Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa anghel na si Gabriel?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa anghel na si Gabriel? SagotAng anghel Gabriel ay isang mensahero na pinagkatiwalaang maghatid ng ilang mahahalagang mensahe sa ngalan ng Diyos. Si Gabriel ay nagpakita sa hindi bababa sa tatlong tao sa Bibliya: una kay propeta Daniel (Daniel 8:16); sa tabi ng saserdoteng si Zacarias upang hulaan at ipahayag ang mahimalang kapanganakan ni Juan Bautista (Lucas 1:19); at sa huli ay sa birheng Maria na sabihin sa kanya na siya ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki (Lucas 1:26–38). Ang ibig sabihin ng pangalan ni Gabriel ay ang Diyos ay dakila, at, bilang anghel ng pagpapahayag, siya ang nagpahayag na ang Tagapagligtas ay tatawaging Jesus (Lucas 1:31).Sa unang pagkakataong makita natin si Gabriel, nagpakita siya kay Daniel pagkatapos magkaroon ng pangitain ang propeta. Ang tungkulin ni Gabriel ay ipaliwanag ang pangitain kay Daniel (Daniel 8:16). Ang anyo ni Gabriel ay isang tao (Daniel 8:15; 9:21). Nang dumalaw si Gabriel kay Daniel sa pangalawang pagkakataon, mabilis siyang pumunta sa kanya sa oras ng paghahandog sa gabi (Daniel 9:21). Maaaring magmungkahi ng mga pakpak ang paglipad ni Gabriel, ngunit hindi binanggit ang mga pakpak. Malinaw din na ang hitsura ni Gabriel ay medyo nakakatakot, habang si Daniel ay nagpatirapa sa kanyang paningin (Daniel 8:17) at nagkasakit ng ilang araw pagkatapos ng kanyang karanasan sa anghel at sa pangitain (Daniel 8:27).

Sa Daniel 10 makikita natin ang isa pang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng propeta at ng isa sa pagkakahawig ng mga anak ng tao (talata 16); gayunpaman, walang pangalan ang ibinigay sa mensaherong ito. Sinabi ng anghel na naparito siya upang tulungan si Daniel na maunawaan ang kanyang pangitain, kaya napakaposible na ang talatang ito ay tumutukoy din sa anghel na si Gabriel. Mula sa wika sa talata, posible rin na talagang may dalawang anghel na kasama ni Daniel—ang isa ay nagsasalita sa kanya at ang isa ay nagpapalakas sa kanya upang siya ay tumugon (Daniel 10:16, 18). Ang anghel ay tumutukoy din sa isang labanan na nagaganap sa mga espirituwal na kaharian. Ang anghel na ito, na makatuwirang mapapalagay natin ay si Gabriel, at ang anghel na si Miguel ay maliwanag na nakipaglaban sa isang serye ng mga demonyong hari at prinsipe, kasama na yaong tinatawag na prinsipe o mga hari ng Persia (talata 13) at ang prinsipe ng Greece (talata 20). ).Sinabi ni Gabriel na isinugo siya mula sa langit bilang tiyak na sagot sa panalangin ni Daniel. Umalis si Gabriel upang dalhin ang sagot sa sandaling magsimulang manalangin si Daniel (Daniel 10:12). Ngunit si Gabriel ay nagkaroon ng kaguluhan sa daan: Ang prinsipe ng kaharian ng Persia ay lumaban sa akin ng dalawampu't isang araw (Daniel 10:13) at talagang pinigilan siyang pumunta kay Daniel nang mabilis hangga't maaari niyang gawin. Narito mayroon kaming isang sulyap sa espirituwal na mundo at ang mga labanan na nagaganap sa likod ng mga eksena. Ang mga banal na anghel tulad ni Gabriel ay gumaganap ng kalooban ng Diyos, ngunit sila ay nilalabanan ng ibang mga espirituwal na nilalang na gusto lamang ng kasamaan sa mundo.Ang mensahe ni Gabriel sa pari na si Zacarias, ang ama ni Juan Bautista, ay inihatid sa templo habang si Zacarias ay naglilingkod sa harapan ng Panginoon. Si Gabriel ay nagpakita sa kanan ng altar ng insenso (Lucas 1:11), isang simbolo ng panalangin, at sinabi kay Zacarias na ang kanyang mga panalangin ay dininig (talata 13). Ang baog na asawa ni Zacarias, si Elizabeth, ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki; ang mahimalang batang ito ay tatawaging Juan, at tutuparin niya ang propesiya ng pagdating ni Elijah (talata 17; cf. Malakias 4:5). Ang mensahe ni Gabriel ay sinalubong ng hindi paniniwala, kaya't pinatahimik ni Gabriel ang nag-aalinlangang pari hanggang sa araw ng pagtutuli ng bata (Lucas 1:20, 59–64).Ang pagpapakita ni Gabriel kay Maria ay upang ipahayag ang birhen na kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Ang ina ng Mesiyas ay tiniyak ng kanyang pabor sa Diyos (Lucas 1:30) at sinabi na ang kanyang Anak ay tutuparin ang Davidikong Tipan: Siya ay magiging dakila at tatawaging Anak ng Kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David, at maghahari siya sa mga lahi ni Jacob magpakailanman; ang kanyang kaharian ay hindi magwawakas (mga talata 32–33). Bilang tugon sa tanong ni Maria tungkol sa kung paano ito mangyayari, dahil siya ay isang birhen, sinabi ng anghel na si Gabriel na ang paglilihi ay magiging resulta ng gawain ng Banal na Espiritu sa kanya, at samakatuwid ang banal na ipanganganak ay tatawaging Anak ng Diyos (talata 35).

Sa lahat ng tatlong pagpapakita, si Gabriel ay sinalubong ng takot, at kinailangan niyang simulan ang kanyang pakikipag-usap sa pamamagitan ng mga salita ng pang-aliw at pagpapasaya para kina Daniel, Zacarias, at Maria. Posibleng si Gabriel din ang anghel na nagpakita kay Joseph sa Mateo 1:20, ngunit hindi ito tiyak, dahil ang anghel na iyon ay hindi pinangalanan sa Kasulatan. Ang alam natin ay si Gabriel ay isa sa mabubuti at banal na anghel ng Diyos. Siya ay may pinapaboran na posisyon bilang isang anghel na nakatayo sa harapan ng Diyos (Lucas 1:19), at siya ay pinili upang maghatid ng mahahalagang mensahe ng partikular na pagmamahal at pabor ng Diyos sa mga indibidwal na piniling maging bahagi ng plano ng Diyos.Top