Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagsamba sa mga ninuno?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagsamba sa mga ninuno? SagotAng pagsamba sa mga ninuno ay nagsasangkot ng mga paniniwala at gawaing panrelihiyon na binubuo ng mga panalangin at pag-aalay sa mga espiritu ng mga namatay na kamag-anak. Ang pagsamba sa mga ninuno ay matatagpuan sa maraming kultura sa buong mundo. Ang mga panalangin at pag-aalay ay ginagawa dahil pinaniniwalaan na ang mga espiritu ng mga ninuno ay nabubuhay sa natural na mundo at sa gayon ay nakakaimpluwensya sa mga kinabukasan at kapalaran ng mga buhay na kamag-anak. Ang mga espiritu ng mga ninuno ay naisip din na kumikilos bilang mga tagapamagitan sa pagitan ng buhay at ng Lumikha.Hindi ang kamatayan ang tanging pamantayan para sambahin bilang isang ninuno. Ang tao ay dapat na namuhay ng isang moral na buhay na may malaking panlipunang pagkakaiba upang matamo ang katayuang iyon. Ang mga ninuno ay pinaniniwalaang nakakaimpluwensya sa buhay ng mga susunod na henerasyon sa pamamagitan ng pagpapala o pagsumpa sa kanila, sa esensya ay kumikilos bilang mga diyos. Kaya't ang pagdarasal sa kanila, paghahandog sa kanila ng mga regalo, at pag-aalay ay ginagawa upang payapain sila at makuha ang kanilang pabor.

Ang katibayan ng pagsamba sa mga ninuno ay natagpuan sa mga lugar sa Near East sa Jericho na itinayo noong ika-7 siglo bago si Kristo. Umiral din ito sa sinaunang kulturang Griyego at Romano. Ang pagsamba sa mga ninuno ay may pinakamalaking impluwensya sa mga relihiyong Tsino at Aprika at matatagpuan sa mga relihiyong Japanese at Native American kung saan mas kilala ito bilang paggalang sa mga ninuno.Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagsamba sa mga ninuno? Una, sinasabi sa atin ng Bibliya na ang mga espiritu ng mga patay ay napupunta sa langit o sa impiyerno at hindi nananatili sa natural na mundo (Lucas 16:20-31; 2 Corinto 5:6-10; Hebreo 9:27; Apocalipsis 20: 11-15). Ang paniniwala na ang mga espiritu ay patuloy na naninirahan sa lupa pagkatapos ng kamatayan at nakakaimpluwensya sa buhay ng iba ay hindi banal sa kasulatan.Pangalawa, wala saanman sa Bibliya na sinasabi sa atin na ang mga patay ay nagsisilbing tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Ngunit sinabi sa atin na si Jesu-Kristo ang ibinigay sa tungkuling iyon. Siya ay isinilang, namuhay ng walang kasalanan, ipinako sa krus para sa ating mga kasalanan, inilibing sa isang libingan, nabuhay na mag-uli ng Diyos, nakita ng maraming mga saksi, umakyat sa langit, at nakaupo ngayon sa kanang kamay ng Ama kung saan Siya namamagitan sa alang-alang sa mga naglagak ng kanilang pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya (Mga Gawa 26:23; Roma 1:2-5; Hebreo 4:15; 1 Pedro 1:3-4). Mayroon lamang isang Tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng tao, at iyon ay ang Anak ng Diyos, si Jesu-Kristo (1 Timoteo 2:5-6; Hebreo 8:6, 9:15, 12:24). Si Kristo lamang ang maaaring gampanan ang tungkuling iyon.Sinasabi sa atin ng Bibliya sa Exodo 20:3-6 na hindi tayo dapat sumamba sa ibang diyos maliban sa Panginoong Diyos. Higit pa rito, dahil ang mga manghuhula at mangkukulam ay inaakalang maaaring makipag-ugnayan sa mga patay, sila ay hayagang ipinagbawal din ng Diyos (Exodo 22:18; Levitico 19:32, 20:6, 27; Deuteronomio 18:10-11; 1 Samuel 28 :3; ​​Jeremias 27:9-10).

Noon pa man ay hinahangad ni Satanas na palitan ang Diyos, at gumagamit siya ng mga kasinungalingan tungkol sa pagsamba sa ibang mga diyos at maging sa mga ninuno upang subukang ilayo ang mga tao mula sa katotohanan ng pag-iral ng Diyos. Mali ang pagsamba sa mga ninuno dahil salungat ito sa mga tiyak na babala ng Diyos tungkol sa gayong pagsamba, at hinahangad nitong palitan si Jesu-Kristo bilang Banal na Tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng sangkatauhan.Top