Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa saloobin?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa saloobin? SagotSa pagsulat mula sa isang selda ng bilangguan sa Roma, isinulat ni apostol Pablo ang tungkol sa saloobin na dapat taglayin ng isang Kristiyano: Anuman ang mangyari, magsikilos kayo sa paraang karapat-dapat sa ebanghelyo ni Kristo (Filipos 1:27). Ang 'anuman ang mangyari' dito ay isang reperensiya kung si Pablo ay maaaring bumisita sa mga taga-Filipos o hindi. Ibinigay ni Pablo ang tagubiling ito upang 'pumaroon man ako at makita kayo o marinig lamang ang tungkol sa inyo sa aking pagkawala, malalaman kong kayo'y naninindigan na matatag sa isang Espiritu, na nagsisikap na magkakasama para sa pananampalataya sa ebanghelyo' (Filipos 1:27). ). Anuman ang hindi inaasahang pagkagambala, pagkabigo, o paghihirap na dumating sa atin, dapat tayong tumugon nang may saloobing tulad ng kay Cristo. Dapat tayong maging matatag at magsikap para sa pananampalataya. Isinulat ni Pablo sa bandang huli, Ang iyong saloobin ay dapat na katulad ng kay Jesu-Cristo (Filipos 2:5). Siya ay nagsasalita tungkol sa pagpapakita ng kababaang-loob at pagiging hindi makasarili sa mga relasyon. Hinihimok din niya tayo sa Efeso 5:1 na tularan si Kristo bilang mga minamahal na anak. Tulad ng mga bata na gustong-gustong gayahin ang kanilang nakikita at ulitin ang kanilang naririnig; inutusan din tayo na tularan at tularan ang pag-uugali ni Kristo at maging malinaw na pagmuni-muni ng Panginoon (Mateo 5:16).Napanatili ni Jesus ang isang perpektong saloobin sa bawat sitwasyon. Nanalangin siya tungkol sa lahat ng bagay at nag-aalala tungkol sa wala. Dapat din nating hanapin ang patnubay ng Diyos tungkol sa bawat aspeto ng ating buhay at hayaan Siya na gawin ang Kanyang perpektong kalooban. Ang saloobin ni Jesus ay hindi kailanman dapat maging depensiba o panghinaan ng loob. Ang Kanyang layunin ay pasayahin ang Ama sa halip na makamit ang Kanyang sariling layunin (Juan 6:38). Sa gitna ng mga pagsubok, Siya ay matiyaga. Sa gitna ng pagdurusa, Siya ay umaasa. Sa gitna ng pagpapala, Siya ay mapagpakumbaba. Kahit sa gitna ng pangungutya, pang-aabuso, at poot, hindi Siya gumawa ng pananakot. . . at hindi gumanti. Sa halip ay ipinagkatiwala Niya ang Kanyang sarili sa Kanya na humahatol nang makatarungan (1 Pedro 2:23).

Nang isulat ni Pablo na ang ating saloobin ay dapat na kapareho ng kay Kristo Jesus, ibinuod niya sa nakaraang dalawang talata kung ano ang gayong saloobin: pagiging hindi makasarili, kababaang-loob, at paglilingkod. Huwag gumawa ng anuman dahil sa makasariling ambisyon o walang kabuluhang kapalaluan, ngunit sa pagpapakumbaba ay isaalang-alang ang iba na mas mahusay kaysa sa iyong sarili. Ang bawat isa sa inyo ay dapat tumingin hindi lamang sa inyong sariling kapakanan, kundi maging sa kapakanan ng iba (Filipos 2:3-4). Sa madaling salita, ang saloobin na dapat ipakita ng isang Kristiyano ay isa na nakatuon sa mga pangangailangan at interes ng iba. Walang tanong, hindi iyon natural na dumarating sa atin. Nang si Kristo ay dumating sa mundo, Siya ay nagtatag ng isang ganap na bagong saloobin sa mga relasyon sa iba. Isang araw, nang ang Kanyang mga alagad ay nagtatalo sa isa't isa tungkol sa kung sino ang magiging pinakadakila sa Kanyang kaharian, sinabi ni Jesus, Nalalaman ninyo na ang mga pinuno ng mga Gentil ay napanginoon sa kanila, at ang kanilang mga matataas na opisyal ay may kapangyarihan sa kanila. Hindi ganoon sa iyo. Sa halip, ang sinumang nagnanais na maging dakila sa inyo ay dapat na maging lingkod ninyo, at sinumang nagnanais na mauna ay dapat na maging alipin ninyo – kung paanong ang Anak ng Tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod, at ibigay ang kanyang buhay bilang pantubos. para sa marami (Mateo 20:25-28). Itinuturo sa atin ni Jesus na, kapag naging abala tayo sa sarili nating mga bagay, maaari itong magdulot ng mga salungatan at iba pang problema sa mga taong kilala natin. Sa halip, gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng saloobing seryoso at nagmamalasakit sa mga alalahanin ng iba.Higit pang binanggit ni Pablo ang tungkol sa tulad-Kristong saloobing ito sa kanyang liham sa simbahan sa Efeso: Ikaw ay tinuruan, tungkol sa iyong dating paraan ng pamumuhay, na hubarin ang iyong dating pagkatao, na nasisira ng mga mapanlinlang na pagnanasa; upang maging bago sa saloobin ng iyong mga isipan; at isuot ang bagong pagkatao, nilikha upang maging katulad ng Diyos sa tunay na katuwiran at kabanalan (Efeso 4:22-24). Maraming relihiyon sa ngayon, kabilang ang mga pilosopiya ng Bagong Panahon, ang nagtataguyod ng lumang kasinungalingan na tayo ay banal o maaari tayong maging mga diyos. Ngunit ang katotohanan ng bagay ay hindi tayo kailanman magiging Diyos, o kahit isang diyos. Ang pinakamatandang kasinungalingan ni Satanas ay ang pangako kina Adan at Eva na, kung susundin nila ang kanyang payo, kayo ay magiging tulad ng mga diyos (Genesis 3:5).Sa tuwing sinusubukan nating kontrolin ang ating mga kalagayan, ang ating kinabukasan, at ang mga taong nakapaligid sa atin, ipinapakita lamang natin na gusto nating maging isang diyos. Ngunit dapat nating maunawaan na, bilang mga nilalang, hindi tayo kailanman magiging Manlilikha. Ayaw ng Diyos na subukan nating maging diyos. Sa halip, gusto Niyang tayo ay maging katulad Niya, taglay ang Kanyang mga pinahahalagahan, Kanyang mga ugali, at Kanyang karakter. Kami ay nilalayong maging bago sa saloobin ng inyong mga isipan; at isuot ang bagong pagkatao, nilikha upang maging katulad ng Diyos sa tunay na katuwiran at kabanalan (Efeso 4:23-24).Sa wakas, dapat nating laging isaisip na ang pinakalayunin ng Diyos para sa Kanyang mga anak ay hindi ang ating kaaliwan, ngunit ang pagbabago ng ating isipan tungo sa saloobin ng kabanalan. Nais niyang umunlad tayo sa espirituwal, maging katulad ni Kristo. Hindi ito nangangahulugan ng pagkawala ng ating mga personalidad o pagiging walang isip na mga clone. Ang pagiging katulad ni Kristo ay tungkol sa pagbabago ng ating isipan. Muli, sinasabi sa atin ni Pablo, Huwag na kayong umayon sa pattern ng mundong ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Pagkatapos ay masusubok at maaaprubahan mo kung ano ang kalooban ng Diyos—ang kanyang mabuti, nakalulugod at sakdal na kalooban (Roma 12:2).

Kalooban ng Diyos na paunlarin natin ang uri ng pag-iisip na inilarawan sa Mga Pagpapala ni Jesus (Mateo 5:1-12), na ipakita natin ang bunga ng Espiritu (Galacia 5:22-23), na tularan natin ang mga prinsipyo sa dakilang kabanata sa pag-ibig (1 Corinto 13), at sinisikap nating tularan ang ating buhay ayon sa mga katangian ni Pedro ng isang mabisa at mabungang buhay (2 Pedro 1:5-8).Top