Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa mga anghel?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa mga anghel? SagotAng mga anghel ay mga personal na espirituwal na nilalang na may katalinuhan, damdamin, at kalooban. Totoo ito sa mabuti at masasamang anghel (mga demonyo). Ang mga anghel ay nagtataglay ng katalinuhan (Mateo 8:29; 2 Corinto 11:3; 1 Pedro 1:12), nagpapakita ng damdamin (Lucas 2:13; Santiago 2:19; Apocalipsis 12:17), at ehersisyo (Lucas 8:28- 31; 2 Timoteo 2:26; Judas 6). Ang mga anghel ay mga espiritung nilalang (Hebreo 1:14) na walang tunay na pisikal na katawan. Bagama't wala silang pisikal na katawan, sila ay mga personalidad pa rin.


Dahil sila ay nilikhang nilalang, ang kanilang kaalaman ay limitado. Nangangahulugan ito na hindi nila alam ang lahat ng bagay tulad ng alam ng Diyos (Mateo 24:36). Sila ay tila may higit na kaalaman kaysa sa mga tao, gayunpaman, na maaaring dahil sa tatlong bagay. Una, ang mga anghel ay nilikha bilang isang orden ng mga nilalang na mas mataas kaysa sa mga tao. Samakatuwid, likas silang nagtataglay ng higit na kaalaman. Ikalawa, pinag-aaralan ng mga anghel ang Bibliya at ang mundo nang mas lubusan kaysa sa mga tao at nagkakaroon ng kaalaman mula rito (Santiago 2:19; Apocalipsis 12:12). Ikatlo, ang mga anghel ay nakakakuha ng kaalaman sa pamamagitan ng mahabang pagmamasid sa mga gawain ng tao. Hindi tulad ng mga tao, hindi kailangang pag-aralan ng mga anghel ang nakaraan; naranasan na nila. Samakatuwid, alam nila kung paano kumilos at tumugon ang iba sa mga sitwasyon at maaaring mahulaan nang may higit na antas ng katumpakan kung paano tayo maaaring kumilos sa mga katulad na sitwasyon.Bagama't mayroon silang mga kalooban, ang mga anghel, tulad ng lahat ng nilalang, ay napapailalim sa kalooban ng Diyos. Ang mabubuting anghel ay ipinadala ng Diyos upang tulungan ang mga mananampalataya (Hebreo 1:14). Narito ang ilang mga aktibidad na ibinibigay ng Bibliya sa mga anghel:

Pinupuri nila ang Diyos (Awit 148:1-2; Isaias 6:3). Sinasamba nila ang Diyos (Hebreo 1:6; Pahayag 5:8-13). Nagagalak sila sa ginagawa ng Diyos (Job 38:6-7). Naglilingkod sila sa Diyos (Awit 103:20; Pahayag 22:9). Sila ay humarap sa Diyos (Job 1:6; 2:1). Sila ay mga instrumento ng paghatol ng Diyos (Apocalipsis 7:1; 8:2). Nagdadala sila ng mga sagot sa panalangin (Mga Gawa 12:5-10). Tumutulong sila sa pag-akit ng mga tao kay Kristo (Mga Gawa 8:26; 10:3). Sinusunod nila ang kaayusan, gawain, at pagdurusa ng Kristiyano (1 Corinto 4:9; 11:10; Efeso 3:10; 1 Pedro 1:12). Nagpapatibay sila sa panahon ng panganib (Mga Gawa 27:23-24). Inaalagaan nila ang mga matuwid sa oras ng kamatayan (Lucas 16:22).Ang mga anghel ay isang ganap na naiibang pagkakasunud-sunod ng pagiging tao kaysa sa mga tao. Ang mga tao ay hindi nagiging anghel pagkatapos nilang mamatay. Ang mga anghel ay hindi kailanman magiging, at hindi kailanman magiging, tao. Nilikha ng Diyos ang mga anghel, kung paanong nilikha Niya ang sangkatauhan. Ang Bibliya ay walang sinasabi saanman na ang mga anghel ay nilikha sa larawan at wangis ng Diyos, gaya ng mga tao (Genesis 1:26). Ang mga anghel ay mga espirituwal na nilalang na maaaring, sa isang tiyak na antas, ay magkaroon ng pisikal na anyo. Ang mga tao ay pangunahing mga pisikal na nilalang, ngunit may espirituwal na aspeto. Ang pinakadakilang bagay na matututuhan natin mula sa mga banal na anghel ay ang kanilang madalian, walang pag-aalinlangan na pagsunod sa mga utos ng Diyos.Top