Ano ang ibig sabihin ng condescension at accomodation na may kaugnayan sa Diyos?

Ano ang ibig sabihin ng condescension at accomodation na may kaugnayan sa Diyos?

Pagdating sa Diyos, ang condescension at akomodasyon ay mga termino na kadalasang ginagamit nang palitan. Gayunpaman, mayroon silang magkaibang mga kahulugan. Ang condescension ay kapag ang Diyos ay kusang nililimitahan ang Kanyang sariling kapangyarihan o kamahalan upang makipag-ugnayan sa atin sa ating antas. Ito ay isang gawa ng awa at pagmamahal, hindi kahinaan. Dahil Siya ay walang hanggan at tayo ay may hangganan, ito ang tanging paraan na tunay Niyang makikilala tayo kung nasaan tayo. Ang tirahan, sa kabilang banda, ay kapag inihayag ng Diyos ang Kanyang sarili sa atin sa paraang mauunawaan natin dahil sa ating mga limitasyon. Hindi ito nangangahulugan na binabago Niya kung sino Siya - sa halip, 'tinatanggap' lamang Niya ang Kanyang sarili sa ating antas upang mas maunawaan natin Siya. Ang dalawang konseptong ito ay nakaugat sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Dahil gusto Niyang magkaroon ng relasyon sa atin, kinukunsidera Niya at pinaunlakan Niya ang Kanyang sarili sa ating antas upang mas maunawaan at makilala natin Siya.

Sagot

Sa teolohiya, tirahan at pagpapakababa ay dalawang termino na tumutukoy sa proseso kung saan ang isang walang katapusan at perpektong Diyos nagpapakonteksto Ang kanyang komunikasyon para sa mga taong hindi perpekto at may hangganan. Mas simple, ang condescension ay ang ideya na pinipili ng Diyos na makipag-usap sa paraang mauunawaan ng Kanyang mga tagapakinig.Maraming kilalang teologo sa buong kasaysayan ang gumamit ng ideya ng akomodasyon upang ipaliwanag ang paraan ng pakikipag-ugnayan ng Diyos sa Kanyang mga nilalang. Ang mga anthropomorphism sa Bibliya, halimbawa, ay madalas na ipinaliwanag sa mga tuntunin ng akomodasyon, dahil ang Diyos ay Espiritu (Juan 4:24). Sa pamamagitan ng paggamit ng anthropomorphism, tinatanggap ng Diyos ang Kanyang sarili sa atin, ipinapaliwanag ang Kanyang mga aksyon at damdamin sa paraang makikilala at mauunawaan natin.Tulad ng bawat teolohikong pananaw, ang mga pananaw ng condescension o akomodasyon ay umiiral sa isang spectrum. Halos lahat ng teologo ay kinikilala na ang Diyos ay sumasailalim sa kaalaman ng tao sa ilang anyo. Ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng mga wika ng tao, sumulat sa pamamagitan ng mga taong may-akda, at nagpapakita ng Kanyang sarili sa pamamagitan ng natural na mga pangyayari (apoy, ulap, atbp.).

Ngunit ang ilang mga tao ay kinukuha ang doktrina ng akomodasyon sa isang sukdulan, na nangangatwiran na ang mga aspeto ng Bibliya ay dapat na itapon dahil ang mga ito ay nagpapakita ng hindi tunay na mga paniwala na pinaunlakan lamang ng Diyos para sa kapakanan ng pakikipag-usap sa isang mas malawak na punto. Sa ganitong paraan, ang doktrina ng akomodasyon kung minsan ay nagiging isang intelektuwal na cudgel, na ginagamit laban sa mga pahayag sa Bibliya ng moralidad o katotohanan na ginagawang hindi komportable ang ilang madla. Halimbawa, sinasabi ng ilan na, nang sabihin ni Jesus na si Moses ang may-akda ng Torah (tingnan ang Marcos 10:5 at Juan 5:46), pinaunlakan lamang Niya ang umiiral na ideya noong panahong iyon. Sa madaling salita, bagama't alam ni Jesus na hindi isinulat ni Moises ang kautusan, nagsalita Siya na parang ginawa niya para sa kapakanan ng Kanyang mga nakikinig at sa kanilang mga palagay. Syempre, para matanggap ni Jesus ang isang maling pananaw ay katumbas ng pagsisinungaling at salungat sa Kanyang banal na kalikasan.Sa konklusyon, ang akomodasyon ay isang malawak na tinatanggap na ideya na may hindi gaanong malawak na tinatanggap na mga aplikasyon. Ang ilang uri ng akomodasyon, o pagpapakumbaba, ay kailangan—paano pa kaya ang isang walang katapusang Diyos na makipag-ugnayan sa may hangganang sangkatauhan? Tinutukoy ito ng ilang mga teologo bilang adaptasyon sa halip na akomodasyon upang makilala ito sa ereheng pananaw na binaluktot ni Jesu-Kristo ang katotohanan.

Tinukoy ni Gregg Allison ang tamang pagtingin sa tirahan bilang pagkilos ng Diyos ng pagpapakumbaba sa kakayahan ng tao sa kanyang paghahayag ng kanyang sarili. Bagama't pinagtibay nang mas maaga sa kasaysayan, ang doktrinang ito ay partikular na nauugnay kay John Calvin. Binigyang-diin niya ang kaangkupan ng Diyos, na walang hanggan na dinadakila, na tinutulungan ang kanyang sarili sa kahinaan ng tao upang ang kanyang binagong paghahayag ay mauunawaan ng mga tatanggap nito. Sa katunayan, ang Diyos ay yumuyuko tulad ng isang magulang na nakikipag-usap sa isang anak. Lalo na makikita sa Banal na Kasulatan ang akomodasyong ito: ito ay ang Salita ng Diyos na isinulat sa limitadong mga wika ng tao para sa makasalanang tao na may limitadong kakayahan na maunawaan ito, ngunit hindi ito nakikibahagi sa pagkakamali ng tao (Allison, G., Accommodation, Ang Baker Compact Dictionary of Theological Terms , Baker Publishing Group, 2016).

Pinili ng Diyos na makipag-usap sa atin sa mga paraan na mauunawaan natin, at dahil doon ay nagpapasalamat tayo nang walang hanggan. Ang pagpapakababa o akomodasyon na iyon ay nagpapakita ng Kanyang omniscience at omnipotence , gayundin ang Kanyang dakilang pagmamahal at pangangalaga sa Kanyang mga nilalang. Kung masyado nang malayo, nagiging mapanganib ang doktrina ng akomodasyon. Ang Diyos ay hindi kailanman gumamit ng akomodasyon upang aprubahan ang pagkakamali ng tao, at si Jesus ay hindi kailanman nagsagawa ng panlilinlang.Top