Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa ageism?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa ageism? SagotTinutukoy ng Merriam-Webster ageism bilang pagkiling o diskriminasyon laban sa isang partikular na pangkat ng edad. Bagama't maaaring i-target ng ageism ang anumang pangkat ng edad, ang diskriminasyon ay karaniwang naglalayong sa mga mas advanced na taon. Ang ageism ay maaaring negatibong makaapekto sa mga prospect ng trabaho ng isang tao, pag-access sa pangangalagang pangkalusugan, at kung paano nakikita ang taong iyon at ang kanyang mga iniisip at ideya.Bagaman ageism ay isang modernong termino na hindi matatagpuan sa Bibliya, marami pa ring sinasabi ang Kasulatan tungkol sa bagay na ito. Una sa lahat, nakikita natin na hinahatulan ng Salita ng Diyos ang anumang uri ng diskriminasyon, lalo na sa mga mananampalataya. Inihayag ni Jesus na ang pinakadakilang utos ay ibigin ang Panginoon nang buong puso at ibigin ang ating kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili (Marcos 12:30–31). Bilang mga mananampalataya, lahat tayo ay pantay-pantay sa mata ng Diyos, na ang lahat ay karapat-dapat sa parehong paggalang (tingnan sa Mga Taga Galacia 3:27–28; Santiago 2:2–4). Ang Panginoon Mismo ay hindi nagpapakita ng pagtatangi (Mga Gawa 10:34; Roma 2:11).

Mayroon ding mga prinsipyo sa Bibliya na partikular na tumutugon sa ageism. Itinuturo ng Bibliya na ang matatanda ay dapat pahalagahan nang mataas. Ang kanilang edad ay hindi nakikita bilang isang negatibo ngunit bilang isang bagay na nagpapakilala sa kanila dahil sa karunungan na kanilang nakuha sa mga nakaraang taon. Tinuturuan ng mga elder ang nakababatang henerasyon (tingnan sa Tito 2:3–4); ang buong aklat ng Mga Kawikaan ay ipinakita bilang tagubilin ng ama sa kanyang anak (tingnan sa Mga Kawikaan 1:8). Ang kulay-abo na buhok ay isang korona ng karilagan; ito ay natatamo sa daan ng katuwiran (Kawikaan 16:31), at ang kaluwalhatian ng mga binata ay ang kanilang kalakasan, ang uban ang karilagan ng matanda (Kawikaan 20:29). Ang matuto mula sa isang matuwid na matatandang tao ay isang karangalan at isang pribilehiyo.Nang ibigay ng Diyos ang Kautusan sa Kanyang bayan, inutusan Niya si Moises na sabihin sa kanila, Tumayo ka sa harapan ng matatanda, ipakita ang paggalang sa matatanda at igalang ang iyong Diyos (Levitico 19:32). Tila ang paggalang sa mga nakatatanda ay sumasabay sa paggalang sa Panginoon Mismo. Ang mga bata sa anumang edad ay makakatagpo ng utos na ito sa Kawikaan: Makinig sa iyong ama, na nagbigay sa iyo ng buhay, at huwag mong hamakin ang iyong ina kapag siya ay matanda (Kawikaan 23:22). Hinihikayat ng Unang Timoteo 5:1–2 ang mga mananampalataya na ituring ang matatandang lalaki at babae bilang mga ama at ina, na maaari nating iugnay sa utos ng Diyos sa Exodo 20:12 na parangalan ang ating mga ama at ina. Walang pahintulot ang Bibliya para sa kawalang-galang sa matatanda, anuman ang kanilang edad o kung anong kakayahan pa rin ang taglay nila.Hindi rin natin dapat pabayaan ang pag-aalaga sa matatanda: Ngunit kung ang isang babaing balo ay may mga anak o mga apo, ay matuto muna silang magpakita ng kabanalan sa kanilang sariling sambahayan at magbalik sa kanilang mga magulang, sapagkat ito ay nakalulugod sa paningin ng Diyos. . . . . Ang sinumang hindi naglalaan para sa kanyang mga kamag-anak, at lalo na para sa kanilang sariling sambahayan, ay tumanggi sa pananampalataya at mas masahol pa kaysa sa hindi mananampalataya (1 Timoteo 5:4, 8). Maging sa Kanyang paghihirap sa krus, gumawa si Jesus ng mga pagsasaayos para sa pangangalaga ng Kanyang ina, hiniling sa Kanyang disipulo na si Juan na kunin siya bilang kanyang sariling ina (Juan 19:26–27).Ang diskriminasyon laban sa mga matatanda ay hindi lamang ang edadismo na binanggit sa Bibliya. Itinuro ni Pablo sa medyo batang si Timoteo ang kahalagahan ng pagbibigay ng mabuting halimbawa: Huwag mong hayaang hamakin ka ninuman dahil sa iyong kabataan, kundi maging halimbawa ka sa mga mananampalataya sa pananalita, sa paggawi, sa pag-ibig, sa pananampalataya, at sa kadalisayan. . Sa panahon ng Kanyang ministeryo, itinaas ni Jesus ang mga bata bilang pamantayan para sa uri ng pananampalataya, kadalisayan, at kababaang-loob na dapat nating hanapin (Mateo 18:2–4).

Mula sa lahat ng ito ay makikita natin na ang ageism ay salungat sa mga utos ng Diyos sa mga mananampalataya. Ang ageism ay maaaring tumataas sa ating kultura dahil ang kagandahan, kabataan, at kamunduhan ay pinahahalagahan, ngunit maaari nating labanan ito at tumayo bilang isang halimbawa sa pamamagitan ng ating sariling paggalang at pangangalaga sa mga tao sa anumang edad.Top