Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagkabalisa?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagkabalisa? SagotAng angst ay isang malalim na pakiramdam ng pagkabalisa , pangamba, kawalan ng kapanatagan, o pangamba. takot nagmula sa salitang ugat ng Indo-European na nangangahulugang dalamhati, pagkabalisa, o galit. Unang ipinakilala ni Sigmund Freud ang salita takot sa wikang Ingles bilang isang terminong tumutukoy sa pangkalahatang pagkabalisa. Bahagyang naiiba ang angst mula sa tunay na pagkabalisa, habang aktibo ang pagkabalisa, ang angst ay pasibo. Ang pagkabalisa ay takot tungkol sa isang partikular na kaganapan, ngunit ang angst ay isang pakiramdam ng pinagbabatayan ng kawalang-kasiyahan nang walang tiyak na dahilan. Ang mga taong puno ng angst ay malungkot, hindi nasisiyahan, at hindi nasisiyahan sa walang partikular na dahilan.Ang ilang mga panahon ng buhay ay nagbubunga ng pangamba na, kung hindi haharapin nang maayos, ay maaaring lumikha ng pagkabalisa. Ang mga heograpikal na paglipat, isang paparating na pagbabago ng trabaho, o ang teenage years ay kadalasang mga panahon kung saan maaari tayong magkaroon ng pagkabalisa. Ang mga desisyon ng mga pambansang pinuno ay maaaring magdulot ng kaguluhan sa mga mamamayan sa panahon ng digmaan o mga krisis sa ekonomiya. Sa halip na hayaan ang mga pangyayaring iyon na lumikha ng pagkabalisa, inaanyayahan tayo ng Bibliya na ihagis ang lahat ng ating alalahanin sa Panginoon, sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa atin (1 Pedro 5:7). Hindi kami pinapagalitan dahil sa aming takot ngunit hinimok na pumili ng isang mas mahusay na pagpipilian kaysa sa angst. Sinasabi sa Filipos 4:6–7, Huwag kayong mangabalisa sa anomang bagay, kundi sa bawa't sitwasyon, sa pamamagitan ng panalangin at pakiusap, na may pagpapasalamat, ay iharap ninyo ang inyong mga kahilingan sa Dios. At ang kapayapaan ng Dios, na higit sa lahat ng pagkaunawa, ay magbabantay sa inyong mga puso at sa inyong mga pag-iisip kay Cristo Jesus.

Ang aklat ng Mga Awit ay nagbibigay sa atin ng maraming halimbawa ng mga sitwasyon na maaaring magdulot ng pagkabalisa, ngunit nagpatuloy ang mga salmista sa pagsusulat hanggang sa makakita sila ng solusyon. Ang Awit 42, halimbawa, ay nagpapahayag ng takot, pangamba, at pagkabalisa na madalas nating nadarama, ngunit sinasagisag nito ang taos-pusong mga iyak na may pag-asa, gaya ng sa talata 5: Bakit, kaluluwa ko, nalulumbay ka? Bakit nababagabag sa loob ko? Ilagay mo ang iyong pag-asa sa Diyos, sapagkat pupurihin ko pa siya, aking Tagapagligtas at aking Diyos.Para sa mga mamamayan ng langit, ang buhay sa sirang mundong ito ay maaaring maging napakabigat. Hindi kami nababagay dito. Hindi namin gusto o sumasang-ayon sa karamihan ng kung ano ang ipinagdiriwang ng mundo, at ang pakiramdam na wala pa kami sa bahay ay maaaring lumikha ng pagkabalisa. Kapag hinayaan natin ang ating mga sarili na masangkot sa damdamin sa patuloy na tunggalian at walang kabuluhang debate, maaari tayong magkaroon ng pagkabalisa nang hindi nalalaman kung ano ito (Tito 3:9; 2 Timoteo 2:14). Ang mga Kristiyanong nakikipagpunyagi sa mga damdamin ng pagkabalisa ay dapat hilingin sa Diyos na paunlarin ang bunga ng Espiritu, kagalakan, sa kanilang buhay (Galacia 5:22); mahanap ang kanilang kasiyahan kay Kristo (Awit 103:1–5); at piliin ang landas ng pagpapala (Mateo 5:3–12). Tayo ay higit pa sa mga mananalo sa pamamagitan Niya na umibig sa atin (Roma 8:27). Nangako si Jesus na ibibigay sa atin ang Kanyang kapayapaan, na sinasabi, Sa mundong ito ay magkakaroon kayo ng problema. Ngunit lakasan mo ang loob! Dinaig Ko ang sanlibutan (Juan 16:33).

Top