Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa black magic?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa black magic? SagotHinahamak ng Diyos ang pangkukulam, pangkukulam, at lahat ng uri ng mahika (puti o itim), at nagbabala Siya laban sa ating pagkakasangkot sa gayong mga gawain. Ang black magic, na tinatawag ding dark magic, ay ang paggamit ng mga supernatural na kapangyarihan para sa makasariling layunin, kadalasang kinasasangkutan ng mga spelling para kontrolin ang ibang tao o para magdulot ng kasamaan. Ang mga practitioner ng black magic ay naghahangad na gumawa ng mga demonyong nilalang, makipag-usap sa mga patay, at sa pangkalahatan ay nakikinabang sa kanilang sarili sa kapinsalaan ng iba.Inililista ng Bibliya ang pangkukulam at, sa pamamagitan ng pagsasamahan, ang black magic bilang isa sa mga gawa ng laman : Ang mga gawa ng makasalanang kalikasan ay halata: . . . pangkukulam. . . . Ang mga namumuhay nang ganito ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos (Galacia 5:19–21). Nang makilala ng mga tao sa Efeso si Kristo, dinala nila ang kanilang mga aklat sa mahika at sinunog sa publiko ang mga ito bilang tanda na ipinagpalit nila ang madilim na kapangyarihan ng pangkukulam para sa banal na kapangyarihan ng Espiritu (Mga Gawa 19:19). Sa Apocalipsis 21:8 ang mga nagsasagawa ng itim na mahika ay binabalaan sa paghatol ng Diyos sa walang tiyak na mga termino: Ang mga nagsasagawa ng mga sining ng mahika . . . ay itatapon sa nagniningas na lawa ng nagniningas na asupre. Ito ang ikalawang kamatayan.

Ang black magic ay isang sinaunang kasanayan, at maraming mga utos sa Lumang Tipan ang nagbabawal sa mga Israelita mula sa lahat ng pakikisama sa pangkukulam o pangkukulam. Sinasabi ng Deuteronomio 18:10, Huwag masumpungan ang sinuman sa inyo . . . na nagsasagawa ng panghuhula o pangkukulam, nagpapakahulugan ng mga tanda, nakikibahagi sa pangkukulam. Sa ilalim ng teokrasya ng Israel, ang parusa sa pagiging mangkukulam ay kamatayan (Exodo 22:18). Maraming iba pang mga talata sa Lumang Tipan ang tumutuligsa sa itim na mahika kasama ng pangkukulam sa maraming anyo nito (Mikas 3:7; 5:12; 2 Hari 21:6; Levitico 19:26, 31; Deuteronomio 18:14).Mali ang black magic sa ilang antas. Una, dapat nating hanapin ang kapangyarihan at karunungan mula sa Diyos lamang at magtiwala sa Kanya bilang makapangyarihang pinagmumulan ng lahat ng mabuti; hindi tayo dapat humingi ng kapangyarihan o karunungan mula sa kasinungalingan, maruruming espiritu o magtiwala sa kanila sa anumang paraan. Pangalawa, ang ating layunin ay dapat na maisakatuparan ang kalooban ng Diyos, hindi ang ituloy ang sarili nating mga layunin. Ikatlo, dapat nating mahalin ang ating mga kaaway at ipanalangin sila (Mateo 5:44); ang black magic ay nagtuturo sa mga tao na kamuhian ang kanilang mga kaaway at maglagay ng mga hex sa kanila. Ikaapat, ang paghahangad na kontrolin ang iba o gamitin ang kapangyarihan sa kanila ay salungat sa pagnanais ng Diyos na ang mga tao ay gumamit ng malayang pagpapasya at gumawa ng moral na mga pagpili. Ikalima, ang pagbubukas ng sarili sa impluwensya ng demonyo ay higit sa kamangmangan, dahil ang diyablo ay isang kalaban na naghahangad na sirain (1 Pedro 5:8). Malinaw na hinahatulan ng Diyos ang masamang gawain ng black magic. Ang pagpili ng black magic ay ang pagtanggi sa kontrol ng Diyos at pag-anyaya sa paghatol (tingnan sa Juan 12:48).

Top