang. Kaya't kapag ang iyong pananampalataya ay nananatiling matatag sa maraming pagsubok, ito ay magdadala sa iyo ng maraming papuri at kaluwalhatian at karangalan sa araw na si Jesu-Kristo ay ihayag sa buong mundo (1 Pedro 1:7, NLT). Alam nating tiyak na gagawin ng Diyos ang lahat ng bagay na magkakasama para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya (Roma 8:28).Ang mag-alala ay nangangahulugan na hindi tayo nagtitiwala sa Diyos. Ang susi upang madaig ang ating kawalang-kasiyahan at kawalan ng pananampalataya ay ang alamin kung sino talaga ang Diyos at kung paano Siya naging tapat upang tustusan ang mga pangangailangan ng Kanyang mga tao sa nakaraan. Ang ganitong pag-aaral ay magpapalago ng tiwala at tiwala ng isang tao para sa hinaharap. Sinabi ito ni apostol Pedro nang maikli: Kaya nga, magpakumbaba kayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos, upang itaas Niya kayo sa takdang panahon. Ihagis mo sa Kanya ang lahat ng iyong pagkabalisa sapagkat siya ay nagmamalasakit sa iyo (1 Pedro 5:6–7).Top